Skip to content
Permalink
Browse files

PRINCE: I18N: Update translation (English)

Currently translated at 58.2% (1605 of 2757 strings)
  • Loading branch information...
sev- authored and weblate committed Nov 7, 2019
1 parent b8c2650 commit 4b21711ca40b7f1a5a43111a455cf0ce6eef13e1
Showing with 26 additions and 24 deletions.
  1. +26 −24 devtools/create_prince/en.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Prince\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-17 19:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-04 22:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-08 18:03+0000\n"
"Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev@scummvm.org>\n"
"Language-Team: English <https://translations.scummvm.org/projects/prince/"
"prince/en/>\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.7.1\n"
"X-Generator: Weblate 3.9.1\n"

#: dialog0001.txt:1
msgid "HERO: Przeppp... raszam..."
@@ -4678,71 +4678,73 @@ msgstr "HERO: What arguments?"

#: dialog0125.txt:100105
msgid "OTHER: Podzielił się ze mną tym szlachetnym|trunkiem, i jeszcze dołożył magiczny|most."
msgstr ""
msgstr "OTHER: He shared this noble drink|with me, and added a magic|bridge."

#: dialog0125.txt:100106
msgid "OTHER: Tak, tak, Awiwat to specjalista od|zabezpieczeń."
msgstr ""
msgstr "OTHER: Yes, yes, Awiwat is a security|specialist."

#: dialog0125.txt:100107
msgid "HERO: Awiwat? Może Arivald?"
msgstr ""
msgstr "HERO: Awiwat? Maybe Arivald?"

#: dialog0125.txt:100108
msgid "OTHER: Może i Aribalt, nie pamiętam.#B0"
msgstr ""
msgstr "OTHER: Maybe Aribalt, I don't remember.#B0"

#: dialog0125.txt:100201
msgid "OTHER: Wszystko może się znudzić, mój|chłopcze."
msgstr ""
msgstr "OTHER: Everything can get boring,|my boy."

#: dialog0125.txt:100202
msgid "OTHER: Nawet szemrzący strumyk, zielone|drzewa i soczyste owoce."
msgstr ""
msgstr "OTHER: Even the murmuring stream, green trees and juicy fruits."

#: dialog0125.txt:100203
msgid "HERO: Ale te dwie piękne istoty|z wachlarzami..."
msgstr ""
msgstr "HERO: But these two beautiful beings with the fans..."

#: dialog0125.txt:100204
msgid "OTHER: Nawet i one. Nawet i one..."
msgstr ""
msgstr "OTHER: Even them. Even them..."

#: dialog0125.txt:100205
msgid "P#HERO: Mam to jeszcze przed sobą.#B0"
msgstr ""
msgstr "P#HERO: I have it in front of me.#B0"

#: dialog0125.txt:100301
msgid "OTHER: Tu na górę dochodzi niewiele dźwięków.|Jestem spragniony muzyki."
msgstr ""
msgstr "OTHER: Very few sounds reach up here.|I am thirsty for music."

#: dialog0125.txt:100302
msgid "OTHER: Tak, muuuzyka."
msgstr "OTHER: Yes, muuuusic."

#: dialog0125.txt:100303
msgid "OTHER: Ale ludzka mowa to nie jest to, co|tygrysy lubią najbardziej."
msgstr ""
msgstr "OTHER: But human speech is not|what the tigers like the most."

#: dialog0125.txt:100304
msgid "OTHER: Więc nie musisz szybko wracać.#E3"
msgstr ""
msgstr "OTHER: So you don't have to come back quickly.#E3"

#: dialog0125.txt:100401
msgid "OTHER: Ja nic nie muszę."
msgstr ""
msgstr "OTHER: I don't owe anything anybody."

#: dialog0125.txt:100402
msgid "OTHER: A jak jeszcze raz wrzaśniesz, to|spopielę cię i rzucę jako nawóz|dla trolli.#B0"
msgstr ""
"OTHER: And if you scream again, I will|burn you and throw you as a dung|for "
"trolls.#B0"

#: dialog0126.txt:1
msgid "HERO: Hi babe..."
msgstr "HERO: Hi babe.."

#: dialog0127.txt:1
msgid "HERO: Gdybym powiedział ci o czym myślę pewnie|byś się obraziła."
msgstr ""
msgstr "HERO: If I told you what I was thinking|you would get offended."

#: dialog0128.txt:1
msgid "OTHER: Czego?"
@@ -4822,35 +4824,35 @@ msgstr ""

#: dialog0132.txt:2
msgid "OTHER: Zatłukę tego małego gnojka!"
msgstr ""
msgstr "OTHER: I'll beat this little bastard!"

#: dialog0133.txt:1
msgid "OTHER: Koniec z wysłuchiwaniem rzępolenia!"
msgstr ""
msgstr "OTHER: No more listening to fiddling!"

#: dialog0133.txt:2
msgid "OTHER: Koniec z lutnią-samograjką!"
msgstr ""
msgstr "OTHER: No more self-playing lute!"

#: dialog0133.txt:3
msgid "OTHER: Koniec z praniem skarpetek!"
msgstr ""
msgstr "OTHER: No more socks washing!"

#: dialog0133.txt:4
msgid "OTHER: Koniec z gotowaniem rosołu na kaca!"
msgstr ""
msgstr "OTHER: No more preparing a hangover broth!"

#: dialog0133.txt:5
msgid "OTHER: Żeby tu więcej jego brudna stopa|nie postała!"
msgstr ""
msgstr "OTHER: Let his dirty feet stand here|no more!"

#: dialog0134.txt:1
msgid "HERO: Na razie nie muszę mu o niczym mówić."
msgstr ""
msgstr "HERO: I don't have to tell him anything yet."

#: dialog0134.txt:2
msgid "HERO: Trzeba jakoś wykorzystać tę sytuację|dla siebie."
msgstr ""
msgstr "HERO: I'd rather somehow use this situation|to my advantage."

#: dialog0135.txt:1
msgid "HERO: Mój drogi, mam dla ciebie dwie wiadomości.|Jedną dobrą, a drugą złą."

0 comments on commit 4b21711

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.