Skip to content
Permalink
Browse files

I18N: Update translations templates

 • Loading branch information...
criezy committed Sep 9, 2019
1 parent eeb6855 commit 79fcee786a29d765b0530ec63ad0a7b8a140df8a
Showing with 250 additions and 250 deletions.
 1. +10 −10 po/be_BY.po
 2. +10 −10 po/ca_ES.po
 3. +10 −10 po/cs_CZ.po
 4. +10 −10 po/da.po
 5. +10 −10 po/de_DE.po
 6. +10 −10 po/el.po
 7. +10 −10 po/es_ES.po
 8. +10 −10 po/eu.po
 9. +10 −10 po/fi_FI.po
 10. +10 −10 po/fr_FR.po
 11. +10 −10 po/gl_ES.po
 12. +10 −10 po/he.po
 13. +10 −10 po/hu_HU.po
 14. +10 −10 po/it_IT.po
 15. +10 −10 po/nb_NO.po
 16. +10 −10 po/nl_NL.po
 17. +10 −10 po/nn_NO.po
 18. +10 −10 po/pl_PL.po
 19. +10 −10 po/pt_BR.po
 20. +10 −10 po/pt_PT.po
 21. +10 −10 po/ru_RU.po
 22. +10 −10 po/scummvm.pot
 23. +10 −10 po/sv_SE.po
 24. +10 −10 po/uk_UA.po
 25. +10 −10 po/zh-Latn_CN.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-06 06:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-09 19:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-06 21:35+0000\n"
"Last-Translator: Fiodar <fedor_qd@mail.ru>\n"
"Language-Team: Belarusian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -3089,15 +3089,15 @@ msgstr "
#: engines/access/resources.cpp:44 engines/drascula/drascula.cpp:971
#: engines/hugo/hugo.cpp:437 engines/lure/lure.cpp:64
#: engines/mortevielle/mortevielle.cpp:306 engines/sky/compact.cpp:131
#: engines/supernova/supernova.cpp:454 engines/teenagent/resources.cpp:97
#: engines/supernova/supernova.cpp:461 engines/teenagent/resources.cpp:97
#: engines/tony/tony.cpp:198 engines/toon/toon.cpp:4926
#, c-format
msgid "Unable to locate the '%s' engine data file."
msgstr "½Õ ÐâàëÜÐÛÐáï ×ÝÐÙáæö äÐÙÛ àãåÐÒöçÚÐ %s."

#: engines/access/resources.cpp:52 engines/drascula/drascula.cpp:985
#: engines/hugo/hugo.cpp:448 engines/lure/lure.cpp:73
#: engines/mortevielle/mortevielle.cpp:314 engines/supernova/supernova.cpp:459
#: engines/mortevielle/mortevielle.cpp:314 engines/supernova/supernova.cpp:466
#: engines/tony/tony.cpp:210 engines/toon/toon.cpp:4938
#, c-format
msgid "The '%s' engine data file is corrupt."
@@ -3285,25 +3285,25 @@ msgstr "
msgid "Failed to initialize resources"
msgstr ""

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:983
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:985
msgid "A required game resource was not found"
msgstr ""

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2124
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2135
msgid ""
"WARNING: This game was saved in Restored Cut Content mode, but you are "
"playing in Original Content mode. The mode will be adjusted to Restored Cut "
"Content for this session until you completely Quit the game."
msgstr ""

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2126
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2137
msgid ""
"WARNING: This game was saved in Original Content mode, but you are playing "
"in Restored Cut Content mode. The mode will be adjusted to Original Content "
"mode for this session until you completely Quit the game."
msgstr ""

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2128
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2139
msgid "Continue"
msgstr ""

@@ -5257,18 +5257,18 @@ msgstr "
msgid "Unable to locate the text for %s language in engine data file."
msgstr "½Õ ÐâàëÜÐÛÐáï ×ÝÐÙáæö âíÚáâ ÔÛï %s ÜÞÒë þ %s äÐÙÛÕ ÔÐÔ×ÕÝëå."

#: engines/supernova/supernova.cpp:466
#: engines/supernova/supernova.cpp:473
#, c-format
msgid ""
"Incorrect version of the '%s' engine data file found. Expected %d but got %d."
msgstr "½ïáÛãèÝÐï ÒÕàáöï äÐÙÛÐ ÔÐÔ×ÕÝëå %s. ÇÐÚÐÛÐáï %d, ÐÛÕ ×ÝÞÙÔ×ÕÝÐ %d."

#: engines/supernova/supernova.cpp:476
#: engines/supernova/supernova.cpp:483
#, c-format
msgid "Unable to find block for part %d"
msgstr ""

#: engines/supernova/supernova.cpp:518
#: engines/supernova/supernova.cpp:525
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to find '%s' in game folder or the engine data file."
msgstr "½Õ ÐâàëÜÐÛÐáï ×ÝÐÙáæö äÐÙÛ àãåÐÒöçÚÐ %s."
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-06 06:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-09 19:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-11 14:05+0000\n"
"Last-Translator: Alfred Vallés Tortosa <lolocop@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -3080,15 +3080,15 @@ msgstr "Comprova les actualitzacions..."
#: engines/access/resources.cpp:44 engines/drascula/drascula.cpp:971
#: engines/hugo/hugo.cpp:437 engines/lure/lure.cpp:64
#: engines/mortevielle/mortevielle.cpp:306 engines/sky/compact.cpp:131
#: engines/supernova/supernova.cpp:454 engines/teenagent/resources.cpp:97
#: engines/supernova/supernova.cpp:461 engines/teenagent/resources.cpp:97
#: engines/tony/tony.cpp:198 engines/toon/toon.cpp:4926
#, c-format
msgid "Unable to locate the '%s' engine data file."
msgstr ""

#: engines/access/resources.cpp:52 engines/drascula/drascula.cpp:985
#: engines/hugo/hugo.cpp:448 engines/lure/lure.cpp:73
#: engines/mortevielle/mortevielle.cpp:314 engines/supernova/supernova.cpp:459
#: engines/mortevielle/mortevielle.cpp:314 engines/supernova/supernova.cpp:466
#: engines/tony/tony.cpp:210 engines/toon/toon.cpp:4938
#, c-format
msgid "The '%s' engine data file is corrupt."
@@ -3270,25 +3270,25 @@ msgstr "No s'ha trobat el fitxer d'escena '%s'!"
msgid "Failed to initialize resources"
msgstr ""

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:983
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:985
msgid "A required game resource was not found"
msgstr ""

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2124
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2135
msgid ""
"WARNING: This game was saved in Restored Cut Content mode, but you are "
"playing in Original Content mode. The mode will be adjusted to Restored Cut "
"Content for this session until you completely Quit the game."
msgstr ""

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2126
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2137
msgid ""
"WARNING: This game was saved in Original Content mode, but you are playing "
"in Restored Cut Content mode. The mode will be adjusted to Original Content "
"mode for this session until you completely Quit the game."
msgstr ""

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2128
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2139
msgid "Continue"
msgstr ""

@@ -5210,18 +5210,18 @@ msgstr ""
msgid "Unable to locate the text for %s language in engine data file."
msgstr ""

#: engines/supernova/supernova.cpp:466
#: engines/supernova/supernova.cpp:473
#, c-format
msgid ""
"Incorrect version of the '%s' engine data file found. Expected %d but got %d."
msgstr ""

#: engines/supernova/supernova.cpp:476
#: engines/supernova/supernova.cpp:483
#, c-format
msgid "Unable to find block for part %d"
msgstr ""

#: engines/supernova/supernova.cpp:518
#: engines/supernova/supernova.cpp:525
#, c-format
msgid "Unable to find '%s' in game folder or the engine data file."
msgstr ""
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.7.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-06 06:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-09 19:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-18 10:09+0000\n"
"Last-Translator: Adrian Frühwirth <bonki@scummvm.org>\n"
"Language-Team: Czech <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -3092,15 +3092,15 @@ msgstr "Zkontrolovat Aktualizace..."
#: engines/access/resources.cpp:44 engines/drascula/drascula.cpp:971
#: engines/hugo/hugo.cpp:437 engines/lure/lure.cpp:64
#: engines/mortevielle/mortevielle.cpp:306 engines/sky/compact.cpp:131
#: engines/supernova/supernova.cpp:454 engines/teenagent/resources.cpp:97
#: engines/supernova/supernova.cpp:461 engines/teenagent/resources.cpp:97
#: engines/tony/tony.cpp:198 engines/toon/toon.cpp:4926
#, c-format
msgid "Unable to locate the '%s' engine data file."
msgstr "Nelze najít datové soubory jádra '%s'."

#: engines/access/resources.cpp:52 engines/drascula/drascula.cpp:985
#: engines/hugo/hugo.cpp:448 engines/lure/lure.cpp:73
#: engines/mortevielle/mortevielle.cpp:314 engines/supernova/supernova.cpp:459
#: engines/mortevielle/mortevielle.cpp:314 engines/supernova/supernova.cpp:466
#: engines/tony/tony.cpp:210 engines/toon/toon.cpp:4938
#, c-format
msgid "The '%s' engine data file is corrupt."
@@ -3285,25 +3285,25 @@ msgstr "Soubor videa '%s' nenalezen'!"
msgid "Failed to initialize resources"
msgstr ""

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:983
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:985
msgid "A required game resource was not found"
msgstr ""

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2124
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2135
msgid ""
"WARNING: This game was saved in Restored Cut Content mode, but you are "
"playing in Original Content mode. The mode will be adjusted to Restored Cut "
"Content for this session until you completely Quit the game."
msgstr ""

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2126
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2137
msgid ""
"WARNING: This game was saved in Original Content mode, but you are playing "
"in Restored Cut Content mode. The mode will be adjusted to Original Content "
"mode for this session until you completely Quit the game."
msgstr ""

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2128
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2139
msgid "Continue"
msgstr ""

@@ -5248,19 +5248,19 @@ msgstr "Pou
msgid "Unable to locate the text for %s language in engine data file."
msgstr "Nelze najít datové soubory jádra '%s'."

#: engines/supernova/supernova.cpp:466
#: engines/supernova/supernova.cpp:473
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Incorrect version of the '%s' engine data file found. Expected %d but got %d."
msgstr ""
"Nalezena data jádra '%s' s nesprávnou verzí. Oèekávána %d.%d, ale byla %d.%d."

#: engines/supernova/supernova.cpp:476
#: engines/supernova/supernova.cpp:483
#, c-format
msgid "Unable to find block for part %d"
msgstr ""

#: engines/supernova/supernova.cpp:518
#: engines/supernova/supernova.cpp:525
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to find '%s' in game folder or the engine data file."
msgstr "Nelze najít datové soubory jádra '%s'."
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-06 06:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-09 19:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-06 04:54+0000\n"
"Last-Translator: scootergrisen <scootergrisen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -3052,15 +3052,15 @@ msgstr "S
#: engines/access/resources.cpp:44 engines/drascula/drascula.cpp:971
#: engines/hugo/hugo.cpp:437 engines/lure/lure.cpp:64
#: engines/mortevielle/mortevielle.cpp:306 engines/sky/compact.cpp:131
#: engines/supernova/supernova.cpp:454 engines/teenagent/resources.cpp:97
#: engines/supernova/supernova.cpp:461 engines/teenagent/resources.cpp:97
#: engines/tony/tony.cpp:198 engines/toon/toon.cpp:4926
#, c-format
msgid "Unable to locate the '%s' engine data file."
msgstr "Kan ikke finde '%s'-motorens datafil."

#: engines/access/resources.cpp:52 engines/drascula/drascula.cpp:985
#: engines/hugo/hugo.cpp:448 engines/lure/lure.cpp:73
#: engines/mortevielle/mortevielle.cpp:314 engines/supernova/supernova.cpp:459
#: engines/mortevielle/mortevielle.cpp:314 engines/supernova/supernova.cpp:466
#: engines/tony/tony.cpp:210 engines/toon/toon.cpp:4938
#, c-format
msgid "The '%s' engine data file is corrupt."
@@ -3243,11 +3243,11 @@ msgstr "Filmsekvens fil '%s' ikke fundet!"
msgid "Failed to initialize resources"
msgstr "Kunne ikke initialisere ressourcer"

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:983
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:985
msgid "A required game resource was not found"
msgstr "En krævede spilressource blev ikke fundet"

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2124
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2135
msgid ""
"WARNING: This game was saved in Restored Cut Content mode, but you are "
"playing in Original Content mode. The mode will be adjusted to Restored Cut "
@@ -3257,7 +3257,7 @@ msgstr ""
"i Original Content-tilstand. Tilstanden justeres til Restored Cut Content-"
"tilstand i denne session, indtil du afslutter spillet helt."

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2126
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2137
msgid ""
"WARNING: This game was saved in Original Content mode, but you are playing "
"in Restored Cut Content mode. The mode will be adjusted to Original Content "
@@ -3267,7 +3267,7 @@ msgstr ""
"Restored Cut Content-tilstand. Tilstanden justeres til Original Content-"
"tilstand i denne session, indtil du afslutter spillet helt."

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2128
#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2139
msgid "Continue"
msgstr "Fortsæt"

@@ -5261,19 +5261,19 @@ msgstr "Brug diskette versionens intro (kun CD-version)"
msgid "Unable to locate the text for %s language in engine data file."
msgstr "Kan ikke finde teksten til %s sproget i motorens datafil."

#: engines/supernova/supernova.cpp:466
#: engines/supernova/supernova.cpp:473
#, c-format
msgid ""
"Incorrect version of the '%s' engine data file found. Expected %d but got %d."
msgstr ""
"Ukorrekt version af '%s'-motorens datafil fundet. Forventet %d, men fandt %d."

#: engines/supernova/supernova.cpp:476
#: engines/supernova/supernova.cpp:483
#, c-format
msgid "Unable to find block for part %d"
msgstr "Kan ikke finde blok for del %d"

#: engines/supernova/supernova.cpp:518
#: engines/supernova/supernova.cpp:525
#, c-format
msgid "Unable to find '%s' in game folder or the engine data file."
msgstr "Kan ikke finde '%s' i spilmappen eller motorens datafil."

0 comments on commit 79fcee7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.