Permalink
Browse files

I18N: Update translation (Russian)

Currently translated at 94.5% (935 of 989 strings)
  • Loading branch information...
kyotohongaku authored and criezy committed Aug 6, 2018
1 parent 79d9caf commit 7a357047e3aba44402119dbf28f89581ab3d9e50
Showing with 9 additions and 10 deletions.
  1. +9 −10 po/ru_RU.po
View
@@ -7,16 +7,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-03 14:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-18 10:17+0000\n"
"Last-Translator: Adrian Fruehwirth <bonki@scummvm.org>\n"
"Language-Team: Russian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
"scummvm/ru/>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-06 21:32+0000\n"
"Last-Translator: Pavel Kungurtsev <i@kyotohongaku.com>\n"
"Language-Team: Russian "
"<https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/ru/>\n"
"Language: ru_RU\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-5\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<="
"4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 2.9\n"
"X-Language-name: Russian\n"
@@ -148,7 +148,7 @@ msgstr "
#: gui/downloaddialog.cpp:137 gui/launcher.cpp:547
msgid "ScummVM couldn't open the specified directory!"
msgstr "ScummVM ÝÕ ÜÞÖÕâ ÞâÚàëâì ãÚÐ×ÐÝÝãî ÔØàÕÚâÞàØî!"
msgstr "ScummVM ÝÕ áÜÞÓ ÞâÚàëâì ãÚÐ×ÐÝÝãî ÔØàÕÚâÞàØî!"
#: gui/downloaddialog.cpp:147
msgid ""
@@ -1659,12 +1659,11 @@ msgstr "
#: gui/unknown-game-dialog.cpp:52
msgid "Copy to clipboard"
msgstr ""
msgstr "CÚÞßØàÞÒÐâì Ò ÑãäÕà ÞÑÜÕÝÐ"
#: gui/unknown-game-dialog.cpp:67
#, fuzzy
msgid "Report game"
msgstr "²ÞááâÐÝÞÒØâì ØÓàã:"
msgstr "ÁÞÞÑéØâì ÞÑ ØÓàÕ"
#: gui/unknown-game-dialog.cpp:110
msgid ""

0 comments on commit 7a35704

Please sign in to comment.