Permalink
Browse files

I18N: Update translations templates

 • Loading branch information...
criezy committed Dec 3, 2017
1 parent 20b2c1b commit 8b1488ab636c9258794b7750e8c237f9370da87b
Showing with 192 additions and 192 deletions.
 1. +8 −8 po/be_BY.po
 2. +8 −8 po/ca_ES.po
 3. +8 −8 po/cs_CZ.po
 4. +8 −8 po/da_DK.po
 5. +8 −8 po/de_DE.po
 6. +8 −8 po/el.po
 7. +8 −8 po/es_ES.po
 8. +8 −8 po/eu.po
 9. +8 −8 po/fi_FI.po
 10. +8 −8 po/fr_FR.po
 11. +8 −8 po/gl_ES.po
 12. +8 −8 po/hu_HU.po
 13. +8 −8 po/it_IT.po
 14. +8 −8 po/nb_NO.po
 15. +8 −8 po/nl_NL.po
 16. +8 −8 po/nn_NO.po
 17. +8 −8 po/pl_PL.po
 18. +8 −8 po/pt_BR.po
 19. +8 −8 po/pt_PT.po
 20. +8 −8 po/ru_RU.po
 21. +8 −8 po/scummvm.pot
 22. +8 −8 po/sv_SE.po
 23. +8 −8 po/uk_UA.po
 24. +8 −8 po/zh-Latn_CN.po
View
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-02 02:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-03 19:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-28 19:36+0300\n"
"Last-Translator: Ivan Lukyanov <greencis@mail.ru>\n"
"Language-Team: Belarusian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -893,7 +893,7 @@ msgid "Special dithering modes supported by some games"
msgstr "ÁßÕæëïÛìÝëï àíÖëÜë àíÝÔíàëÝÓã, ßÐÔâàëÜÞþÒÐÝëï ÝÕÚÐâÞàëÜö ÓãÛìÝïÜö"
#: gui/options.cpp:1020 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:587
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2590
msgid "Fullscreen mode"
msgstr "¿ÞþÝÐíÚàÐÝÝë àíÖëÜ"
@@ -2216,7 +2216,7 @@ msgid "OpenGL"
msgstr "OpenGL"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:589
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2592
msgid "Windowed mode"
msgstr "°ÚÞÝÝë àíÖëÜ"
@@ -2226,22 +2226,22 @@ msgid "Resolution: %dx%d"
msgstr "°ÔàÞ×ÝÕÝÝÕ: %dx%d"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:724
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2437
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2453
msgid "Enabled aspect ratio correction"
msgstr "ºÐàíÚæëï áãÐÔÝÞáöÝ ÑÐÚÞþ ãÚÛîçÐÝÐ"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:726
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2443
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2459
msgid "Disabled aspect ratio correction"
msgstr "ºÐàíÚæëï áãÐÔÝÞáöÝ ÑÐÚÞþ ÒëÚÛîçÐÝÐ"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:746
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2461
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2477
msgid "Filtering enabled"
msgstr "ÄöÛìâàÐæëï þÚÛîçÐÝÐ"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:748
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2463
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2479
msgid "Filtering disabled"
msgstr "ÄöÛìâàÐæëï ÒëÚÛîçÐÝÐ"
@@ -2256,7 +2256,7 @@ msgctxt "lowres"
msgid "Normal (no scaling)"
msgstr "±Õ× ßÐÒÕÛöçíÝÝï"
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2523
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2539
msgid "Active graphics filter:"
msgstr "°ÚâëþÝë ÓàÐäöçÝë äöÛìâà:"
View
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-02 02:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-03 19:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-20 14:15+0000\n"
"Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev@scummvm.org>\n"
"Language-Team: Catalan <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -899,7 +899,7 @@ msgid "Special dithering modes supported by some games"
msgstr "Modes de tramat especials suportats per alguns jocs"
#: gui/options.cpp:1020 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:587
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2590
msgid "Fullscreen mode"
msgstr "Mode pantalla completa"
@@ -2206,7 +2206,7 @@ msgid "OpenGL"
msgstr "OpenGL"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:589
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2592
msgid "Windowed mode"
msgstr "Mode de finestra"
@@ -2216,22 +2216,22 @@ msgid "Resolution: %dx%d"
msgstr ""
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:724
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2437
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2453
msgid "Enabled aspect ratio correction"
msgstr "S'ha activat la correcció de la relació d'aspecte"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:726
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2443
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2459
msgid "Disabled aspect ratio correction"
msgstr "S'ha desactivat la correcció de la relació d'aspecte"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:746
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2461
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2477
msgid "Filtering enabled"
msgstr "Filtratge activat"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:748
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2463
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2479
msgid "Filtering disabled"
msgstr "Filtratge desactivat"
@@ -2246,7 +2246,7 @@ msgctxt "lowres"
msgid "Normal (no scaling)"
msgstr "Normal (no escalat)"
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2523
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2539
msgid "Active graphics filter:"
msgstr "Filtre de gràfics actiu:"
View
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.7.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-02 02:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-03 19:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-29 07:42+0000\n"
"Last-Translator: Zbynìk Schwarz <zbynek.schwarz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -893,7 +893,7 @@ msgid "Special dithering modes supported by some games"
msgstr "Speciální re¾imy chvìní podporované nìkterými hrami"
#: gui/options.cpp:1020 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:587
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2590
msgid "Fullscreen mode"
msgstr "Re¾im celé obrazovky"
@@ -2219,7 +2219,7 @@ msgid "OpenGL"
msgstr "OpenGL"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:589
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2592
msgid "Windowed mode"
msgstr "Re¾im do okna"
@@ -2229,22 +2229,22 @@ msgid "Resolution: %dx%d"
msgstr "Rozli¹ení: %dx%d"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:724
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2437
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2453
msgid "Enabled aspect ratio correction"
msgstr "Povolena korekce pomìru stran"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:726
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2443
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2459
msgid "Disabled aspect ratio correction"
msgstr "Zakázána korekce pomìru stran"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:746
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2461
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2477
msgid "Filtering enabled"
msgstr "Filtrování povoleno"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:748
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2463
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2479
msgid "Filtering disabled"
msgstr "Filtrování zakázáno"
@@ -2259,7 +2259,7 @@ msgctxt "lowres"
msgid "Normal (no scaling)"
msgstr "Normální (bez zmìny velikosti)"
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2523
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2539
msgid "Active graphics filter:"
msgstr "Aktivní grafický filtr:"
View
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-02 02:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-03 19:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-29 07:29+0000\n"
"Last-Translator: poulsen93 <poulsen93@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -891,7 +891,7 @@ msgid "Special dithering modes supported by some games"
msgstr "Speciel farvereduceringstilstand understøttet a nogle spil"
#: gui/options.cpp:1020 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:587
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2590
msgid "Fullscreen mode"
msgstr "Fuldskærms tilstand"
@@ -2212,7 +2212,7 @@ msgid "OpenGL"
msgstr "OpenGL"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:589
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2592
msgid "Windowed mode"
msgstr "Vindue tilstand"
@@ -2222,23 +2222,23 @@ msgid "Resolution: %dx%d"
msgstr ""
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:724
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2437
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2453
msgid "Enabled aspect ratio correction"
msgstr "Aktivér billedformat korrektion"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:726
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2443
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2459
msgid "Disabled aspect ratio correction"
msgstr "Deaktivér billedformat korrektion"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:746
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2461
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2477
#, fuzzy
msgid "Filtering enabled"
msgstr "Klik aktiveret"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:748
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2463
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2479
#, fuzzy
msgid "Filtering disabled"
msgstr "Klik deaktiveret"
@@ -2254,7 +2254,7 @@ msgctxt "lowres"
msgid "Normal (no scaling)"
msgstr "Normal (ingen skalering)"
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2523
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2539
msgid "Active graphics filter:"
msgstr "Aktive grafik filtre:"
View
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-02 02:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-03 19:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-15 09:26+0000\n"
"Last-Translator: Lothar Serra Mari <rootfather@scummvm.org>\n"
"Language-Team: German <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -903,7 +903,7 @@ msgid "Special dithering modes supported by some games"
msgstr "Spezielle Farbmischungsmethoden werden von manchen Spielen unterstützt"
#: gui/options.cpp:1020 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:587
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2590
msgid "Fullscreen mode"
msgstr "Vollbildmodus"
@@ -2245,7 +2245,7 @@ msgid "OpenGL"
msgstr "OpenGL"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:589
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2592
msgid "Windowed mode"
msgstr "Fenstermodus"
@@ -2255,22 +2255,22 @@ msgid "Resolution: %dx%d"
msgstr "Auflösung: %dx%d"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:724
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2437
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2453
msgid "Enabled aspect ratio correction"
msgstr "Seitenverhältniskorrektur an"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:726
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2443
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2459
msgid "Disabled aspect ratio correction"
msgstr "Seitenverhältniskorrektur aus"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:746
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2461
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2477
msgid "Filtering enabled"
msgstr "Bilineare Filterung aktiviert"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:748
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2463
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2479
msgid "Filtering disabled"
msgstr "Bilineare Filterung deaktiviert"
@@ -2285,7 +2285,7 @@ msgctxt "lowres"
msgid "Normal (no scaling)"
msgstr "Normal ohn.Skalieren"
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2523
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2539
msgid "Active graphics filter:"
msgstr "Aktiver Grafikfilter:"
View
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-02 02:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-03 19:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-28 11:12+0000\n"
"Last-Translator: Arius <alidop@pathfinder.gr>\n"
"Language-Team: Greek <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -911,7 +911,7 @@ msgstr ""
"ïñéóìÝíá ðáé÷íßäéá"
#: gui/options.cpp:1020 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:587
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2590
msgid "Fullscreen mode"
msgstr "Ëåéôïõñãßá ðëÞñïõò ïèüíçò"
@@ -2250,7 +2250,7 @@ msgid "OpenGL"
msgstr "OpenGL"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:589
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2592
msgid "Windowed mode"
msgstr "Ëåéôïõñãßá ðáñáèýñïõ"
@@ -2260,22 +2260,22 @@ msgid "Resolution: %dx%d"
msgstr "ÁíÜëõóç: %dx%d"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:724
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2437
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2453
msgid "Enabled aspect ratio correction"
msgstr "ÅíåñãïðïéçìÝíç äéüñèùóç áíáëïãßáò äéáóôÜóåùí"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:726
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2443
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2459
msgid "Disabled aspect ratio correction"
msgstr "ÁðåíåñãïðïéçìÝíç äéüñèùóç áíáëïãßáò äéáóôÜóåùí"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:746
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2461
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2477
msgid "Filtering enabled"
msgstr "Åíåñãïðïßçóç öéëôñáñßóìáôïò"
#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:748
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2463
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2479
msgid "Filtering disabled"
msgstr "Áðåíåñãïðïßçóç öéëôñáñßóìáôïò"
@@ -2290,7 +2290,7 @@ msgctxt "lowres"
msgid "Normal (no scaling)"
msgstr "Êáíïíéêü (÷ùñßò êëéìÜêùóç)"
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2523
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2539
msgid "Active graphics filter:"
msgstr "Åíåñãü ößëôñï ãñáöéêþí:"
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 8b1488a

Please sign in to comment.