Permalink
Browse files

I18N: Update translations templates

 • Loading branch information...
criezy committed Aug 28, 2018
1 parent 6b5c7e6 commit aa23613533007755a94a618fe2f710b344d4465d
Showing with 1,079 additions and 216 deletions.
 1. +45 −9 po/be_BY.po
 2. +45 −9 po/ca_ES.po
 3. +45 −9 po/cs_CZ.po
 4. +45 −9 po/da_DK.po
 5. +45 −9 po/de_DE.po
 6. +45 −9 po/el.po
 7. +45 −9 po/es_ES.po
 8. +45 −9 po/eu.po
 9. +45 −9 po/fi_FI.po
 10. +45 −9 po/fr_FR.po
 11. +45 −9 po/gl_ES.po
 12. +45 −9 po/hu_HU.po
 13. +45 −9 po/it_IT.po
 14. +45 −9 po/nb_NO.po
 15. +45 −9 po/nl_NL.po
 16. +45 −9 po/nn_NO.po
 17. +45 −9 po/pl_PL.po
 18. +45 −9 po/pt_BR.po
 19. +45 −9 po/pt_PT.po
 20. +45 −9 po/ru_RU.po
 21. +44 −9 po/scummvm.pot
 22. +45 −9 po/sv_SE.po
 23. +45 −9 po/uk_UA.po
 24. +45 −9 po/zh-Latn_CN.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-27 06:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-28 15:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-06 21:35+0000\n"
"Last-Translator: Fiodar <fedor_qd@mail.ru>\n"
"Language-Team: Belarusian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -601,15 +601,15 @@ msgstr "
msgid "~Q~uit"
msgstr "~²~ëåÐÔ"

#: gui/launcher.cpp:142 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:112
#: gui/launcher.cpp:142 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:189
msgid "Quit ScummVM"
msgstr "·ÐÒïàèëæì ScummVM"

#: gui/launcher.cpp:143
msgid "A~b~out..."
msgstr "¿àÐ ß~à~ÐÓàÐÜã..."

#: gui/launcher.cpp:143 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:86
#: gui/launcher.cpp:143 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:183
msgid "About ScummVM"
msgstr "¿àÐ ßàÐÓàÐÜã ScummVM"

@@ -2531,27 +2531,63 @@ msgstr "
msgid "Right Click"
msgstr "¿àÐÒÐï ßáâàëçÚÐ"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:94
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:185
msgid "Hide ScummVM"
msgstr "ÁåÐÒÐæì ScummVM"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:99
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:186
msgid "Hide Others"
msgstr "ÁåÐÒÐæì ÐáâÐâÝöï"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:104
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:187
msgid "Show All"
msgstr "¿ÐÚÐ×Ðæì ãáñ"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:126
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:137
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:191
msgid "Window"
msgstr "°ÚÝÞ"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:131
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:192
msgid "Minimize"
msgstr "·ÓÐàÝãæì"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:194
msgid "Help"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:195
#, fuzzy
msgid "User Manual"
msgstr "¿ÕàÐßëÝÕÝÐ ÚÐàëáâÐçÞÜ"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:197
msgid "General Information"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:198
msgid "What's New in ScummVM"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:200
msgid "Credits"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:201
msgid "GPL License"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:202
msgid "LGPL License"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:203
msgid "Freefont License"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:204
msgid "BSD License"
msgstr ""

#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:38
#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:39
msgid "Up"
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-27 06:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-28 15:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-06 21:31+0000\n"
"Last-Translator: Pere Orga <gotrunks@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -602,15 +602,15 @@ msgstr "Sel
msgid "~Q~uit"
msgstr "~T~anca"

#: gui/launcher.cpp:142 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:112
#: gui/launcher.cpp:142 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:189
msgid "Quit ScummVM"
msgstr "Surt de ScummVM"

#: gui/launcher.cpp:143
msgid "A~b~out..."
msgstr "~Q~uant a..."

#: gui/launcher.cpp:143 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:86
#: gui/launcher.cpp:143 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:183
msgid "About ScummVM"
msgstr "Quant a ScummVM"

@@ -2517,27 +2517,63 @@ msgstr "Clic central"
msgid "Right Click"
msgstr "Clic dret"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:94
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:185
msgid "Hide ScummVM"
msgstr "Amaga ScummVM"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:99
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:186
msgid "Hide Others"
msgstr "Oculta els altres"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:104
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:187
msgid "Show All"
msgstr "Mostra-ho tot"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:126
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:137
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:191
msgid "Window"
msgstr "Finestra"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:131
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:192
msgid "Minimize"
msgstr "Minimitza"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:194
msgid "Help"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:195
#, fuzzy
msgid "User Manual"
msgstr "Cancel·lat per l'usuari"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:197
msgid "General Information"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:198
msgid "What's New in ScummVM"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:200
msgid "Credits"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:201
msgid "GPL License"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:202
msgid "LGPL License"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:203
msgid "Freefont License"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:204
msgid "BSD License"
msgstr ""

#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:38
#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:39
msgid "Up"
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.7.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-27 06:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-28 15:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-18 10:09+0000\n"
"Last-Translator: Adrian Frühwirth <bonki@scummvm.org>\n"
"Language-Team: Czech <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -603,15 +603,15 @@ msgstr "Zvolte
msgid "~Q~uit"
msgstr "~U~konèit"

#: gui/launcher.cpp:142 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:112
#: gui/launcher.cpp:142 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:189
msgid "Quit ScummVM"
msgstr "Ukonèit ScummVM"

#: gui/launcher.cpp:143
msgid "A~b~out..."
msgstr "~O~ Programu..."

#: gui/launcher.cpp:143 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:86
#: gui/launcher.cpp:143 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:183
msgid "About ScummVM"
msgstr "O ScummVM"

@@ -2534,27 +2534,63 @@ msgstr "Kliknut
msgid "Right Click"
msgstr "Pravé kliknutí"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:94
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:185
msgid "Hide ScummVM"
msgstr "Skrýt ScummVM"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:99
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:186
msgid "Hide Others"
msgstr "Skrýt Ostatní"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:104
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:187
msgid "Show All"
msgstr "Zobrazit V¹e"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:126
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:137
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:191
msgid "Window"
msgstr "Okno"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:131
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:192
msgid "Minimize"
msgstr "Minimalizovat"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:194
msgid "Help"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:195
#, fuzzy
msgid "User Manual"
msgstr "Zru¹eno u¾ivatelem"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:197
msgid "General Information"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:198
msgid "What's New in ScummVM"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:200
msgid "Credits"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:201
msgid "GPL License"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:202
msgid "LGPL License"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:203
msgid "Freefont License"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:204
msgid "BSD License"
msgstr ""

#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:38
#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:39
msgid "Up"
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-27 06:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-28 15:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-18 10:10+0000\n"
"Last-Translator: Adrian Frühwirth <bonki@scummvm.org>\n"
"Language-Team: Danish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -603,15 +603,15 @@ msgstr "V
msgid "~Q~uit"
msgstr "~A~fslut"

#: gui/launcher.cpp:142 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:112
#: gui/launcher.cpp:142 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:189
msgid "Quit ScummVM"
msgstr "Slut ScummVM"

#: gui/launcher.cpp:143
msgid "A~b~out..."
msgstr "~O~m..."

#: gui/launcher.cpp:143 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:86
#: gui/launcher.cpp:143 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:183
msgid "About ScummVM"
msgstr "Om ScummVM"

@@ -2527,27 +2527,63 @@ msgstr "Miderste klik"
msgid "Right Click"
msgstr "Højre klik"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:94
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:185
msgid "Hide ScummVM"
msgstr "Skjul ScummVM"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:99
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:186
msgid "Hide Others"
msgstr "Skjul andre"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:104
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:187
msgid "Show All"
msgstr "Vis alle"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:126
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:137
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:191
msgid "Window"
msgstr "Vindue"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:131
#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:192
msgid "Minimize"
msgstr "Minimer"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:194
msgid "Help"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:195
#, fuzzy
msgid "User Manual"
msgstr "Bruger annullerede"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:197
msgid "General Information"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:198
msgid "What's New in ScummVM"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:200
msgid "Credits"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:201
msgid "GPL License"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:202
msgid "LGPL License"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:203
msgid "Freefont License"
msgstr ""

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:204
msgid "BSD License"
msgstr ""

#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:38
#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:39
msgid "Up"
Oops, something went wrong.

0 comments on commit aa23613

Please sign in to comment.