Skip to content
Permalink
Browse files

I18N: Update translation (Greek)

Currently translated at 100.0% (1154 of 1154 strings)
  • Loading branch information
antoniou79 authored and criezy committed Jan 11, 2020
1 parent 1748825 commit f029943df14035053cdc8edc8323664cb9b95230
Showing with 38 additions and 38 deletions.
  1. +38 −38 po/el.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-14 13:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-13 02:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-14 01:55+0000\n"
"Last-Translator: Antoniou Athanasios <a.antoniou79@gmail.com>\n"
"Language-Team: Greek <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
"scummvm/el/>\n"
@@ -117,8 +117,8 @@ msgid ""
"It looks like your connection is limited. Do you really want to download "
"files with it?"
msgstr ""
"Öáßíåôáé ðùò ç óýíäåóÞ óáò åßíáé ðåñéïñéóìÝíç. ÈÝëåôå ðñáãìáôéêÜ íá "
"ìåôáöïñôþóåôå áñ÷åßá ìå áõôÞ;"
"Ç óýíäåóÞ óáò äåß÷íåé íá åßíáé ðåñéïñéóìÝíç. ÈÝëåôå óßãïõñá íá ìåôáöïñôþóåôå "
"áñ÷åßá ìå áõôÞ;"

#: gui/downloaddialog.cpp:119 gui/downloaddialog.cpp:153
#: gui/filebrowser-dialog.cpp:133 gui/fluidsynth-dialog.cpp:218
@@ -149,8 +149,8 @@ msgid ""
"Cannot create a directory to download - the specified directory has a file "
"with the same name."
msgstr ""
"Äåí Þôáí äõíáôÞ ç äçìéïõñãßá öáêÝëïõ ãéá ìåôáöüñôùóç - ï ðñïêáèïñéóìÝíïò "
"öÜêåëïò Ý÷åé Ýíá áñ÷åßï ìå ôï ßäéï üíïìá."
"Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò öáêÝëïõ ãéá ôç ëÞøç - óôïí êáèïñéóìÝíï öÜêåëï õðÜñ÷åé "
"áñ÷åßï ìå ôï ßäéï üíïìá."

#: gui/downloaddialog.cpp:147 gui/editgamedialog.cpp:300
#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:154 gui/KeysDialog.cpp:38 gui/launcher.cpp:490
@@ -177,8 +177,8 @@ msgid ""
"The \"%s\" already exists in the specified directory.\n"
"Do you really want to download files into that directory?"
msgstr ""
"Ôï \"%s\" õðÜñ÷åé Þäç óôïí ðñïêáèïñéóìÝíï öÜêåëï.\n"
"ÈÝëåôå ðñáãìáôéêÜ íá ìåôáöïñôþóåôå áñ÷åßá óå áõôü ôï öÜêåëï;"
"Ôï \"%s\" õðÜñ÷åé Þäç óôïí êáèïñéóìÝíï öÜêåëï.\n"
"ÈÝëåôå óßãïõñá íá êÜíåôå ëÞøç áñ÷åßùí óå åêåßíï ôï öÜêåëï;"

#: gui/downloaddialog.cpp:215
#, c-format
@@ -451,7 +451,7 @@ msgstr "

#: gui/filebrowser-dialog.cpp:133
msgid "Do you really want to overwrite the file?"
msgstr "ÈÝëåôå ðñáãìáôéêÜ íá áíôéêáôáóôÞóåôå ôï áñ÷åßï;"
msgstr "ÈÝëåôå óßãïõñá íá áíôéêáôáóôÞóåôå ôï áñ÷åßï;"

#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:69
msgid "Reverb"
@@ -542,7 +542,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Do you really want to reset all FluidSynth settings to their default values?"
msgstr ""
"ÈÝëåôå ðñáãìáôéêÜ íá åðáíáöÝñåôå üëåò ôéò ñõèìßóåéò ôïõ FluidSynth óôéò "
"ÈÝëåôå óßãïõñá íá åðáíáöÝñåôå üëåò ôéò ñõèìßóåéò ôïõ FluidSynth óôéò "
"ðñïêáèïñéóìÝíåò ôïõò ôéìÝò;"

#: gui/gui-manager.cpp:123 gui/unknown-game-dialog.cpp:49
@@ -647,7 +647,7 @@ msgstr "~

#: gui/launcher.cpp:160 gui/launcher.cpp:170
msgid "Add games to the list"
msgstr ""
msgstr "ÐñïóèÞêç ðáé÷íéäéþí óôç ëßóôá"

#: gui/launcher.cpp:161
msgid "Mass Add..."
@@ -677,7 +677,6 @@ msgid "~A~dd Game..."
msgstr "~Ð~ñïóè. Ðáé÷í..."

#: gui/launcher.cpp:171
#, fuzzy
msgctxt "lowres"
msgid "Mass Add..."
msgstr "ÌáæéêÞ ÐñïóèÞêç..."
@@ -726,12 +725,12 @@ msgid ""
"Do you really want to run the mass game detector? This could potentially add "
"a huge number of games."
msgstr ""
"ÈÝëåôå ðñáãìáôéêÜ íá ôñÝîåôå ôïí ìáæéêü áíé÷íåõôÞ ðáé÷íéäéþí; Áõôü èá "
"ìðïñïýóå åíäå÷ïìÝíùò íá ðñïóèÝóåé Ýíá ôåñÜóôéï áñéèìü ðáé÷íéäéþí."
"ÈÝëåôå óßãïõñá íá ôñÝîåôå ôïí ìáæéêü áíé÷íåõôÞ ðáé÷íéäéþí; Áõôü åíäÝ÷åôáé íá "
"ðñïóèÝóåé Ýíá ôåñÜóôéï áñéèìü ðáé÷íéäéþí."

#: gui/launcher.cpp:398
msgid "Do you really want to remove this game configuration?"
msgstr "ÈÝëåôå ðñáãìáôéêÜ íá óâÞóåôå ôéò ñõèìßóåéò áõôïý ôïõ ðáé÷íéäéïý;"
msgstr "ÈÝëåôå óßãïõñá íá óâÞóåôå ôéò ñõèìßóåéò áõôïý ôïõ ðáé÷íéäéïý;"

#: gui/launcher.cpp:440
msgid "Do you want to load saved game?"
@@ -750,7 +749,7 @@ msgstr ""
#: gui/launcher.cpp:559
msgid "ScummVM could not find any game in the specified directory!"
msgstr ""
"Ôï ScummVM äå ìðüñåóå íá âñåß êÜðïéï ðáé÷íßäé óôïí ðñïêáèïñéóìÝíï öÜêåëï!"
"Ôï ScummVM äåí ìðüñåóå íá âñåé êÜðïéï ðáé÷íßäé óôïí óõãêåêñéìÝíï öÜêåëï!"

#: gui/launcher.cpp:574
msgid "Unknown variant"
@@ -1589,7 +1588,7 @@ msgstr ""

#: gui/options.cpp:2392 gui/options.cpp:2430
msgid "Wait until current Storage finishes up and try again."
msgstr "ÁíáìïíÞ ìÝ÷ñé íá ïëïêëçñùèåß ç ôñÝ÷ïõóá ÁðïèÞêåõóç êáé äïêéìÜóôå îáíÜ."
msgstr "ÐåñéìÝíåôå íá ïëïêëçñùèåß ç ôñÝ÷ïõóá ÁðïèÞêåõóç êáé äïêéìÜóôå îáíÜ."

#: gui/options.cpp:2405
msgid "Connecting..."
@@ -1698,7 +1697,7 @@ msgstr "

#: gui/recorderdialog.cpp:154
msgid "Do you really want to delete this record?"
msgstr "ÈÝëåôå ðñáãìáôéêÜ íá óâÞóåôå áõôÞ ôçí åããñáöÞ;"
msgstr "ÈÝëåôå óßãïõñá íá óâÞóåôå áõôÞ ôçí åããñáöÞ;"

#: gui/recorderdialog.cpp:171
msgid "Unknown Author"
@@ -1730,7 +1729,7 @@ msgstr "

#: gui/saveload-dialog.cpp:453
msgid "Do you really want to delete this saved game?"
msgstr "ÈÝëåôå ðñáãìáôéêÜ íá óâÞóåôå áõôü ôï áðïèçêåõìÝíï ðáé÷íßäé;"
msgstr "ÈÝëåôå óßãïõñá íá óâÞóåôå áõôü ôï áðïèçêåõìÝíï ðáé÷íßäé;"

#: gui/saveload-dialog.cpp:580 gui/saveload-dialog.cpp:1092
msgid "Date: "
@@ -2101,12 +2100,12 @@ msgstr ""
#: engines/dialogs.cpp:307 engines/mohawk/dialogs.cpp:98
#: engines/tsage/dialogs.cpp:112
msgid "~O~K"
msgstr "~Ï~Ê"
msgstr "~O~K"

#: engines/dialogs.cpp:308 engines/mohawk/dialogs.cpp:99
#: engines/tsage/dialogs.cpp:113
msgid "~C~ancel"
msgstr "~Á~êýñùóç"
msgstr "Áêýñ~ù~óç"

#: engines/dialogs.cpp:311
msgid "~K~eys"
@@ -2119,7 +2118,7 @@ msgstr "

#: engines/engine.cpp:312
msgid "Could not initialize color format."
msgstr "Äåí Þôáí äõíáôÞ ç ðñïåôïéìáóßá ìïñöÞò ÷ñþìáôïò."
msgstr "Áäõíáìßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò ìïñöÞò ÷ñþìáôïò."

#: engines/engine.cpp:321
#, c-format
@@ -2151,9 +2150,9 @@ msgid ""
"the data files to your hard disk instead.\n"
"See the README file for details."
msgstr ""
"Öáßíåôå üôé ðáßæåôå ôï ðáé÷íßäé áðåõèåßáò\n"
"áðü ôï CD. Áõôü åßíáé ãíùóôü üôé ðñïêáëåß ðñïâëÞìáôá,\n"
"êáé ùò åê ôïýôïõ óõíéóôÜôáé íá áíôéãñÜøåôå áíô'áõôïý\n"
"Öáßíåôáé üôé ðáßæåôå ôï ðáé÷íßäé áðåõèåßáò\n"
"áðü ôï CD. Áõôü åíäÝ÷åôáé íá ðáñïõóéÜóåé ðñïâëÞìáôá,\n"
"êáé óõíåðþò óõíéóôÜôáé áíô'áõôïý íá áíôéãñÜøåôå \n"
"ôá áñ÷åßá äåäïìÝíùí óôï óêëçñü óáò äßóêï.\n"
"Äåßôå ôï áñ÷åßï README ãéá ëåðôïìÝñåéåò."

@@ -2194,7 +2193,7 @@ msgstr ""

#: engines/engine.cpp:547 engines/wintermute/wintermute.cpp:165
msgid "Start anyway"
msgstr "Åêêßíçóç ïýôùò Þ Üëëùò"
msgstr "Åêêßíçóç ðáñÜ ôáýôá"

#: engines/game.cpp:179
#, c-format
@@ -2350,12 +2349,12 @@ msgid ""
"Download complete.\n"
"Failed to download %u files."
msgstr ""
ìåôáöüñôùóç ïëïêëçñþèçêå.\n"
"Äåí Þôáí äõíáôÞ ç ìåôáöüñôùóç %u áñ÷åßùí."
ëÞøç ïëïêëçñþèçêå.\n"
"Áäõíáìßá ëÞøçò %u áñ÷åßùí."

#: backends/cloud/storage.cpp:350
msgid "Download complete."
msgstr ìåôáöüñôùóç ïëïêëçñþèçêå."
msgstr ëÞøç ïëïêëçñþèçêå."

#: backends/cloud/storage.cpp:360
msgid "Download failed."
@@ -2372,7 +2371,7 @@ msgstr "Launcher"

#: backends/events/default/default-events.cpp:212
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "ÈÝëåôå ðñáãìáôéêÜ íá âãåßôå áðü ôï ðñüãñáììá;"
msgstr "ÈÝëåôå óßãïõñá íá âãåßôå áðü ôï ðñüãñáììá;"

#: backends/events/default/default-events.cpp:212
#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:52
@@ -2733,7 +2732,7 @@ msgstr "

#: backends/networking/sdl_net/uploadfileclienthandler.cpp:202
msgid "Uploaded successfully!"
msgstr "Ç ìåôáöïñÜ ïëïêëçñþèçêå åðéôõ÷þò!"
msgstr "Åðéôõ÷ßá ìåôáöïñÜò!"

#: backends/platform/3ds/options-dialog.cpp:44
#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:56
@@ -4059,10 +4058,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"%d ðñùôüôõðá áðïèçêåõìÝíá áñ÷åßá ðáé÷íéäéïý åéóÞ÷èçóáí åðéôõ÷þò óôï\n"
"ScummVM. Áí áñãüôåñá èåëÞóåôå íá åéóÜãåôå ðñùôüôõðá áðïèçêåõìÝíá áñ÷åßá \n"
"ðáé÷íéäéïý ÷åéñïêßíçôá, èá ÷ñåéáóôåß íá áíïéîåôå ôï ôåñìáôéêü "
"áðïóöáëìÜôùóçò \n"
"ðáé÷íéäéïý ÷åéñïêßíçôá, èá ÷ñåéáóôåß íá áíïßîåôå ôï ôåñìáôéêü áðïóöáëìÜôùóçò "
"\n"
"(debug console) ôïõ ScummVM êáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ "
"'import_savefile'.\n"
"\n"

#: engines/kyra/graphics/screen_eob.cpp:2258
msgid ""
@@ -4306,9 +4306,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Óå áõôü ôï óçìåßï, ç äïêéìáóôéêÞ Ýêäïóç ôïõ Riven\n"
"èá óáò ñùôïýóå áí èÝëåôå íá áíïßîåôå Ýíá öõëëïìåôñçôÞ\n"
"ãéá íá ìåôáâåßôå óôï çëåêôñïíéêü êáôÜóôçìá ôçò Red Orb\n"
"ãéá íá áãïñÜóåôå ôï ðáé÷íßäé. Ôï ScummVM äå ìðïñåß íá\n"
"ôï êÜíåé áõôü êáé ç éóôïóåëßäá äåí õðÜñ÷åé ðëÝïí."
"(browser) ãéá íá ìåôáâåßôå óôï çëåêôñïíéêü êáôÜóôçìá\n"
"ôçò Red Orb êáé íá áãïñÜóåôå ôï ðáé÷íßäé. Ôï ScummVM\n"
"äåí ìðïñåß íá ôï êÜíåé áõôü êáé ç éóôïóåëßäá äåí õðÜñ÷åé ðëÝïí."

#: engines/neverhood/detection.cpp:184
msgid "Skip the Hall of Records storyboard scenes"
@@ -5295,15 +5295,15 @@ msgstr "

#: engines/scumm/help.cpp:308
msgid "Block high"
msgstr "Õøçëü ìðëïêÜñéóìá"
msgstr "ÌðëïêÜñéóìá øçëÜ"

#: engines/scumm/help.cpp:309
msgid "Block middle"
msgstr "Ìåóáßï ìðëïêÜñéóìá"
msgstr "ÌðëïêÜñéóìá óôç ìÝóç"

#: engines/scumm/help.cpp:310
msgid "Block low"
msgstr "×áìçëü ìðëïêÜñéóìá"
msgstr "ÌðëïêÜñéóìá ÷áìçëÜ"

#: engines/scumm/help.cpp:311
msgid "Punch high"

0 comments on commit f029943

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.