Skip to content
Permalink
Browse files

PRINCE: I18N: Update translation (English)

Currently translated at 50.1% (1382 of 2757 strings)
  • Loading branch information...
sev- authored and weblate committed Oct 7, 2019
1 parent 83c318e commit f9f3565582f80b715a0ed3c05caf6326fc6fdc95
Showing with 10 additions and 11 deletions.
  1. +10 −11 devtools/create_prince/en.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Prince\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-17 19:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-05 18:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-08 15:54+0000\n"
"Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev@scummvm.org>\n"
"Language-Team: English <https://translations.scummvm.org/projects/prince/"
"prince/en/>\n"
@@ -3493,12 +3493,11 @@ msgstr "HERO: I found a book..."
#: dialog0076.txt:2
msgid "HERO: Wydaje mi się, iż jest magiczna, więc od razu|pomyślałem o tobie, drogi przyjacielu."
msgstr ""
"HERO: It seems magical to me, that I thought|about you right away, dear "
"friend."
"HERO: It seems magical to me, so I thought|about you right away, dear friend."

#: dialog0077.txt:1
msgid "OTHER: Cóż...hm...tak...zajmujące. Powiem|więcej: interesujące."
msgstr "OTHER: Well... hm... yes... fascinating.|Or better say: interesting."
msgstr "OTHER: Well... hm... yes... fascinating.|Dare I say: interesting."

#: dialog0077.txt:2
msgid "OTHER: Gdzie znalazłeś tego białego kruka?"
@@ -3512,32 +3511,32 @@ msgstr ""
#: dialog0077.txt:4
msgid "HERO: Eeee... Nie wiem, ja tam znalazłem|to przy drodze, może któryś z kupców|kiedyś ją zgubił..."
msgstr ""
"HERO: Errr... I don't know,|I found it on the street,|maybe a trader lost "
"HERO: Errr... I don't know,|I found it on the street,|maybe a merchant lost "
"it..."

#: dialog0077.txt:5
msgid "OTHER: Kupców! Ha! Ci dusigrosze znają się|na magii tyle, co kura na pieprzu!"
msgstr ""
msgstr "OTHER: Merchants! Hah! Those scrooges|don't know jack about magic!"

#: dialog0077.txt:6
msgid "OTHER: Nawet jeśli była ich, to tym lepiej,|że ją stracili!"
msgstr ""
msgstr "OTHER:Even if it was theirs, they deserve|to have lost it!"

#: dialog0077.txt:7
msgid "HERO: Rysunki w tej księdze wyglądają interesująco."
msgstr ""
msgstr "HERO: The drawings in this book look interesting."

#: dialog0077.txt:8
msgid "OTHER: Nie musisz dodawać ni słowa, książę!"
msgstr "OTHER: You don't have to add a word, prince!"
msgstr "OTHER: Say no more, prince!"

#: dialog0077.txt:9
msgid "OTHER: Zaraz biorę się za wnikliwe studia!"
msgstr "OTHER: I will start a thorough study!"
msgstr "OTHER: I will begin a thorough study!"

#: dialog0077.txt:10
msgid "OTHER: Co do zapłaty..."
msgstr "OTHER: Speaking of payment..."
msgstr "OTHER: About payment..."

#: dialog0077.txt:11
msgid "P#P#OTHER: <westchnienie>"

0 comments on commit f9f3565

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.