Skip to content
I made this project to practice C++ programming and I will be rebuilding it always as I learn something new.
C++
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
include
src
.gitignore
README.md
game.cpp
game.h
interactions.cpp
interactions.h
main.cpp
save.txt
structs.cpp
tribes.cbp
view.cpp
view.h

README.md

Prehistoria

Prehistoria jest grą strategiczną wyświetlaną w konsoli. Jest to projekt do ćwieczeń mojego programowania w C++, więc kod będzie wielokrotnie zmieniany i poprawiany.

Funkcje

 • gracze otrzymują losowe zasoby na początku tury
 • gracze mogą zmienić losować zasób jescze raz
 • nowe jednostki pojawiają się na mapie losowo
 • gracze mogą przemiesczać jednostki po mapie

Obecna wersja:

0.1 której celem będzie otrzymywanie nowych jednostek, ruch nimi i zajęcie połowy terytorium

Zrobiono:

 • Menu - nowa gra
 • widok prostej planszy
 • obługa klawiatury
 • losowanie i zatwierdzanie nowych zasobów na początku tury
 • linia komunikatów
 • losowe rozmieszczenie nowych jednostek
 • wykonanie ruchu jednostką

Do zrobienia

interakcje miedzy graczami na tym samym polu

 • zapis i odczyt gry
 • "kontener" komunikatów
 • sprawdzenie czy ruch jednostką jest dozwolony
 • warunek końca gry
 • Menu - wczytaj grę
 • Menu - o projekcie

Author Sebastian Sporek

You can’t perform that action at this time.