Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
public
src
.gitignore
README.md
package-lock.json
package.json

README.md

Przygoda

Przygoda jest turową grą RPG online w której wcielasz się w postać księcia i wyruszasz w podróż.

Funckje

  • start projektu

Obecna wersja:

0.1.0-alfa Budowanie aplikacji

Zagraj: Przygoda

Zrobiono:

  • strona główna

Do zrobienia

  • podstrony

Author Sebastian Sporek

You can’t perform that action at this time.