Skip to content

sebenik/stevila-z-besedo

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samodejni zapis števil z besedo.

Node.js module to convert numbers/dates/digits in to text (Slovene language).

Node.js modul za pretvorbo števil/datumov/cifer v tekst.

Povezava do spletnega API-ja, ki uporablja ta modul: stevilazbesedo.sebenik.com

Zapis

Celih števil: 3462543 → 'tri milijone štiristo dvainšestdeset tisoč petsto triinštirideset'

Decimalnih števil: 2,108 → 'dve celi sto osem'

Negativnih števil: -1000 → 'minus tisoč'

Znanstvenih števil: 1,02e2 → 'sto dve'

Datumov: 1.4.2000 → 'prvi četrti dva tisoč'

Cifer: 46492 → 'štiri šest štiri devet dve'

Install

npm install stevila-z-besedo

Uporaba

var szb = require("stevila-z-besedo")
var converter = new szb(options);
var rezultat = converter.convert(data);

options

 • type: ("number", "date", "digit"). Izberi tip pretvornika.
 • decimalniSimbolPika: poljuben parameter (true, false). V Sloveniji za decimalno ločilo uporabljamo decimalno vejico ',' (privzeto). Če želite z besedo zapisati števila, ki za decimalni simbol uporabljajo decimalno piko '.', parametru pripišite vrednost true.
 • brezPresledkov: poljuben parameter (true, false). Z besedo zapisana števila upoševajo pravila slovenskega knjižnjega jezika, ki med drugim narekujejo tudi, kako ločujemo zapisana števila s presledki. Če želite števila zapisati brez presledkov, parametru pripišite vrednost true.

data

Število/datum oz. vektor(array) števil/datumov, ki jih želimo zapisati z besedo.

 • Veljavne oblike datumov
vDD/MM/LLLL D/M/LLLL DD/MM/ D/M/ DD/ D/
DD.MM.LLLL D.M.LLLL DD.MM. D.M. DD. D.
DD-MM-LLLL D-M-LLLL DD-MM- D-M- DD- D-
 • Zapis neobstoječega datuma (npr. 30.02.2000) ali datuma pred letom 1600 in po letu 9999 ni mogoč.
 • min/max število: "±999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999"

rezultat

Vektor(array) besed pretvorjenih števil/datumov v enakem vrstnem redu kot so bili podani.

Primer

števila

var szb = require("stevila-z-besedo");
var numberConverter = new szb({
 "type": "number",
 "decimalniSimbolPika": true
});
var stevila = [1, -1000, 2.12e7, 0.31];
var zBesedo = numberConverter.convert(stevila);

console.log(zBesedo);
// [ 'ena',
//  'minus tisoč',
//  'enaindvajset milijonov dvesto tisoč',
//  'nič cela enaintrideset stotink' ]

datumi

var szb = require("stevila-z-besedo");
var dateConverter = new szb({
 "type": "date"
});
var datumi = ["1.1.2000", "12/7/", "12.", "03-11-", "31.2."];
var zBesedo = dateConverter.convert(datumi);

console.log(zBesedo);
// [ 'prvi prvi dva tisoč',
//  'dvanajsti sedmi',
//  'dvanajsti',
//  'tretji enajsti',
//  '31.2. is not a valid date form.' ]

cifre

var szb = require("stevila-z-besedo");
var digitConverter = new szb({
 "type": "digit"
});
var stevila = [12345, "-7,81"];
var zBesedo = digitConverter.convert(stevila);

console.log(zBesedo);
// [ 'ena dve tri štiri pet',
//  'minus sedem celih osem ena' ]

Licenca

Avtor

Žiga Šebenik ziga@sebenik.com

About

Zapis števil, datumov in cifer z besedo.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published