Skip to content
Permalink
Browse files

Update README.md

  • Loading branch information...
sebey11 committed Jan 15, 2019
1 parent 6160d39 commit 3c24ec2d06b0c494b7e0bb8415d08d00178666dc
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 README.md
@@ -213,7 +213,7 @@ Aşağıda eğitimin 2000 adımında oluşan loss değerleri gösterilmektedir.

Aşağıdaki komutla eğitimi Tensorboard'da takip etmek için çalıştırın :

![](tensorflow-test/Adsiz.png)
![](tensorflow-test/Adsız.png)

## Program Çıktıları:
4000 adım çıktıları aşağıda verilmiştir.

0 comments on commit 3c24ec2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.