Raw PHP framework
PHP
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Sel
README

README

Jak zacząć projekt?

Najpierw należy utworzyć strukturę katalogów na przykład taką:
/application
/public
/library

Do library wrzucić framesel na przykład w ten sposób aby katalog Sel był w: /library/framesel

Następnie należy dodać katalogi: br>

/application/Modules
/application/Models
/application/themes

następnie należy utworzyć plik index.php w /public o takiej treści:
<?php

set_include_path(
    //get_include_path() . PATH_SEPARATOR .
     '../library/'
    . PATH_SEPARATOR . '../library/framesel'
    . PATH_SEPARATOR . '../application/'
);

spl_autoload_extensions('.php');
spl_autoload_register();

use Sel\Controller\Front;

echo Front::instance()->run();


katalog Document_Root to /public.
No i powinno wszystko działać. Możemy tworzyć moduły.