Skip to content

Commit

Permalink
Browse files Browse the repository at this point in the history
translation update
  • Loading branch information
Tor Härnqvist authored and dokuwiki-translate committed Dec 9, 2017
1 parent 9184356 commit a0f8245
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 29 additions and 0 deletions.
15 changes: 15 additions & 0 deletions lang/sv/lang.php
@@ -0,0 +1,15 @@
<?php

/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author Tor Härnqvist <tor@harnqvist.se>
*/
$lang['template'] = 'Templat';
$lang['pattern'] = 'Namnrymd-/sid-mönster';
$lang['action'] = 'Händelse';
$lang['menu'] = 'LoadSkin-templathanterare';
$lang['switchTpl'] = 'Växla templat';
$lang['switch'] = 'Växla';
$lang['switchFull'] = 'Fullskalig version';
$lang['switchMobile'] = 'Mobilversion';
14 changes: 14 additions & 0 deletions lang/sv/settings.php
@@ -0,0 +1,14 @@
<?php

/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author Tor Härnqvist <tor@harnqvist.se>
*/
$lang['automaticOutput'] = 'Visa templatväxlaren automatiskt på varje sida?';
$lang['excludeTemplates'] = 'Exkludera templat från templatväxlaren (komma-separerad lista)';
$lang['mobileSwitch'] = 'Visa mobiltemplatväxlaren (med bara ett normalt och ett mobilt templat)?';
$lang['mobileTemplate'] = 'Mobilttemplat (om mobiltemplatväxlaren visas)';
$lang['preferUserChoice'] = 'Föredra användarens templatval framför administratörens val? ';
$lang['inheritInTranslations'] = 'Kom ihåg templatval per namnrymd inom e språknamnrymd (när översättningspluginet används)?';
$lang['allowInAdmin'] = 'Tillåt templatval att kvarstå i adminstratörsektionen?';

0 comments on commit a0f8245

Please sign in to comment.