Dosya isimlerini değiştirme programı.(Windows Form Application)
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vs/FolderRename/DesignTimeBuild
FolderRename İyileştirmeler yapıldı. Jan 22, 2019
.gitattributes 🎪 Added .gitattributes Sep 29, 2017
.gitignore Manuel değişim 2 eklendi. Jan 21, 2019
FolderRename.sln Initial Upload Sep 29, 2017
README.md Update README.md Jan 21, 2019

README.md

FolderRename

Dosya isimlerini değiştirme programı.(Windows Form Application)

Bu program şunları yapabilmektedir:

1- Manuel Değişim

Windowsta dosyaya sağ tıklayıp isim değiştirmenin aynısı. Tek farkı birden fazla dosyayı listeye atıp, oradan tek tek ilerleyip daha hızlı değiştirebilirsiniz.

2- Manuel Değişim 2

Bu özellik ile istediğimiz formatta isimleri değiştirebilirsiniz. Örneğin; N tane dosyanın isimlerini AA_1, AA_2, AA_3... gibi. Örnek detay gif link: http://semihcelikol.com/wp-content/uploads/2019/01/FolderRenameManuelChange2.gif

2- Otomatik Sıralı Değişim 1

Seçtiğiniz dosyaların başına, seçtiğiniz sayıdan başlayarak, tüm dosya isimlerinin başına o sayıyı koyup ekler. "Örneğin 1'i seçtiğiniz ve 10 tane dosyanız var. Bu dosyaların başına 1'den başlayıp 1dosya,2dosya,3dosya... yaparak 10dosya yazıp bitirir."

3- Otomatik Sıralı Değişim 2

Bu kez seçtiğiniz sayıyı dosyaların sonuna yazarak isimleri değiştirir. "Örneğin 1'i seçtiğiniz ve 10 tane dosyanız var. Bu dosyaların başına 1'den başlayıp dosya1,dosya2,dosya3... yaparak dosya10 yazıp bitirir."

4- Otomatik Sıralı Değişim 3

Seçilen tüm dosyalarda dönüp mevcut ismi siler ve seçtiğiniz sayıdan başlayarak dosya adına sıralı olarak sayıyı yazar. "Örneğin 1'i seçtiğiniz ve 10 tane dosyanız var. Bu dosya adlarını silerek, 1'den başlayıp 1,2,3.. yapar ve en son 10 yazıp bitirir."

4.Örnek detay gif link : http://semihcelikol.com/wp-content/uploads/2017/04/FileNameAutoChange.gif