Permalink
Browse files

Merge pull request #897 from mirosr/i18n_bg

Update for Bulgarian translation
  • Loading branch information...
2 parents a0c5672 + 0b8bb49 commit 0a4b9adf560fbd1cebf9d19278e7afc0ed3bedff @ugisozols ugisozols committed Aug 22, 2011
Showing with 7 additions and 4 deletions.
  1. +2 −2 core/config/locales/bg.yml
  2. +4 −2 pages/config/locales/bg.yml
  3. +1 −0 settings/config/locales/bg.yml
View
4 core/config/locales/bg.yml
@@ -40,8 +40,8 @@ bg:
delete: Изтриване
close: Затваряне
image_picker:
- none_selected: 'Все още няма избран(а) %(what). Моля, цъкнете тук, за да добавите един(а).'
- remove_current: 'Премахване на текущия(ата) %{what}'
+ none_selected: Все още няма избрано изображение. Моля, цъкнете тук, за да добавите едно.
+ remove_current: Премахване на текущото изображение
change: Цъкнете тук, за да изберете изображение
show: Показване
resource_picker:
View
6 pages/config/locales/bg.yml
@@ -50,7 +50,8 @@ bg:
page_options: Настройки на страница
parent_page: Родителска страница
advanced_options: Разширени настройки
- custom_title: Заглавие по избор
+ menu_title: Заглавие в менюто
+ custom_slug: Кратко заглавие по избор
title_types:
none: Без
text: Текст
@@ -64,7 +65,8 @@ bg:
link_url: Препращане към друг уебсайт или страница
link_url_help: Ако искате тази страница да сочи към друг уебсайт или страница, въведете уеб адрес. Например "http://google.com". В противен случай оставете полето празно.
parent_page_help: Можете да поставите страница под друга като я изберете от списъка. Ако искате тази страница да бъде на най-горно ниво, оставете полето празно.
- custom_title_help: Ако искате страницата да има различно заглавие от това в менюто, изберете "Текст" и попълнете полето.
+ menu_title_help: Ако искате в менюто да се показва различно заглавие на страницата, въведете го тук.
+ custom_slug_help: Краткото заглавие (slug) представлява лесно четим идентификатор, който се използва при създаването на уеб адреса на страницата. Например 'за-нас'. За да замените краткото заглавие, което автоматично се генерира от Refinery, въведете Вашето тук.
form_advanced_options_seo:
seo: Оптимизация за търсачки
seo_override_title: Заглавие в браузъра
View
1 settings/config/locales/bg.yml
@@ -38,6 +38,7 @@ bg:
use_resource_caching: "Когато внедрявате системата е препоръчително да разрешите тази настройка. По този начин всички файлове с код за CSS и JavaScript ще бъдат обединени в по един файл. Така броя на заявките към Вашия уебсайт ще бъде намален и производителността ще се подобри. "
approximate_ascii: 'Въведете "true", ако в заглавието на страниците използвате символи за ударение или други диакритични знаци. Така символи, като: ā, č, ž, ще бъдат преобразувани съответно в: a, c, z. По този начин няма да се визуализират странни символи в лентата за адреси при някои браузъри.'
cache_pages_full: Активиране на пълно кеширане на страници (full-page-cache). Тази настройка осъществява кеширането на страници чрез Nginx или чрез файла .htaccess в Apache.
+ use_custom_slugs: Краткото заглавие (slug) представлява лесно четим идентификатор, който се използва при създаването на уеб адреса на страницата. Например 'за-нас'. Въведете "true", за да разрешите замяната на автоматично генерираните кратки заглавия от Refinery.
activerecord:
models:
refinery/setting: настройка

0 comments on commit 0a4b9ad

Please sign in to comment.