Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Sample project for web programming cource
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
src/main
.gitignore
LICENSE
README.md
pom.xml

README.md

mblog

Приклад проекту для дисципліни веб програмування

Завдання

Створити сервіс мікроблогів з можливістю підписування одних користувачів на блоги інших. Передбачити можливість модерації створених записів з послідуючим блокуванням та роль адміністратора для керування користувачами.

Лекції з веб програмування можна знайти у гілці lections.

Завдання на лабораторні можна знайти у документі.

Something went wrong with that request. Please try again.