Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
29 lines (17 sloc) 810 Bytes

ui-kit

ui-kit projesi form elemanları, buttonlar ve typography den oluşmaktadır.

ui-kit.com

Kurulum

Projemizde Grunt kullanabilmek için öncelikle node.js kurulumu yapmamız gerekmektedir.

Node kurulumunu yaptıktan sonra Grunt kurulumu için terminale aşağıdaki komutları yazmamız gerekmektedir.

npm install -g grunt-cli

Grunt kurulumunu yaptıktan sonra node modülerimizi yüklememiz gerekmektedir.

npm install

Kullanım

Projemizi çalıştırmak için aşağıdaki komutu yazmanız gerekmektedir.

grunt dev

Sitenizde ui-kit kullanmak için aşağıdaki css dosyasını kullanmanız yeterli.

<link rel="stylesheet" href="http://www.ui-kit.com/css/ui-kit.min.css">