Nokta atışı dosya ve dizin temizliği
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Test
README.md
supurge.sh

README.md

supurge

supurge ile silmek istediğiniz dosya veya dizinleri nokta atışıyla silebilirsiniz.

KURULUM

~$ git clone https://github.com/serkancay/supurge
~$ cd supurge
~$ chmod +x supurge.sh

KULLANIM

"win" ile başlayıp "ows" ile biten tüm dosyaları silelim.
~$ ./supurge -p /home -s win -e ows -t f
p: PATH: Arama ve silme işlemini gerçekleştireceğiniz dizin.
s: START: Verilen değer ile başlayanları bulur.
e: END: Verilen değer ile bitenleri bulur.
t: TYPE: Arama-Silme türü. İki şekilde olbilir: d(DIRECTORY), f(FILE)

"System" ile başlayıp "32" ile biten tüm dizinleri silelim.
~$ ./supurge -p /home -s System -e 32 -t d

İçerisinde "wiki" geçen tüm dosyaları silelim.
~$ ./supurge -p /home -c wiki -t f
c: CONTAINS: Verilen değeri içerenleri bulur.

Tüm ".txt" dosyalarını silelim."
~$ ./supurge -p / -e .txt -t f

UYARILAR

supurge bulduğu dosya/dizinleri listeler ve silmek isteyip istemediğinizi sorar. Bulunan dosya/dizinleri dikkatle incelemeniz size yarar sağlayacaktır. Özellikle Arama-Silme türünün dosya mı dizin mi olduğuna çok dikkat edin. Örneğin sisteminizden belirli dosyaları silmek istediniz ama Arama-Silme türünü d(DIRECTORY) yaptınız. Belirttiğiniz kriterlere uygun dizinler ve alt dizinleri silinir.
Depoda Test adında bir dizin vardır. Bu dizinde test etmeniz için gereken dosya ve alt dizinler bulunmaktadır. Kullanıma başlamadan önce burada küçük testler yapmak yararınıza olacaktır.