Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
16 lines (10 sloc) 524 Bytes

Basit README.md Kullanım örnekleri :

fotoğraf gösterim ismi

(En Kalın yazı Fontu 1 adet # işareti ile , en ince yazı 6 adet # işareti ile başlatarak oluşturulabilir.)

daha ince

bold yazı yazma
italik yazı yazma
arka planı belirgin yazı yazma
link verme

Git Dersleri

Bu proje git CLI calişması için oluşturulmuştur.
You can’t perform that action at this time.