Fatfree (f3) Kullanici Veri Tabani - sqlite ile
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
autoload
db
fonts
gui
inc
lib
.gitignore
.htaccess
README
index.php
readme.txt
robots.txt

README

Fat-free (F3) frameworkuyle olusturulan Kullanıcı Veri Tabanı uygulamasıdır. Bu F3'ün blog örneğinin yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuştur.

Kullanıcı veritabanında şu an TC, Ad, Soyad alanları bulunmaktadır.

Kullanıcı veritabanı Sqlite veritabınını kullanmaktadır. `kul` tablosu üzerinden kayıt yapılır, db dosyası `db/demo.db` dir.

Depoyu çektikten sonra kişisel ayar değişikliğiniz olmadığı sürece `www` olarak değiştirip, `/var` klasörü altına taşıyın ve `$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www` ile kullanıcı ve grup ayarını yapın.