Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

F3 ile Samulas Calismasi

branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

README
Fat-free (F3) frameworkuyle olusturulan Kullanıcı Veritabanı.

Depoyu çektikten sonra kişisel ayar değişikliğiniz olmadığı sürece `www` olarak değiştirip, `/var` klasörü altına taşıyın ve `$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www` ile kullanıcı ve grup ayarını yapın.
Something went wrong with that request. Please try again.