Skip to content
F3 ile Samulas Calismasi
PHP
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
autoload
fonts
gui
inc
lib
.gitignore
.htaccess
README
index.php
robots.txt

README

Fat-free (F3) frameworkuyle olusturulan Kullanıcı Veritabanı.

Depoyu çektikten sonra kişisel ayar değişikliğiniz olmadığı sürece `www` olarak değiştirip, `/var` klasörü altına taşıyın ve `$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www` ile kullanıcı ve grup ayarını yapın.
Something went wrong with that request. Please try again.