Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
examples Added examples for Google Apps Script environment. May 20, 2019
.gitmodules feat: add cpp example Sep 2, 2018
LICENSE Add PHP,Python,JavaScript examples Aug 16, 2018
README.md Added examples for Google Apps Script environment. May 20, 2019

README.md

Sklik API Drak code examples

Tento projekt obsahuje příklady základního spojení uživatele prostřednictvím Sklik API. Skládá se z metody pro autentizaci uživatele a jednoho příkladu volání.

Sklik API SSP

Kromě příkladů na připojení klientských účtů (API Drak) nabízíme i základní připojení pro naše partnery (SSP API). Dostupné jazyky Python 2.7, 3.6 PHP 5.6

Dále pro API SSP nabízíme ukázkové nastavení na aplikaci Postman

Dostupné jazyky

Příklady byly testované na těchto verzích (fungování na jinačích verzích není zaručeno) PHP 5.6 Python 2.7, 3.6 JavaScript + Ajax 3.2

Google apps script

Přidány příklady na základní práci v prostředí Google Apps Script

You can’t perform that action at this time.