Permalink
Browse files

Merge pull request #733 from samdebutcha/master

Fixin RA and Devise bg grammar, adding missing translations and keys
  • Loading branch information...
2 parents fe46a8f + 2e2ef55 commit 6172a74f72b481bd17bae13a694274af5f3871d3 @bbenezech bbenezech committed Sep 23, 2011
Showing with 82 additions and 77 deletions.
  1. +27 −24 config/locales/devise.bg.yml
  2. +55 −53 config/locales/rails_admin.bg.yml
@@ -1,39 +1,42 @@
bg:
errors:
messages:
- not_found: "не е намерен"
- already_confirmed: "е вече потвърден"
- not_locked: "не е бил заключен"
+ not_found: "не е намерена"
+ already_confirmed: "е вече потвърдена"
+ not_locked: "не е била заключена"
devise:
failure:
- unauthenticated: 'Трябва да влезнеш в акаунта си или да се регистрираш преди да продължиш.'
- unconfirmed: 'Трябва да потвърдиш регистрацията на акаунта си преди да продължиш.'
- locked: 'Твоят акаунт е заключен.'
- invalid: 'Невалиден мейл или парола.'
- invalid_token: 'Невалиден код за потвърждение.'
- timeout: 'Сесията е изтекла, моля влез наново в акаунта си преди да продължиш.'
- inactive: 'Твоят акаунт неактивен.'
+ unauthenticated: "Трябва да влезнете в потребителската ви сметка или да се регистрирате преди да продължите."
+ unconfirmed: "Трябва да потвърдите регистрацията на потребителската ви сметка преди да продължите."
+ locked: "Вашата потребителска сметка е заключена."
+ invalid: "Невалиден адрес на електронна поща или невалидна парола."
+ invalid_token: "Невалидна фраза за удостоверяване."
+ timeout: "Сесията ви е изтекла, моля влезте наново в потребителската ви сметка за да продължите."
+ inactive: "Вашата потребителска сметка все още не е активирана."
+ already_authenticated: "Вече сте удостоверени."
sessions:
- signed_in: 'Влезе успешно.'
- signed_out: 'Излезе успешно.'
+ signed_in: "Успешно влизане в системата."
+ signed_out: "Успешно излизане от системата."
+ remember_me: "Запомни ме"
passwords:
- send_instructions: 'Ще получиш емейл с инструкции за смяна на твоята парола.'
- updated: 'Успешно смени паролата си.'
+ send_instructions: "Скоро ще получите ел. уведомление с инструкции за смяна на паролата ви."
+ updated: "Вашата парола е сменена успешно."
confirmations:
- send_instructions: 'Ще получиш емейл с инструкции за потвърждение на твоята регистрация.'
- confirmed: 'Успешно потвърди регистрацията си.'
+ send_instructions: "Скоро ще получите ел. уведомление с инструкции за потвърждаване на регистрацията ви."
+ confirmed: "Успешно потвърждаване на регистрацията ви."
registrations:
- signed_up: 'Регистрацията мина успешно. Ако е актививирано потвърждение по емейл, моля провери пощенската си кутия.'
- updated: 'Успешно обнови акаунта си.'
- destroyed: 'Твоят акаунт беше изтрит.'
+ inactive_signed_up: "Регистрирането ви е успешно, но потребителската ви сметка не е потвърдена. Потвърдете регистрацията си чрез уведомлението за потвърждение, което ще получите на адреса на електронната ви поща."
+ signed_up: "Регистрирането ви е успешно. Ако е актививирано, ще получите потвърждение на адреса на електронната ви поща."
+ updated: "Успешно обновяване на потребителската ви сметка."
+ destroyed: "До скоро! Вашата потребителска сметка е заличена. Надяваме се да се върнете отново!"
unlocks:
- send_instructions: 'Ще получиш емейл с инструкции за отключване на акаунта ти.'
- unlocked: 'Твоят акаунт беше успешно отключен.'
+ send_instructions: "Ще получите ел. уведомление с инструкции как да отключите потребителската ви сметка."
+ unlocked: "Успешно отключване на вашата потребителска сметка."
mailer:
confirmation_instructions:
- subject: 'Инструкции за потвърждаване на регистрация'
+ subject: "Инструкции за потвърждаване на регистрацията ви"
reset_password_instructions:
- subject: 'Инструкции за смяна на парола'
+ subject: "Инструкции за смяна на паролата ви"
unlock_instructions:
- subject: 'Инструкции за отключване на акаунт'
+ subject: "Инструкции за отключване на потребителската ви сметка"
@@ -1,5 +1,4 @@
-# Sample localization file for English. Add more files in this directory for other locales.
-# See http://github.com/svenfuchs/rails-i18n/tree/master/rails%2Flocale for starting points.
+# Bulgarian
bg:
home:
@@ -24,74 +23,77 @@ bg:
list:
edit_action: "Редактирай"
delete_action: "Изтрий"
- select_action: "Select"
- export_action: "Export current view"
+ select_action: "Избери"
+ export_action: "Изнеси избраното"
+ show_action: "Покажи"
export_selected: "Export selected"
- add_new: "Добави"
- search: "ТЪРСИ"
- select: "Избор на %{name} за редакция"
+ delete_selected: "Заличи избраното"
+ add_new: "Добави ново"
+ search: "Търси"
+ select: "Изберете %{name} за редакция"
show_all: "Покажи всички"
- add_filter: "Add filter"
+ add_filter: "Добави филтър"
new:
- basic_info: "Информация"
+ basic_info: "Основна информация"
required: "Задължително"
- optional: "Незадължително"
+ optional: "По избор"
one_char: "символ"
- many_chars: "символа"
- chosen: "Избрано %{name}"
- select_choice: "Избери и кликни"
+ many_chars: "символа или по-малко"
+ chosen: "Избрано: %{name}"
+ select_choice: "Избери и натисни върху"
chose_all: "Избери всички"
clear_all: "Изчисти всички"
up: "Up"
down: "Down"
- save: "Запамети"
- save_and_add_another: "Запамети и добави друг"
- save_and_edit: "Запамети и редактирай"
- cancel: "Откажи"
+ save: "Съхрани"
+ save_and_add_another: "Съхрани и добави друг"
+ save_and_edit: "Съхрани и редактирай"
+ cancel: "Отмени"
delete:
- all_of_the_following_related_items_will_be_deleted: "? All of the following related items will be deleted:"
- are_you_sure_you_want_to_delete_the_object: "Are you sure you want to delete the %{model_name}"
+ all_of_the_following_related_items_will_be_deleted: "? Следните свързани елементи ще бъдат заличени:"
+ are_you_sure_you_want_to_delete_the_object: "Сигурни ли сте, че искате за заличите %{model_name}"
confirmation: "Да, сигурен съм"
- delete_confirmation: "Delete confirmation"
- bulk_delete: "The following objects will be deleted, which may delete or orphan some of their related dependencies:"
+ delete_confirmation: "Потвърждение на заличаването"
+ bulk_delete: "Следните обекти ще бъдат заличени, което може да заличи или да прекъсне връзката с някои от зависимите от тях неща:"
export:
- confirmation: "Export to %{name}"
- select: "Select fields to export"
- fields_from: "Fields from %{name}"
- fields_from_associated: "Fields from associated %{name}"
- display: "Display %{name}: %{type}"
- options_for: "Options for %{name}"
- empty_value_for_associated_objects: "<empty>"
+ confirmation: "Изнеси към %{name}"
+ select: "Изберете полета за износ"
+ fields_from: "Полета от %{name}"
+ fields_from_associated: "Полета от зависим %{name}"
+ display: "Покажи %{name}: %{type}"
+ options_for: "Избори за %{name}"
+ empty_value_for_associated_objects: "<празно>"
csv:
- header_for_root_methods: "%{name}" # 'model' is available
+ header_for_root_methods: "%{name}" # 'model' е достъпен
header_for_association_methods: "%{name} [%{association}]"
- encoding_to: "Encode to"
- encoding_to_help: "Choose output encoding. Leave empty to let current input encoding untouched: (%{name})"
- skip_header: "No header"
- skip_header_help: "Do not output a header (no fields description)"
+ encoding_to: "Преобразуване към"
+ encoding_to_help: "Изберете изходно преобразуване. Оставете празно за да оставите текущия метод на входно преобразуване: (%{name})"
+ skip_header: "Без заглавие"
+ skip_header_help: "Не отпечатвай заглавие (без полета за описание)"
default_col_sep: ","
- col_sep: "Column separator"
- col_sep_help: "Leave blank for default ('%{value}')" # value is default_col_sep
+ col_sep: "Делител за колона"
+ col_sep_help: "Оставете празно за символ за делител по подразбиране ('%{value}')" # value is default_col_sep
flash:
- successful: "%{name} е успешно %{action}"
- error: "%{name} се провали при %{action}"
- noaction: "Не са предприети действия"
+ successful: "Успешно изпълнение на действие: %{action}, за модел: %{name}"
+ error: "Неуспешно изпълнение на действие: %{action}, за модел: %{name}"
+ noaction: "Не са предприети никакви действия"
actions:
create: "създай"
- created: "създаден"
+ created: "създаване"
update: "редактирай"
- updated: "редактиран"
- delete: "изтрий"
- deleted: "изтрит"
- export: "export"
- exported: "exported"
+ updated: "редактиране"
+ delete: "заличи"
+ deleted: "заличаване"
+ export: "изнеси"
+ exported: "изнасяне"
breadcrumbs:
- delete: "delete"
- history: "history"
- edit: "edit"
- export: "export"
- bulk_destroy: "delete"
- new: "new"
- model_history: "history"
- list: "list"
- dashboard: "dashboard"
+ delete: "заличи"
+ history: "история"
+ show: "покажи"
+ edit: "редактирай"
+ export: "изнеси"
+ bulk_destroy: "заличи"
+ new: "нов"
+ model_history: "история"
+ list: "списък"
+ dashboard: "табло"

0 comments on commit 6172a74

Please sign in to comment.