"Γλώσσα" (greek pseudo-language) compiler
ooc Shell
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
grammar
source
test
README.md

README.md

GLOSSA COMPILER

Glossa (Γλώσσα) is a greek pseudo-language. The glossa compiler takes glossa code and compiles it down to C99. It will hopefully be able to manage a C FFI (foreign function interface) for easy integration with C. Note that this compiler is purely experimental/a toy and is writen with the sole purpose of practise.
Tools used:
nddrylliog/greg (recursive-descent parser generator)
nddrylliog/rock (ooc compiler writen in ooc)
Boehm GC (Garbage collector for the C programming language)

Μεταγλωττιστής "Γλώσσας"

Ο μεταγλωτιστής αυτός μεταγλωτίζει μία γλώσσα παρόμοια με την "γλώσσα" που διδάσκεται στο μάθημα κατεύθηνσης της τεχνολογικής στην τρίτη Λυκείου σε C99, ενω διαθέτει ικανότητες interfacing με την C. Για να τρέξετε τον μεταγλωτιστή, θα χρειαστήτε τα παρακάτω εργαλεία:
nddrylliog/greg (recursive-descent parser generator)
nddrylliog/rock (ooc compiler writen in ooc)
Boehm GC (Garbage collector for the C programming language)