This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Permalink
Browse files

README

  • Loading branch information...
sheadovas committed May 27, 2017
1 parent 3eca6ab commit f88f9cd10bdf216503e0b36838306d4b74a04610
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 README.md
View
@@ -17,7 +17,7 @@ Wszystkie lekcje dostepne sa [tutaj](http://szymonsiarkiewicz.pl/poradniki/proj_
5. [Walczmy!](http://szymonsiarkiewicz.pl/poradniki/proj_platf_rpg/5-walka/) - walka dla gry platformowej
6. [Dajcie mi przeciwnika!](http://szymonsiarkiewicz.pl/poradniki/proj_platf_rpg/6-dajcie-mi-przeciwnika/) - wprowadzenie przeciwnikow, AI
7. [UI](http://szymonsiarkiewicz.pl/poradniki/proj_platf_rpg/7-interfejs-graficzny/) - graficzny interfejs uzytkownika
8. Diabel tkwi w szczegolach (*premiera WW21*) - dopracowujemy napisane elementy pod gre pod platformowke
8. [Diabel tkwi w szczegolach](http://szymonsiarkiewicz.pl/poradniki/proj_platf_rpg/8-diabel-tkwi-w-szczegolach/) - dopracowujemy napisane elementy pod gre pod platformowke
9. Budujemy mosty(*premiera WW22*) - finalizacja prac nad czescia platformowa
1. Masz moj miecz! - wprowadzenie do gry RPG i stworzenie ekwipunku
2. Zabij, znajdz, posprzataj... - system zadan

0 comments on commit f88f9cd

Please sign in to comment.