πŸ“’ I am the captain. This is my log.
Python
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.markdown
backup_db.py
caplog.py

README.markdown

caplog

I am the captain. This is my log.

My computer's OS has logging, why don't I?

caplog is a command-line script that I use to write one-line logs about anything I think is worth logging. The script used to save entries to a json file ~/cap.log, but things started getting really slow, so I moved to an sqlite database located in ~/caplog.db.

caplog is compatible with Python 2 & 3.

Create an alias to make things easier.

alias caplog='python3 /path/to/caplog.py'

Make a new log entry.

$ caplog Made progress on my caplog script.

Other usage:

usage: caplog.py [-h] [-a AMEND [AMEND ...] | -b [BATCH [BATCH ...]] | -d | -g
         GREP [GREP ...] | -l [NLOGS] | -p [PAST [PAST ...]] | -c |
         -r]
         [logmessage [logmessage ...]]

I am the captain. This is my log. caplog keeps short simple logs.

positional arguments:
 logmessage      The log message

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -a AMEND [AMEND ...], --amend AMEND [AMEND ...]
            amend last log entry
 -b [BATCH [BATCH ...]], --batch [BATCH [BATCH ...]]
            add entries in batch from a directory
 -d, --delete     delete last log entry
 -g GREP [GREP ...], --grep GREP [GREP ...]
            search entries including term
 -l [NLOGS], --last [NLOGS]
            show last n entries, default if left empty is 3
 -p [PAST [PAST ...]], --past [PAST [PAST ...]]
            enter a log entry from the past
 -c, --count      show count of log entries
 -r, --random     show a randomly chosen entry from logs

If used without arguments, caplog shows the last three entries in the log.

$ caplog
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚ time       β”‚ entry                                          β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ 2016-05-02 17:18 β”‚ It's time to move caplog to a place where I can use it everywhere.            β”‚
β”‚ 2016-05-02 17:18 β”‚ And I just pushed a change to simple-statistics. Wanna keep going.            β”‚
β”‚ 2017-04-30 20:45 β”‚ Big changes to caplog. A thorough refactoring and clean up to fix all pylint issues, and β”‚
β”‚         β”‚ a rewrite of to print clean, pretty entries in a proper table.              β”‚
β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜