Find file History
Latest commit 9d1c236 Dec 26, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
noelbaba.ipynb first commit Dec 26, 2018
pysanta.c first commit Dec 26, 2018
readme.md Update readme.md Dec 26, 2018
santa2c.py first commit Dec 26, 2018
setup.py first commit Dec 26, 2018

readme.md

Ayrıntılı bilgi için noelbaba.ipynb dosyasına bakın.

Çalıştırmak için gerekenler: