Docbook-setting av Tor Åge Bringsværds novelle Kodemus
XML
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENCE
Makefile
README.md
html_param.xsl
kodemus.epub
kodemus.html
kodemus.pdf
kodemus.xml
stylesheet-epub.xsl
stylesheet-fo.xsl
stylesheet-html.xsl
user_param.xsl

README.md

Kodémus

DocBook-setting av Tor Åge Bringsværds novelle Kodemus.

Layoutmessig bør vel sluttproduktet likne på novellen slik den er trykket - se html-filen i første innsjekking for noe som likner mye- bortsett fra manglende innrykk i alle avsnitt. Teksten er satt (I samlingen Karavane) med delvis avsnittsbrudd med blank linje mellom avsnittene (markert med p-tag i html) og delvis med avsnitt som løper i hverandre,markert med br-tag. Der det er dialoger er dette noe mer komplisert.

Dersom noen ønsker å bidra, men ikke er komfortable med git / github, last ned filer, editer og send til meg, så får jeg korreksjonene inn.

For å lage de ulike formatene fra DocBook-kildefilen på Debian, følgende pakker må installeres:

apt-get install dbtoepub xmlto libxml2-utils docbook-xsl calibre

For tips om DocBook-tagging, sjekk

Morten