Permalink
Browse files

Assign ISBN number to Mobipocket output format.

  • Loading branch information...
1 parent 375f3d5 commit 32860dd9215c58c0a4be389919e65a2f100936eb @petterreinholdtsen petterreinholdtsen committed Mar 25, 2013
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 kodemus.xml
View
4 kodemus.xml
@@ -31,7 +31,7 @@
<isbn>978-82-92812-03-7</isbn> <!-- format text/html -->
<isbn>978-82-92812-04-4</isbn> <!-- format application/epub+zip -->
<isbn>978-82-92812-05-1</isbn> <!-- format application/docbook+xml -->
- <isbn>978-82-92812-06-8</isbn> <!-- format 6 -->
+ <isbn>978-82-92812-06-8</isbn> <!-- format application/x-mobipocket-ebook -->
</bookinfo>
<preface>
@@ -763,7 +763,7 @@ Lillebrødrene går synkront.</para>
<para>ISBN-nummer: 978-82-92812-03-7 (text/html)</para>
<para>ISBN-nummer: 978-82-92812-04-4 (application/epub+zip)</para>
<para>ISBN-nummer: 978-82-92812-05-1 (application/docbook+xml)</para>
-<para>ISBN-nummer: 978-82-92812-06-8 (6)</para>
+<para>ISBN-nummer: 978-82-92812-06-8 (application/x-mobipocket-ebook)</para>
<para>EFN arbeider for dine borgerrettigheter i IT-samfunnet, for
nettverks- og delingskultur, personvern og frihet fra overvåkning,

0 comments on commit 32860dd

Please sign in to comment.