Permalink
Browse files

Merge pull request #2 from sunny256/korrektur

Korrektur
  • Loading branch information...
2 parents d5763c5 + 09472bd commit 4058252a62f7b6a043c21a1aeb5808ba9ebafbd4 @petterreinholdtsen petterreinholdtsen committed Mar 23, 2013
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 kodemus.xml
View
@@ -68,7 +68,7 @@ og redigerte mange bøker sammen med).</para>
<para>Tross sitt IT-tema fantes ikke Kodémus i elektronisk form, og
frivillige i EFN har skannet inn, OCR-tolket og korrekturlest
novellen, og deretter kodet den i en rekke digitale formater, med
-utgangspunkt i Docbook. Roy Sigurd Karlsbakk, Peter Hansteen, Petter
+utgangspunkt i DocBook. Roy Sigurd Karlsbakk, Peter Hansteen, Petter
Reinholdtsen, Morten Sickel og undertegnede har stått sentralt i dette
arbeidet. Novellen utgis med en Creative Commons (CC) fribrukslisens.
For leserne eller brukerne innebærer dette at de får en klar og
@@ -304,7 +304,7 @@ bestemt. <quote>Sannsynligvis ikke i morgen heller.</quote></para>
<emphasis>ringte</emphasis> jo!</quote></para>
<para><quote>Det kan jeg ikke hjelpe for,</quote> sa Lillebror. <quote>Jeg kan nekte
. være telefon. Jeg kan nekte å formidle samtaler. Men jeg kan ikke
+å være telefon. Jeg kan nekte å formidle samtaler. Men jeg kan ikke
la være å ringe. Selv om det er en forbannet lyd.</quote></para>
<para>Kodémus virret på hodet. <quote>Lillebror,</quote> sa han forsiktig, <quote>er du
@@ -395,7 +395,7 @@ pleddet og sette seg.</para>
<para>Kodémus myste ned ved siden av seg. <quote>Fikset hva?</quote></para>
<para><quote>Ringingen</quote> sa Lillebror fornøyd. <quote>Den fordømte
-telefonlåten. Det var. ikke så vanskelig som jeg først trodde. Skal
+telefonlåten. Det var ikke så vanskelig som jeg først trodde. Skal
jeg spille litt musikk for deg? Er det noe bestemt du har lyst til å
høre?</quote> </para>
@@ -682,12 +682,12 @@ det bekymret ham ikke. Han hadde aldri trengt å vite hvor han
skulle. </para>
<para>På måfå albuet han seg ut av stasjonshallen. Ingen forsøkte å
-hindre ham. Kodémus fulgte en tilfeldig korridor, Satte det ene benet
+hindre ham. Kodémus fulgte en tilfeldig korridor. Satte det ene benet
foran det andre. Ble klar over at han gikk av seg selv.</para>
<para><emphasis role="strong">Så kom usikkerheten</emphasis></para>
-<para>Han var. alene i en fremmed kube. Ukjente korridornavn og
+<para>Han var alene i en fremmed kube. Ukjente korridornavn og
trappenummer. Veggene hadde andre farver. Alle han møtte hadde noen å
snakke med - i lommen, skuldervesken eller i hånden opp til øret. Bare
Kodémus var alene. Ingen så på ham. Ingen merket at han var

0 comments on commit 4058252

Please sign in to comment.