Permalink
Browse files

Dokumenter hvilke programmer som trengs for konvertering.

  • Loading branch information...
1 parent 32860dd commit 59ab6cf64abd2fa14c7f44778d0e4db3fbc7d21d @petterreinholdtsen petterreinholdtsen committed Mar 25, 2013
Showing with 5 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 README.md
View
@@ -14,6 +14,11 @@ komplisert.
Dersom noen ønsker å bidra, men ikke er komfortable med git / github,
last ned filer, editer og send til meg, så får jeg korreksjonene inn.
+For å lage de ulike formatene fra DocBook-kildefilen på Debian, følgende
+pakker må installeres:
+
+ apt-get install dbtoepub xmlto libxml2-utils docbook-xsl calibre
+
For tips om DocBook-tagging, sjekk
* http://geant4.web.cern.ch/geant4/workAreaUserDocKA/AuthorsInstruction/IntroDocBook.html

0 comments on commit 59ab6cf

Please sign in to comment.