Permalink
Browse files

Bedre formattering.

  • Loading branch information...
1 parent 91d841c commit 615e1218fce67a767403e68c379c2e6579000d0d @petterreinholdtsen petterreinholdtsen committed Mar 22, 2013
Showing with 12 additions and 12 deletions.
  1. +12 −12 kodemus.xml
View
@@ -210,20 +210,20 @@ på armbåndsur.) Men Lillebror tidde.
bykset bort til nattbordet.. <quote>Jævla drittkasse,</quote> sa han rustent. <quote>Jeg
<emphasis>spurte</emphasis> deg om noe</quote>
<?linebreak?>
-Det kom ikke en lyd fra den lille sorte kassen.</para>
-
-<para>Kodémus gryntet, løftet hånden og feide Lillebror i
+Det kom ikke en lyd fra den lille sorte kassen.
+<?linebreak?>
+Kodémus gryntet, løftet hånden og feide Lillebror i
gulvet. Apparatet knaste mot stenflisene med en lyd som når barn
-dunker flate hender i et falsk piano.</para>
-
-<para>Plutselig gikk det opp for Kodémus hva han egentlig var i ferd
+dunker flate hender i et falsk piano.
+<?linebreak?>
+Plutselig gikk det opp for Kodémus hva han egentlig var i ferd
med å gjøre. Lamslått bøyde han seg ned og løftet Lillebror varsomt
-opp.</para>
-
-<para><quote>Lillebror</quote> sa Kodémus engstelig, <quote>jeg visste ikke hva jeg
-gjorde. Lillebror &hellip;</quote></para>
-
-<para>Men Lillebror svarte ikke, bare surret svakt. Så er du i hvert
+opp.
+<?linebreak?>
+<quote>Lillebror</quote> sa Kodémus engstelig, <quote>jeg visste ikke hva jeg
+gjorde. Lillebror &hellip;</quote>
+<?linebreak?>
+Men Lillebror svarte ikke, bare surret svakt. Så er du i hvert
fall ikke død, tenkte Kodémus. Han satte seg på sengen med Lillebror i
armene. Satt og ventet. Hva annet kunne han gjøre? Det ville være
galskap å handle på egen hånd. </para>

0 comments on commit 615e121

Please sign in to comment.