Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Add new processing directive linebreak to give more control over the …

…formatting.
  • Loading branch information...
commit 91d841c07a2def9664f20f6b7cbcb7b7b2f74eb8 1 parent 846dd7b
petterreinholdtsen petterreinholdtsen authored
12 Makefile
View
@@ -6,25 +6,21 @@ lint: kodemus.xml
xmllint $(XMLLINTOPTS) $<
%.pdf: %.xml
- if true ; then \
+ if false ; then \
dblatex -T simple -P latex.class.options=a4paper $< ; \
else \
xsltproc --output tmp.fo \
- --stringparam paper.type A4 \
- --stringparam generate.toc nop \
- --stringparam double.sided true \
- --stringparam fop1.extensions 1 \
- /usr/share/xml/docbook/stylesheet/docbook-xsl/fo/docbook.xsl \
+ stylesheet-fo.xsl \
$< ; \
fop -fo tmp.fo -pdf $@ ; \
fi
%.epub: %.xml
- dbtoepub $<
+ dbtoepub -s stylesheet-epub.xsl $<
%.txt: %.xml
xmlto txt --stringparam generate.toc=nop $<
%.html: %.xml
- xmlto html-nochunks --stringparam generate.toc=nop $<
+ xmlto -x stylesheet-html.xsl html-nochunks $<
clean:
$(RM) $(TARGETS)
47 kodemus.xml
View
@@ -85,9 +85,7 @@ full av vitalitet og aktualitet, og som derfor kan bidra til, og gi
ettertanke i dagens debatter om IT, personvern, overvåkning og
individets frihet og integritet.</para>
-<para>Thomas Gramstad, thomas@efn.no</para>
-
-<para>(leder for EFN)</para>
+<para>Thomas Gramstad, thomas@efn.no <?linebreak?> (leder for EFN)</para>
<para>Oslo, 22. mars 2013</para>
@@ -115,6 +113,11 @@ individets frihet og integritet.</para>
<para><emphasis>Historisk stikkordliste:</emphasis></para>
<para><variablelist>
<varlistentry>
+ <term>Den mørke, tilfeldige tidsalder.</term>
+ <listitem><para>IBM EDB
+ <?linebreak?> Det offentlige hullkort.</para></listitem>
+ </varlistentry>
+ <varlistentry>
<term>Datamaskinen: menneskets beste venn.</term>
<listitem><para>Særlig i industrien. Men også på helsesektoren
(Diagnosemaskinen). Dessuten: Den maskinelle giftekniv. Fornuften
@@ -169,13 +172,11 @@ individets frihet og integritet.</para>
Kodémus dagens program. På kontoret arbeides det raskt og
effektivt, ingen av funksjonærene er i tvil om hva som må gjøres
og alle beslutninger er enstemmige. For alle lillebrødre går
- synkront.</para>
-
- <para><quote>Hva skal vi leke?</quote> sier barna. Eller: <quote>Hva skal vi finne
- på?</quote></para>
-
- <para><quote>Spør Lillebror</quote> sier mor. <quote>Hva synes du jeg skal lage til
- middag, Lillebror?</quote> </para>
+ synkront.
+ <?linebreak?><quote>Hva skal vi leke?</quote> sier barna. Eller:
+ <quote>Hva skal vi finne på?</quote>
+ <?linebreak?><quote>Spør Lillebror</quote> sier mor. <quote>Hva
+ synes du jeg skal lage til middag, Lillebror?</quote> </para>
</listitem>
<listitem>
@@ -195,21 +196,21 @@ individets frihet og integritet.</para>
<para>*</para>
<para>En morgen våknet Kodémus helt av seg selv. Men altfor sent. Ør
-og fortumlet myste han vantro mot Lillebror på nattbordet. <quote>Du vekket
-meg ikke,</quote> sa han nølende. <quote>Hvorfor vekket du meg ikke? Nå kommer jeg
-for sent og &hellip;</quote></para>
-
-<para>Lillebror svarte ikke.</para>
-
-<para>Kodémus ravet over gulvet og famlet febrilsk etter klærne. <quote>Hvor
+og fortumlet myste han vantro mot Lillebror på nattbordet. <quote>Du
+vekket meg ikke,</quote> sa han nølende. <quote>Hvorfor vekket du meg
+ikke? Nå kommer jeg for sent og &hellip;</quote>
+<?linebreak?>
+Lillebror svarte ikke.
+<?linebreak?>
+Kodémus ravet over gulvet og famlet febrilsk etter klærne. <quote>Hvor
mye er klokken?</quote> ropte han. (I det effektive samfunn stoler man ikke
-på armbåndsur.) Men Lillebror tidde. </para>
-
-<para><quote>KLOKKEN, TAKK!</quote> brølte Kodémus. Han slapp buksen på. gulvet og
+på armbåndsur.) Men Lillebror tidde.
+<?linebreak?>
+<quote>KLOKKEN, TAKK!</quote> brølte Kodémus. Han slapp buksen på. gulvet og
bykset bort til nattbordet.. <quote>Jævla drittkasse,</quote> sa han rustent. <quote>Jeg
-<emphasis>spurte</emphasis> deg om noe</quote></para>
-
-<para>Det kom ikke en lyd fra den lille sorte kassen.</para>
+<emphasis>spurte</emphasis> deg om noe</quote>
+<?linebreak?>
+Det kom ikke en lyd fra den lille sorte kassen.</para>
<para>Kodémus gryntet, løftet hånden og feide Lillebror i
gulvet. Apparatet knaste mot stenflisene med en lyd som når barn
8 stylesheet-epub.xsl
View
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?xml version='1.0'?>
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version='1.0'>
+ <xsl:import href="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/epub/docbook.xsl"/>
+ <xsl:template match="processing-instruction('linebreak')">
+ <br/>
+ </xsl:template>
+ <xsl:include href="user_param.xsl" />
+</xsl:stylesheet>
11 stylesheet-fo.xsl
View
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?xml version='1.0'?>
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version='1.0'
+ xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format" >
+ <xsl:import href="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/fo/docbook.xsl"/>
+ <xsl:template match="processing-instruction('linebreak')">
+ <fo:block/>
+ </xsl:template>
+ <xsl:include href="user_param.xsl" />
+ <xsl:param name="paper.type">A4</xsl:param>
+ <xsl:param name="fop1.extensions">1</xsl:param>
+</xsl:stylesheet>
8 stylesheet-html.xsl
View
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?xml version='1.0'?>
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version='1.0'>
+ <xsl:import href="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/html/docbook.xsl"/>
+ <xsl:template match="processing-instruction('linebreak')">
+ <br/>
+ </xsl:template>
+ <xsl:include href="user_param.xsl" />
+</xsl:stylesheet>
5 user_param.xsl
View
@@ -0,0 +1,5 @@
+<?xml version='1.0'?>
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version='1.0'>
+ <xsl:param name="generate.toc">nop</xsl:param>
+ <xsl:param name="double.sided">true</xsl:param>
+</xsl:stylesheet>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.