Permalink
Browse files

Add new processing directive linebreak to give more control over the …

…formatting.
  • Loading branch information...
1 parent 846dd7b commit 91d841c07a2def9664f20f6b7cbcb7b7b2f74eb8 @petterreinholdtsen petterreinholdtsen committed Mar 22, 2013
Showing with 60 additions and 31 deletions.
  1. +4 −8 Makefile
  2. +24 −23 kodemus.xml
  3. +8 −0 stylesheet-epub.xsl
  4. +11 −0 stylesheet-fo.xsl
  5. +8 −0 stylesheet-html.xsl
  6. +5 −0 user_param.xsl
View
12 Makefile
@@ -6,25 +6,21 @@ lint: kodemus.xml
xmllint $(XMLLINTOPTS) $<
%.pdf: %.xml
- if true ; then \
+ if false ; then \
dblatex -T simple -P latex.class.options=a4paper $< ; \
else \
xsltproc --output tmp.fo \
- --stringparam paper.type A4 \
- --stringparam generate.toc nop \
- --stringparam double.sided true \
- --stringparam fop1.extensions 1 \
- /usr/share/xml/docbook/stylesheet/docbook-xsl/fo/docbook.xsl \
+ stylesheet-fo.xsl \
$< ; \
fop -fo tmp.fo -pdf $@ ; \
fi
%.epub: %.xml
- dbtoepub $<
+ dbtoepub -s stylesheet-epub.xsl $<
%.txt: %.xml
xmlto txt --stringparam generate.toc=nop $<
%.html: %.xml
- xmlto html-nochunks --stringparam generate.toc=nop $<
+ xmlto -x stylesheet-html.xsl html-nochunks $<
clean:
$(RM) $(TARGETS)
View
47 kodemus.xml
@@ -85,9 +85,7 @@ full av vitalitet og aktualitet, og som derfor kan bidra til, og gi
ettertanke i dagens debatter om IT, personvern, overvåkning og
individets frihet og integritet.</para>
-<para>Thomas Gramstad, thomas@efn.no</para>
-
-<para>(leder for EFN)</para>
+<para>Thomas Gramstad, thomas@efn.no <?linebreak?> (leder for EFN)</para>
<para>Oslo, 22. mars 2013</para>
@@ -115,6 +113,11 @@ individets frihet og integritet.</para>
<para><emphasis>Historisk stikkordliste:</emphasis></para>
<para><variablelist>
<varlistentry>
+ <term>Den mørke, tilfeldige tidsalder.</term>
+ <listitem><para>IBM EDB
+ <?linebreak?> Det offentlige hullkort.</para></listitem>
+ </varlistentry>
+ <varlistentry>
<term>Datamaskinen: menneskets beste venn.</term>
<listitem><para>Særlig i industrien. Men også på helsesektoren
(Diagnosemaskinen). Dessuten: Den maskinelle giftekniv. Fornuften
@@ -169,13 +172,11 @@ individets frihet og integritet.</para>
Kodémus dagens program. På kontoret arbeides det raskt og
effektivt, ingen av funksjonærene er i tvil om hva som må gjøres
og alle beslutninger er enstemmige. For alle lillebrødre går
- synkront.</para>
-
- <para><quote>Hva skal vi leke?</quote> sier barna. Eller: <quote>Hva skal vi finne
- på?</quote></para>
-
- <para><quote>Spør Lillebror</quote> sier mor. <quote>Hva synes du jeg skal lage til
- middag, Lillebror?</quote> </para>
+ synkront.
+ <?linebreak?><quote>Hva skal vi leke?</quote> sier barna. Eller:
+ <quote>Hva skal vi finne på?</quote>
+ <?linebreak?><quote>Spør Lillebror</quote> sier mor. <quote>Hva
+ synes du jeg skal lage til middag, Lillebror?</quote> </para>
</listitem>
<listitem>
@@ -195,21 +196,21 @@ individets frihet og integritet.</para>
<para>*</para>
<para>En morgen våknet Kodémus helt av seg selv. Men altfor sent. Ør
-og fortumlet myste han vantro mot Lillebror på nattbordet. <quote>Du vekket
-meg ikke,</quote> sa han nølende. <quote>Hvorfor vekket du meg ikke? Nå kommer jeg
-for sent og &hellip;</quote></para>
-
-<para>Lillebror svarte ikke.</para>
-
-<para>Kodémus ravet over gulvet og famlet febrilsk etter klærne. <quote>Hvor
+og fortumlet myste han vantro mot Lillebror på nattbordet. <quote>Du
+vekket meg ikke,</quote> sa han nølende. <quote>Hvorfor vekket du meg
+ikke? Nå kommer jeg for sent og &hellip;</quote>
+<?linebreak?>
+Lillebror svarte ikke.
+<?linebreak?>
+Kodémus ravet over gulvet og famlet febrilsk etter klærne. <quote>Hvor
mye er klokken?</quote> ropte han. (I det effektive samfunn stoler man ikke
-på armbåndsur.) Men Lillebror tidde. </para>
-
-<para><quote>KLOKKEN, TAKK!</quote> brølte Kodémus. Han slapp buksen på. gulvet og
+på armbåndsur.) Men Lillebror tidde.
+<?linebreak?>
+<quote>KLOKKEN, TAKK!</quote> brølte Kodémus. Han slapp buksen på. gulvet og
bykset bort til nattbordet.. <quote>Jævla drittkasse,</quote> sa han rustent. <quote>Jeg
-<emphasis>spurte</emphasis> deg om noe</quote></para>
-
-<para>Det kom ikke en lyd fra den lille sorte kassen.</para>
+<emphasis>spurte</emphasis> deg om noe</quote>
+<?linebreak?>
+Det kom ikke en lyd fra den lille sorte kassen.</para>
<para>Kodémus gryntet, løftet hånden og feide Lillebror i
gulvet. Apparatet knaste mot stenflisene med en lyd som når barn
View
8 stylesheet-epub.xsl
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?xml version='1.0'?>
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version='1.0'>
+ <xsl:import href="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/epub/docbook.xsl"/>
+ <xsl:template match="processing-instruction('linebreak')">
+ <br/>
+ </xsl:template>
+ <xsl:include href="user_param.xsl" />
+</xsl:stylesheet>
View
11 stylesheet-fo.xsl
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?xml version='1.0'?>
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version='1.0'
+ xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format" >
+ <xsl:import href="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/fo/docbook.xsl"/>
+ <xsl:template match="processing-instruction('linebreak')">
+ <fo:block/>
+ </xsl:template>
+ <xsl:include href="user_param.xsl" />
+ <xsl:param name="paper.type">A4</xsl:param>
+ <xsl:param name="fop1.extensions">1</xsl:param>
+</xsl:stylesheet>
View
8 stylesheet-html.xsl
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?xml version='1.0'?>
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version='1.0'>
+ <xsl:import href="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/html/docbook.xsl"/>
+ <xsl:template match="processing-instruction('linebreak')">
+ <br/>
+ </xsl:template>
+ <xsl:include href="user_param.xsl" />
+</xsl:stylesheet>
View
5 user_param.xsl
@@ -0,0 +1,5 @@
+<?xml version='1.0'?>
+<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version='1.0'>
+ <xsl:param name="generate.toc">nop</xsl:param>
+ <xsl:param name="double.sided">true</xsl:param>
+</xsl:stylesheet>

0 comments on commit 91d841c

Please sign in to comment.