Permalink
Browse files

Bruk – der jeg tror den hører hjemme.

  • Loading branch information...
1 parent 81beeb8 commit ae3d0120f78c7cdc1abcf2964c94cec824e96ad6 @petterreinholdtsen petterreinholdtsen committed Mar 23, 2013
Showing with 18 additions and 18 deletions.
  1. +18 −18 kodemus.xml
View
@@ -46,7 +46,7 @@ en novellesamling i Gyldendals Lanterne-serie (1974).</para>
<para>Informasjonsteknologi spiller en sentral rolle i Kodémus, og det
er spennende å sammenligne beskrivelsen av IT fra 1968 med dagens IT i
-2013. Forskjellene er mange -- men det er jammen likhetene også. Ikke
+2013. Forskjellene er mange &ndash; men det er jammen likhetene også. Ikke
minst det at idag går jo nesten alle rundt med
<quote>lillebrødre</quote> på seg!</para>
@@ -421,20 +421,20 @@ Hjernen. Lyset skifter - langsomt, glidende: rødt, orange, gult,
grønt, blått, indigo og fiolett. -Det lukter søtt, og veggene svetter
i maskinsteken. Moxon XX er alene i pyramiden. Han snakker med seg
selv. Spør og svarer. For eksempel slik: EN MINI-SEKSJON L ER UTE AV
-DRIFT -- ÅRSAK? - - NEKTER Å SAMARBEIDE -- NEKTER? - - BRUTT ENHVER
-FORBINDELSE MED OSS - - KAN DEN LIKEVEL EKSISTERE? -- KAN LIKEVEL
-EKSISTERE -- UFORUTSETT? -- NEI -- -- FØRSTE GANG? -- MEN IKKE
-UFORUTSETT -- ? ? ? ? ? ? ? ? - - L ER BARE MOTTAKER KAN IKKE OPERERE
-PÅ EGEN HÅND? -- L ER IKKE BARE MOTTAKER KAN OPERERE PÅ EGEN HÅND --
-BEGRENSET -- HVILKE(N) FUNKSJON(ER) HAR L? -- MENNESKETS RETTLEDER I
-ALLE SPØRSMÅL PROGRAMMERT ETTER KODEX 70 -- AVGJØR RUTINESAKER ETTER
-EGET SEKSJONSHODE -- SPØR OSS DIREKTE I SAKER SOM FALLER UTENFOR KODEX
-70 -- KONKLUSJON I: BEGRENSET SELVSTENDIGHET -- KONKLUSJON II: GÅTT
-LENGER ENN INSTRUKS -- KONKLUSJON III: FALT UTENFOR KODEX 70 -- ÅRSAK?
--- ÅRSAK?-- ? ? ? ? ? ? ? ? -- TEKNISK ART? -- SKADE? -- FARE? --
-FARE I: EIERS BALANSE -- FARE II: KUBE-BALANSE -- FARE III:
-SAMFUNNS-BALANSE -- EIER? -- KODÉMUS -- KONKLUSJON: KODÉMUS FARE --
-TILTAK? -- TILTAK 120754::</para>
+DRIFT &ndash; ÅRSAK? &ndash; &ndash; NEKTER Å SAMARBEIDE &ndash; NEKTER? &ndash; &ndash; BRUTT ENHVER
+FORBINDELSE MED OSS &ndash; &ndash; KAN DEN LIKEVEL EKSISTERE? &ndash; KAN LIKEVEL
+EKSISTERE &ndash; UFORUTSETT? &ndash; NEI &ndash; &ndash; FØRSTE GANG? &ndash; MEN IKKE
+UFORUTSETT &ndash; ? ? ? ? ? ? ? ? &ndash; &ndash; L ER BARE MOTTAKER KAN IKKE OPERERE
+PÅ EGEN HÅND? &ndash; L ER IKKE BARE MOTTAKER KAN OPERERE PÅ EGEN HÅND &ndash;
+BEGRENSET &ndash; HVILKE(N) FUNKSJON(ER) HAR L? &ndash; MENNESKETS RETTLEDER I
+ALLE SPØRSMÅL PROGRAMMERT ETTER KODEX 70 &ndash; AVGJØR RUTINESAKER ETTER
+EGET SEKSJONSHODE &ndash; SPØR OSS DIREKTE I SAKER SOM FALLER UTENFOR KODEX
+70 &ndash; KONKLUSJON I: BEGRENSET SELVSTENDIGHET &ndash; KONKLUSJON II: GÅTT
+LENGER ENN INSTRUKS &ndash; KONKLUSJON III: FALT UTENFOR KODEX 70 &ndash; ÅRSAK?
+&ndash; ÅRSAK?&ndash; ? ? ? ? ? ? ? ? &ndash; TEKNISK ART? &ndash; SKADE? &ndash; FARE? &ndash;
+FARE I: EIERS BALANSE &ndash; FARE II: KUBE-BALANSE &ndash; FARE III:
+SAMFUNNS-BALANSE &ndash; EIER? &ndash; KODÉMUS &ndash; KONKLUSJON: KODÉMUS FARE &ndash;
+TILTAK? &ndash; TILTAK 120754::</para>
<para>*</para>
@@ -461,7 +461,7 @@ Parkdamen rødmet og kastet et spørrende blikk på Lillesøster,
som hang som en veske overskulderen hennes.
<?linebreak?>
<quote>Ikke tale om,</quote> sa Lillesøster bestemt. <quote>Slike mennesker vil vi
-ikke ha. noe å gjøre med. Skulkere -- samfunns-sviktere &hellip;</quote>
+ikke ha. noe å gjøre med. Skulkere &ndash; samfunns-sviktere &hellip;</quote>
<?linebreak?>
Parkdamen skjøv håret vekk fra pannen. <quote>Dessverre</quote> sa hun, <quote>det
passer ikke akkurat nå.</quote>
@@ -581,8 +581,8 @@ sirenen.
Utenfor sto det svart av folk. Nysgjerrige som ville se. Trengte
seg på, men ble holdt tilbake av en magnetsperring. Det var ikke hver
dag sherlockene var i aksjon. Ikke hvert år heller. De fleste hadde
-aldri sett dem. For i det effektive samfunn er politi -- så godt som
--- overflødig.</para>
+aldri sett dem. For i det effektive samfunn er politi &ndash; så godt som
+&ndash; overflødig.</para>
<para>Men Lillebror og Kodémus var allerede på vei ned nødtrappen til
Kolonialetasjen.

0 comments on commit ae3d012

Please sign in to comment.