Permalink
Browse files

Generated.

  • Loading branch information...
1 parent e05dbac commit b5e4935d057d9b6c2f59b55dbdfac911ff365211 @petterreinholdtsen petterreinholdtsen committed Mar 24, 2013
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. BIN kodemus.epub
  2. +6 −6 kodemus.html
  3. BIN kodemus.pdf
View
Binary file not shown.
View
@@ -1,7 +1,7 @@
-<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"><title>Kodémus</title><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.76.1"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><div lang="nb" class="book" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="index"></a>Kodémus</h1></div><div><h2 class="subtitle">eller: Datamaskinen som tenkte at hva faen..</h2></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Tor Åge</span> <span class="surname">Bringsværd</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Opphavsrett © 1968 Tor Åge Bringsværd</p></div><div><div class="legalnotice" title="Rettslig merknad"><a name="idp28543360"></a><p>Denne utgivelsen av Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus er
+<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"><title>Kodémus</title><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.76.1"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><div lang="nb" class="book" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="index"></a>Kodémus</h1></div><div><h2 class="subtitle">eller: Datamaskinen som tenkte at hva faen..</h2></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Tor Åge</span> <span class="surname">Bringsværd</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Opphavsrett © 1968 Tor Åge Bringsværd</p></div><div><div class="legalnotice" title="Rettslig merknad"><a name="idp1616536"></a><p>Denne utgivelsen av Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus er
utgitt under fribrukslisensen Creative Commons
Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse (by-nc-nd) 3.0:
- <a class="ulink" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/" target="_top">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/</a>.</p></div></div></div><hr></div><div class="preface" title="Forord"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp27825312"></a>Forord</h2></div></div></div><p>Elektronisk Forpost Norge (EFN) er veldig glad for anledningen
+ <a class="ulink" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/" target="_top">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/</a>.</p></div></div></div><hr></div><div class="preface" title="Forord"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp2338416"></a>Forord</h2></div></div></div><p>Elektronisk Forpost Norge (EFN) er veldig glad for anledningen
til å nyutgi Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus i digitalt format for
nye (og gamle) generasjoner. Novellen ble skrevet så tidlig som
vinteren 1968, og første gang trykt i novellesamlingen Probok på
@@ -40,7 +40,7 @@
informasjonsteknologiens tidligste barndom. En novelle som fortsatt er
full av vitalitet og aktualitet, og som derfor kan bidra til, og gi
ettertanke i dagens debatter om IT, personvern, overvåkning og
-individets frihet og integritet.</p><p>Thomas Gramstad, thomas@efn.no <br> (leder for EFN)</p><p>Oslo, 23. mars 2013</p></div><div class="chapter" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp25301552"></a>Kodémus</h2></div></div></div><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="1"><li class="listitem"><p>I sjakkbrettbyen står husene på stylter av stål. Skrever
+individets frihet og integritet.</p><p>Thomas Gramstad, thomas@efn.no <br> (leder for EFN)</p><p>Oslo, 23. mars 2013</p></div><div class="chapter" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp2248096"></a>Kodémus</h2></div></div></div><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="1"><li class="listitem"><p>I sjakkbrettbyen står husene på stylter av stål. Skrever
høyt over tungtrafikken på flettverket av sorte og hvite
gater. Husene er kuber koblet sammen med blanke navlestrenger -
monorail og transportbånd. Byen er en maskin, glatt og
@@ -78,7 +78,7 @@
<br><span class="quote">«<span class="quote">Spør Lillebror</span>»</span> sier mor. <span class="quote">«<span class="quote">Hva
synes du jeg skal lage til middag, Lillebror?</span>»</span> </p></li><li class="listitem"><p>Andre nødvendige facts om Kodémus: Kodémus er
</p><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="a" compact><li class="listitem"><p>mann</p></li><li class="listitem"><p>38 år</p></li><li class="listitem"><p>ugift</p></li><li class="listitem"><p>funksjonær</p></li><li class="listitem"><p>normal</p></li><li class="listitem"><p>stabil</p></li></ol></div></li></ol></div><p>
-</p><div class="informaltable"><table border="0"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><td align="center">*</td></tr></tbody></table></div><p>En morgen våknet Kodémus helt av seg selv. Men altfor sent. Ør
+</p><h2><a name="idp75968"></a>*</h2><p>En morgen våknet Kodémus helt av seg selv. Men altfor sent. Ør
og fortumlet myste han vantro mot Lillebror på nattbordet. <span class="quote">«<span class="quote">Du
vekket meg ikke,</span>»</span> sa han nølende. <span class="quote">«<span class="quote">Hvorfor vekket du meg
ikke? Nå kommer jeg for sent og &#8230;</span>»</span>
@@ -305,7 +305,7 @@
&#8211; ÅRSAK?&#8211; ? ? ? ? ? ? ? ? &#8211; TEKNISK ART? &#8211; SKADE? &#8211; FARE? &#8211;
FARE I: EIERS BALANSE &#8211; FARE II: KUBE-BALANSE &#8211; FARE III:
SAMFUNNS-BALANSE &#8211; EIER? &#8211; KODÉMUS &#8211; KONKLUSJON: KODÉMUS FARE &#8211;
-TILTAK? &#8211; TILTAK 120754x</code></p><div class="informaltable"><table border="0"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><td align="center">*</td></tr></tbody></table></div><p>Kodémus våknet av at noen trettet.
+TILTAK? &#8211; TILTAK 120754x</code></p><h2><a name="idp3456608"></a>*</h2><p>Kodémus våknet av at noen trettet.
<br>
<span class="quote">«<span class="quote">I arbeidstiden!</span>»</span> sa en stemme. <span class="quote">«<span class="quote">Midt i kontortiden</span>»</span>
<br>
@@ -585,7 +585,7 @@
kontoret - drøfter Lillebror og Kodémus dagens program. På kontoret
arbeides det raskt og effektivt, ingen av funksjonærene er i tvil om
hva som må gjøres og alle beslutninger er enstemmige. Alle
-Lillebrødrene går synkront.</p></div><div class="colophon" title="Kolofon"><h2 class="title"><a name="idp32153216"></a>Kolofon</h2><p>Du finner Kodémus i ulike filformater her:
+Lillebrødrene går synkront.</p></div><div class="colophon" title="Kolofon"><h2 class="title"><a name="idp3501840"></a>Kolofon</h2><p>Du finner Kodémus i ulike filformater her:
<a class="ulink" href="http://efn.no/kodemus/" target="_top">http://efn.no/kodemus/</a></p><p>Tor Åge Bringsværds nettsted finner du her:
<a class="ulink" href="http://web2.gyldendal.no/toraage/" target="_top">http://web2.gyldendal.no/toraage/</a></p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-01-3 (text/plain)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-02-0 (application/pdf)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-03-7 (text/html)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-04-4 (application/epub+zip)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-05-1 (application/docbook+xml)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-06-8 (6)</p><p>EFN arbeider for dine borgerrettigheter i IT-samfunnet, for
nettverks- og delingskultur, personvern og frihet fra overvåkning,
View
Binary file not shown.

0 comments on commit b5e4935

Please sign in to comment.