Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Generated.

  • Loading branch information...
commit cdfb646385c3eb6d0737fbc9e94236e56fa713a5 1 parent fc108a8
@petterreinholdtsen petterreinholdtsen authored
View
BIN  kodemus.epub
Binary file not shown
View
14 kodemus.html
@@ -1,7 +1,7 @@
-<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"><title>Kodémus</title><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.76.1"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><div lang="nb" class="book" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="index"></a>Kodémus</h1></div><div><h2 class="subtitle">eller: Datamaskinen som tenkte at hva faen..</h2></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Tor Åge</span> <span class="surname">Bringsværd</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Opphavsrett © 1968 Tor Åge Bringsværd</p></div><div><div class="legalnotice" title="Rettslig merknad"><a name="idp1420320"></a><p>Denne utgivelsen av Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus er
+<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"><title>Kodémus</title><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.76.1"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><div lang="nb" class="book" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="index"></a>Kodémus</h1></div><div><h2 class="subtitle">eller: Datamaskinen som tenkte at hva faen..</h2></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Tor Åge</span> <span class="surname">Bringsværd</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Opphavsrett © 1968 Tor Åge Bringsværd</p></div><div><div class="legalnotice" title="Rettslig merknad"><a name="idp3015080"></a><p>Denne utgivelsen av Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus er
utgitt under fribrukslisensen Creative Commons
Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse (by-nc-nd) 3.0:
- <a class="ulink" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/" target="_top">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/</a>.</p></div></div></div><hr></div><div class="preface" title="Forord"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp2928872"></a>Forord</h2></div></div></div><p>Elektronisk Forpost Norge (EFN) er veldig glad for anledningen
+ <a class="ulink" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/" target="_top">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/</a>.</p></div></div></div><hr></div><div class="preface" title="Forord"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp1834024"></a>Forord</h2></div></div></div><p>Elektronisk Forpost Norge (EFN) er veldig glad for anledningen
til å nyutgi Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus i digitalt format for
nye (og gamle) generasjoner. Novellen ble skrevet så tidlig som
vinteren 1968, og første gang trykt i novellesamlingen Probok på
@@ -35,7 +35,7 @@
informasjonsteknologiens tidligste barndom. En novelle som fortsatt er
full av vitalitet og aktualitet, og som derfor kan bidra til, og gi
ettertanke i dagens debatter om IT, personvern, overvåkning og
-individets frihet og integritet.</p><p>Thomas Gramstad, thomas@efn.no <br> (leder for EFN)</p><p>Oslo, 22. mars 2013</p></div><div class="chapter" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp2666296"></a>Kodémus</h2></div></div></div><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="1"><li class="listitem"><p>I sjakkbrettbyen står husene på stylter av stål. Skrever
+individets frihet og integritet.</p><p>Thomas Gramstad, thomas@efn.no <br> (leder for EFN)</p><p>Oslo, 22. mars 2013</p></div><div class="chapter" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp2388664"></a>Kodémus</h2></div></div></div><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="1"><li class="listitem"><p>I sjakkbrettbyen står husene på stylter av stål. Skrever
høyt over tungtrafikken på flettverket av sorte og hvite
gater. Husene er kuber koblet sammen med blanke navlestrenger -
monorail og transportbånd. Byen er en maskin, glatt og
@@ -72,7 +72,7 @@
<span class="quote">«<span class="quote">Hva skal vi finne på?</span>»</span>
<br><span class="quote">«<span class="quote">Spør Lillebror</span>»</span> sier mor. <span class="quote">«<span class="quote">Hva
synes du jeg skal lage til middag, Lillebror?</span>»</span> </p></li><li class="listitem"><p>Andre nødvendige facts om Kodémus: Kodémus er
-</p><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="a"><li class="listitem"><p>mann</p></li><li class="listitem"><p>38 år</p></li><li class="listitem"><p>ugift</p></li><li class="listitem"><p>funksjonær</p></li><li class="listitem"><p>normal</p></li><li class="listitem"><p>stabil</p></li></ol></div></li></ol></div><p>
+</p><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="a" compact><li class="listitem"><p>mann</p></li><li class="listitem"><p>38 år</p></li><li class="listitem"><p>ugift</p></li><li class="listitem"><p>funksjonær</p></li><li class="listitem"><p>normal</p></li><li class="listitem"><p>stabil</p></li></ol></div></li></ol></div><p>
</p><p>*</p><p>En morgen våknet Kodémus helt av seg selv. Men altfor sent. Ør
og fortumlet myste han vantro mot Lillebror på nattbordet. <span class="quote">«<span class="quote">Du
vekket meg ikke,</span>»</span> sa han nølende. <span class="quote">«<span class="quote">Hvorfor vekket du meg
@@ -286,7 +286,7 @@
Hjernen. Lyset skifter - langsomt, glidende: rødt, orange, gult,
grønt, blått, indigo og fiolett. -Det lukter søtt, og veggene svetter
i maskinsteken. Moxon XX er alene i pyramiden. Han snakker med seg
-selv. Spør og svarer. For eksempel slik: EN MINI-SEKSJON L ER UTE AV
+selv. Spør og svarer. For eksempel slik: <code class="computeroutput">EN MINI-SEKSJON L ER UTE AV
DRIFT &#8211; ÅRSAK? &#8211; &#8211; NEKTER Å SAMARBEIDE &#8211; NEKTER? &#8211; &#8211; BRUTT ENHVER
FORBINDELSE MED OSS &#8211; &#8211; KAN DEN LIKEVEL EKSISTERE? &#8211; KAN LIKEVEL
EKSISTERE &#8211; UFORUTSETT? &#8211; NEI &#8211; &#8211; FØRSTE GANG? &#8211; MEN IKKE
@@ -300,7 +300,7 @@
&#8211; ÅRSAK?&#8211; ? ? ? ? ? ? ? ? &#8211; TEKNISK ART? &#8211; SKADE? &#8211; FARE? &#8211;
FARE I: EIERS BALANSE &#8211; FARE II: KUBE-BALANSE &#8211; FARE III:
SAMFUNNS-BALANSE &#8211; EIER? &#8211; KODÉMUS &#8211; KONKLUSJON: KODÉMUS FARE &#8211;
-TILTAK? &#8211; TILTAK 120754::</p><p>*</p><p>Kodémus våknet av at noen trettet.
+TILTAK? &#8211; TILTAK 120754::</code></p><p>*</p><p>Kodémus våknet av at noen trettet.
<br>
<span class="quote">«<span class="quote">I arbeidstiden!</span>»</span> sa en stemme. <span class="quote">«<span class="quote">Midt i kontortiden</span>»</span>
<br>
@@ -580,7 +580,7 @@
kontoret - drøfter Lillebror og Kodémus dagens program. På kontoret
arbeides det raskt og effektivt, ingen av funksjonærene er i tvil om
hva som må gjøres og alle beslutninger er enstemmige. Alle
-Lillebrødrene går synkront.</p></div><div class="colophon" title="Kolofon"><h2 class="title"><a name="idp3499088"></a>Kolofon</h2><p>Du finner Kodémus i ulike filformater her:
+Lillebrødrene går synkront.</p></div><div class="colophon" title="Kolofon"><h2 class="title"><a name="idp3524096"></a>Kolofon</h2><p>Du finner Kodémus i ulike filformater her:
<a class="ulink" href="http://efn.no/kodemus/" target="_top">http://efn.no/kodemus/</a></p><p>Tor Åge Bringsværds nettsted finner du her:
<a class="ulink" href="http://web2.gyldendal.no/toraage/" target="_top">http://web2.gyldendal.no/toraage/</a></p><p>Filformat: .... </p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-01-3 (text/plain)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-02-0 (application/pdf)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-03-7 (text/html)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-04-4 (application/epub+zip)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-05-1 (application/docbook+xml)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-06-8 (6)</p><p>EFN arbeider for dine borgerrettigheter i IT-samfunnet, for
nettverks- og delingskultur, personvern og frihet fra overvåkning,
View
BIN  kodemus.pdf
Binary file not shown

0 comments on commit cdfb646

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.