Permalink
Browse files

Clean up README, fix typs and merge in DocBook tips.

  • Loading branch information...
1 parent 1706ded commit d5763c5a6eb3f681e7c374651df7c04c762805d8 @petterreinholdtsen petterreinholdtsen committed Mar 23, 2013
Showing with 16 additions and 14 deletions.
  1. +0 −4 README-docbook.txt
  2. +16 −10 README.md
View
4 README-docbook.txt
@@ -1,4 +0,0 @@
-For tips om docbook-tagging, sjekk
-
- * http://geant4.web.cern.ch/geant4/workAreaUserDocKA/AuthorsInstruction/IntroDocBook.html
- * http://www.docbook.org/tdg/
View
26 README.md
@@ -1,16 +1,22 @@
-kodemus
+Kodémus
=======
-Docbook-setting av Tor Åge Bringsværds novelle Kodemus.
+DocBook-setting av Tor Åge Bringsværds novelle Kodemus.
-Layoutmessig bør vel sluttproduktet likne på novellen slik den er trykket - se
-html-filen i første committ for noe som likner mye- bortsett fra manglende
-innrykk i alle avsnitt. Teksten er satt (I samlingen Karavane) med delvis
-avsnittsbrudd med blank linje mellom avsnittene (markert med p-tag i html) og
-delvis med avsnitt som løper i hverandre,markert med br-tag. Der det er
-dialoger er dette noe mer komplisert.
+Layoutmessig bør vel sluttproduktet likne på novellen slik den er
+trykket - se html-filen i første innsjekking for noe som likner mye-
+bortsett fra manglende innrykk i alle avsnitt. Teksten er satt (I
+samlingen Karavane) med delvis avsnittsbrudd med blank linje mellom
+avsnittene (markert med p-tag i html) og delvis med avsnitt som løper
+i hverandre,markert med br-tag. Der det er dialoger er dette noe mer
+komplisert.
-Dersom noen ønsker å bidra, men ikke er komfortable med git / github, last ned
-filer, editer og send til meg, så får jeg koreksjonene inn.
+Dersom noen ønsker å bidra, men ikke er komfortable med git / github,
+last ned filer, editer og send til meg, så får jeg korreksjonene inn.
+
+For tips om DocBook-tagging, sjekk
+
+ * http://geant4.web.cern.ch/geant4/workAreaUserDocKA/AuthorsInstruction/IntroDocBook.html
+ * http://www.docbook.org/tdg/
Morten

0 comments on commit d5763c5

Please sign in to comment.