Permalink
Browse files

Generated.

  • Loading branch information...
1 parent 2576a00 commit dcd55682fad0a0ac446f744eacc2c48b4a913289 @petterreinholdtsen petterreinholdtsen committed Mar 24, 2013
Showing with 25 additions and 20 deletions.
  1. BIN kodemus.epub
  2. +25 −20 kodemus.html
  3. BIN kodemus.pdf
View
Binary file not shown.
View
@@ -1,41 +1,46 @@
-<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"><title>Kodémus</title><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.76.1"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><div lang="nb" class="book" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="index"></a>Kodémus</h1></div><div><h2 class="subtitle">eller: Datamaskinen som tenkte at hva faen..</h2></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Tor Åge</span> <span class="surname">Bringsværd</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Opphavsrett © 1968 Tor Åge Bringsværd</p></div><div><div class="legalnotice" title="Rettslig merknad"><a name="idp2901544"></a><p>Denne utgivelsen av Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus er
+<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"><title>Kodémus</title><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.76.1"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><div lang="nb" class="book" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="index"></a>Kodémus</h1></div><div><h2 class="subtitle">eller: Datamaskinen som tenkte at hva faen..</h2></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Tor Åge</span> <span class="surname">Bringsværd</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Opphavsrett © 1968 Tor Åge Bringsværd</p></div><div><div class="legalnotice" title="Rettslig merknad"><a name="idp4773112"></a><p>Denne utgivelsen av Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus er
utgitt under fribrukslisensen Creative Commons
Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse (by-nc-nd) 3.0:
- <a class="ulink" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/" target="_top">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/</a>.</p></div></div></div><hr></div><div class="preface" title="Forord"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp1969680"></a>Forord</h2></div></div></div><p>Elektronisk Forpost Norge (EFN) er veldig glad for anledningen
+ <a class="ulink" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/" target="_top">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/</a>.</p></div></div></div><hr></div><div class="preface" title="Forord"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp5503416"></a>Forord</h2></div></div></div><p>Elektronisk Forpost Norge (EFN) er veldig glad for anledningen
til å nyutgi Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus i digitalt format for
nye (og gamle) generasjoner. Novellen ble skrevet så tidlig som
vinteren 1968, og første gang trykt i novellesamlingen Probok på
-Gyldendal samme år. Noen år senere ble den utgitt på nytt i Karavane,
-en novellesamling i Gyldendals Lanterne-serie (1974).</p><p>Informasjonsteknologi spiller en sentral rolle i Kodémus, og det
+Gyldendal samme år. Senere nyutgitt i flere novellesamlinger
+(Elektriske Eventyr 1972; Karavane 1974; SF - Samlede fortellinger
+1999).</p><p>Informasjonsteknologi spiller en sentral rolle i Kodémus, og det
er spennende å sammenligne beskrivelsen av IT fra 1968 med dagens IT i
-2013. Forskjellene er mange &#8211; men det er jammen likhetene også. Ikke
-minst det at idag går jo nesten alle rundt med
-<span class="quote">«<span class="quote">lillebrødre</span>»</span> på seg!</p><p>Riktignok er det ikke påbudt å ha mobil, men vi holder på å lage
+2013. Forskjellene er mange -- men det er jammen likhetene også. Ikke
+minst det at idag går jo nesten alle rundt med lillebrødre på
+seg!</p><p>Riktignok er det ikke påbudt å ha mobil, men vi holder på å lage
et samfunn der det blir så upraktisk eller tungvint å ikke ha det, at
man i praksis ikke slipper unna. Og disse lillebrødrene sladrer hele
tiden til staten (og til mange andre) om hvor vi er, hva vi gjør, hva
vi bryr oss om, hva vi liker...</p><p>Det at Kodémus åpenbart er skrevet i en annen tid med en annen
type IT og likevel virker så relevant og slående idag, er i seg selv
-et tankekors som setter ting i perspektiv.</p><p>IT og science fiction er to interesser som ofte går hånd i hånd,
+et kraftig tankekors som setter ting i perspektiv.</p><p>IT og science fiction er to interesser som ofte går hånd i hånd,
og mange av EFNs medlemmer har vokst opp med romanene og novellene til
-Tor Åge Bringsværd (og hans forfatterkollega Jon Bing, som han skrev
-og redigerte mange bøker sammen med).</p><p>Tross sitt IT-tema fantes ikke Kodémus i elektronisk form, og
+Tor Åge Bringsværd (og hans forfatterkollega Jon Bing, som han har
+skrevet og redigert mange bøker sammen med).</p><p>Tross sitt IT-tema fantes ikke Kodémus i elektronisk form, og
frivillige i EFN har skannet inn, OCR-tolket og korrekturlest
novellen, og deretter kodet den i en rekke digitale formater, med
-utgangspunkt i DocBook. Roy Sigurd Karlsbakk, Peter Hansteen, Petter
-Reinholdtsen, Morten Sickel og undertegnede har stått sentralt i dette
-arbeidet. Novellen utgis med en Creative Commons (CC) fribrukslisens.
-For leserne eller brukerne innebærer dette at de får en klar og
-standardisert beskjed om rettighetene de har til å dele novellen
+utgangspunkt i DocBook. Roy Sigurd Karlsbakk, Petter Reinholdtsen,
+Peter Hansteen, Morten Sickel og undertegnede har stått sentralt i
+dette arbeidet.</p><p>Novellen utgis med en Creative Commons (CC) fribrukslisens. For
+leserne eller brukerne innebærer dette at de får en klar og
+standardisert beskjed om hvilke rettigheter de har til å dele novellen
videre med andre. For forfatteren innebærer dette økt synlighet og
tilgjengelighet for verket, slik at det ikke blir glemt, da
søkemotorer og nettlesere inneholder egne søkevalg for CC-lisenser, og
-mange brukere søker etter verk som de vet de kan dele på lovlig
-vis.</p><p>EFN utgir og deler med dette en novelle fra den digitale
+mange brukere søker etter verk som de vet de kan dele og bruke på
+lovlig vis. EFN oppfordrer andre forfattere om å gi ut sine gamle
+tekster med en fribrukslisens, slik at tekstene ikke blir glemt og for
+å stimulere lovlig deling på nettet. EFN kan være behjelpelig med
+digitalisering og utlegging på nett, i den grad det finnes kapasitet
+blant EFNs medlemmer til dette.</p><p>EFN utgir og deler med dette en novelle fra den digitale
informasjonsteknologiens tidligste barndom. En novelle som fortsatt er
full av vitalitet og aktualitet, og som derfor kan bidra til, og gi
ettertanke i dagens debatter om IT, personvern, overvåkning og
-individets frihet og integritet.</p><p>Thomas Gramstad, thomas@efn.no <br> (leder for EFN)</p><p>Oslo, 22. mars 2013</p></div><div class="chapter" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp2652840"></a>Kodémus</h2></div></div></div><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="1"><li class="listitem"><p>I sjakkbrettbyen står husene på stylter av stål. Skrever
+individets frihet og integritet.</p><p>Thomas Gramstad, thomas@efn.no <br> (leder for EFN)</p><p>Oslo, 23. mars 2013</p></div><div class="chapter" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp5551312"></a>Kodémus</h2></div></div></div><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="1"><li class="listitem"><p>I sjakkbrettbyen står husene på stylter av stål. Skrever
høyt over tungtrafikken på flettverket av sorte og hvite
gater. Husene er kuber koblet sammen med blanke navlestrenger -
monorail og transportbånd. Byen er en maskin, glatt og
@@ -580,9 +585,9 @@
kontoret - drøfter Lillebror og Kodémus dagens program. På kontoret
arbeides det raskt og effektivt, ingen av funksjonærene er i tvil om
hva som må gjøres og alle beslutninger er enstemmige. Alle
-Lillebrødrene går synkront.</p></div><div class="colophon" title="Kolofon"><h2 class="title"><a name="idp3503928"></a>Kolofon</h2><p>Du finner Kodémus i ulike filformater her:
+Lillebrødrene går synkront.</p></div><div class="colophon" title="Kolofon"><h2 class="title"><a name="idp6854424"></a>Kolofon</h2><p>Du finner Kodémus i ulike filformater her:
<a class="ulink" href="http://efn.no/kodemus/" target="_top">http://efn.no/kodemus/</a></p><p>Tor Åge Bringsværds nettsted finner du her:
-<a class="ulink" href="http://web2.gyldendal.no/toraage/" target="_top">http://web2.gyldendal.no/toraage/</a></p><p>Filformat: .... </p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-01-3 (text/plain)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-02-0 (application/pdf)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-03-7 (text/html)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-04-4 (application/epub+zip)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-05-1 (application/docbook+xml)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-06-8 (6)</p><p>EFN arbeider for dine borgerrettigheter i IT-samfunnet, for
+<a class="ulink" href="http://web2.gyldendal.no/toraage/" target="_top">http://web2.gyldendal.no/toraage/</a></p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-01-3 (text/plain)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-02-0 (application/pdf)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-03-7 (text/html)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-04-4 (application/epub+zip)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-05-1 (application/docbook+xml)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-06-8 (6)</p><p>EFN arbeider for dine borgerrettigheter i IT-samfunnet, for
nettverks- og delingskultur, personvern og frihet fra overvåkning,
åpne standarder, brukerstyrt programvare, retten til å kopiere, og
styrking av det digitale sivilsamfunnet m.m.
View
Binary file not shown.

0 comments on commit dcd5568

Please sign in to comment.