Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Generated.

 • Loading branch information...
commit dcd55682fad0a0ac446f744eacc2c48b4a913289 1 parent 2576a00
petterreinholdtsen authored March 24, 2013
BIN  kodemus.epub
Binary file not shown
45  kodemus.html
... ...
@@ -1,41 +1,46 @@
1  
-<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"><title>Kodémus</title><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.76.1"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><div lang="nb" class="book" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="index"></a>Kodémus</h1></div><div><h2 class="subtitle">eller: Datamaskinen som tenkte at hva faen..</h2></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Tor Åge</span> <span class="surname">Bringsværd</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Opphavsrett © 1968 Tor Åge Bringsværd</p></div><div><div class="legalnotice" title="Rettslig merknad"><a name="idp2901544"></a><p>Denne utgivelsen av Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus er
  1
+<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"><title>Kodémus</title><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.76.1"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><div lang="nb" class="book" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="index"></a>Kodémus</h1></div><div><h2 class="subtitle">eller: Datamaskinen som tenkte at hva faen..</h2></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Tor Åge</span> <span class="surname">Bringsværd</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Opphavsrett © 1968 Tor Åge Bringsværd</p></div><div><div class="legalnotice" title="Rettslig merknad"><a name="idp4773112"></a><p>Denne utgivelsen av Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus er
2 2
  utgitt under fribrukslisensen Creative Commons
3 3
  Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse (by-nc-nd) 3.0:
4  
-  <a class="ulink" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/" target="_top">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/</a>.</p></div></div></div><hr></div><div class="preface" title="Forord"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp1969680"></a>Forord</h2></div></div></div><p>Elektronisk Forpost Norge (EFN) er veldig glad for anledningen
  4
+  <a class="ulink" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/" target="_top">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/</a>.</p></div></div></div><hr></div><div class="preface" title="Forord"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp5503416"></a>Forord</h2></div></div></div><p>Elektronisk Forpost Norge (EFN) er veldig glad for anledningen
5 5
 til å nyutgi Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus i digitalt format for
6 6
 nye (og gamle) generasjoner. Novellen ble skrevet så tidlig som
7 7
 vinteren 1968, og første gang trykt i novellesamlingen Probok på
8  
-Gyldendal samme år. Noen år senere ble den utgitt på nytt i Karavane,
9  
-en novellesamling i Gyldendals Lanterne-serie (1974).</p><p>Informasjonsteknologi spiller en sentral rolle i Kodémus, og det
  8
+Gyldendal samme år. Senere nyutgitt i flere novellesamlinger
  9
+(Elektriske Eventyr 1972; Karavane 1974; SF - Samlede fortellinger
  10
+1999).</p><p>Informasjonsteknologi spiller en sentral rolle i Kodémus, og det
10 11
 er spennende å sammenligne beskrivelsen av IT fra 1968 med dagens IT i
11  
-2013. Forskjellene er mange &#8211; men det er jammen likhetene også. Ikke
12  
-minst det at idag går jo nesten alle rundt med
13  
-<span class="quote">«<span class="quote">lillebrødre</span>»</span> på seg!</p><p>Riktignok er det ikke påbudt å ha mobil, men vi holder på å lage
  12
+2013. Forskjellene er mange -- men det er jammen likhetene også. Ikke
  13
+minst det at idag går jo nesten alle rundt med lillebrødre på
  14
+seg!</p><p>Riktignok er det ikke påbudt å ha mobil, men vi holder på å lage
14 15
 et samfunn der det blir så upraktisk eller tungvint å ikke ha det, at
15 16
 man i praksis ikke slipper unna. Og disse lillebrødrene sladrer hele
16 17
 tiden til staten (og til mange andre) om hvor vi er, hva vi gjør, hva
17 18
 vi bryr oss om, hva vi liker...</p><p>Det at Kodémus åpenbart er skrevet i en annen tid med en annen
18 19
 type IT og likevel virker så relevant og slående idag, er i seg selv
19  
-et tankekors som setter ting i perspektiv.</p><p>IT og science fiction er to interesser som ofte går hånd i hånd,
  20
+et kraftig tankekors som setter ting i perspektiv.</p><p>IT og science fiction er to interesser som ofte går hånd i hånd,
20 21
 og mange av EFNs medlemmer har vokst opp med romanene og novellene til
21  
-Tor Åge Bringsværd (og hans forfatterkollega Jon Bing, som han skrev
22  
-og redigerte mange bøker sammen med).</p><p>Tross sitt IT-tema fantes ikke Kodémus i elektronisk form, og
  22
+Tor Åge Bringsværd (og hans forfatterkollega Jon Bing, som han har
  23
+skrevet og redigert mange bøker sammen med).</p><p>Tross sitt IT-tema fantes ikke Kodémus i elektronisk form, og
23 24
 frivillige i EFN har skannet inn, OCR-tolket og korrekturlest
24 25
 novellen, og deretter kodet den i en rekke digitale formater, med
25  
-utgangspunkt i DocBook. Roy Sigurd Karlsbakk, Peter Hansteen, Petter
26  
-Reinholdtsen, Morten Sickel og undertegnede har stått sentralt i dette
27  
-arbeidet. Novellen utgis med en Creative Commons (CC) fribrukslisens.
28  
-For leserne eller brukerne innebærer dette at de får en klar og
29  
-standardisert beskjed om rettighetene de har til å dele novellen
  26
+utgangspunkt i DocBook. Roy Sigurd Karlsbakk, Petter Reinholdtsen,
  27
+Peter Hansteen, Morten Sickel og undertegnede har stått sentralt i
  28
+dette arbeidet.</p><p>Novellen utgis med en Creative Commons (CC) fribrukslisens. For
  29
+leserne eller brukerne innebærer dette at de får en klar og
  30
+standardisert beskjed om hvilke rettigheter de har til å dele novellen
30 31
 videre med andre. For forfatteren innebærer dette økt synlighet og
31 32
 tilgjengelighet for verket, slik at det ikke blir glemt, da
32 33
 søkemotorer og nettlesere inneholder egne søkevalg for CC-lisenser, og
33  
-mange brukere søker etter verk som de vet de kan dele på lovlig
34  
-vis.</p><p>EFN utgir og deler med dette en novelle fra den digitale
  34
+mange brukere søker etter verk som de vet de kan dele og bruke på
  35
+lovlig vis. EFN oppfordrer andre forfattere om å gi ut sine gamle
  36
+tekster med en fribrukslisens, slik at tekstene ikke blir glemt og for
  37
+å stimulere lovlig deling på nettet. EFN kan være behjelpelig med
  38
+digitalisering og utlegging på nett, i den grad det finnes kapasitet
  39
+blant EFNs medlemmer til dette.</p><p>EFN utgir og deler med dette en novelle fra den digitale
35 40
 informasjonsteknologiens tidligste barndom. En novelle som fortsatt er
36 41
 full av vitalitet og aktualitet, og som derfor kan bidra til, og gi
37 42
 ettertanke i dagens debatter om IT, personvern, overvåkning og
38  
-individets frihet og integritet.</p><p>Thomas Gramstad, thomas@efn.no <br> (leder for EFN)</p><p>Oslo, 22. mars 2013</p></div><div class="chapter" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp2652840"></a>Kodémus</h2></div></div></div><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="1"><li class="listitem"><p>I sjakkbrettbyen står husene på stylter av stål. Skrever
  43
+individets frihet og integritet.</p><p>Thomas Gramstad, thomas@efn.no <br> (leder for EFN)</p><p>Oslo, 23. mars 2013</p></div><div class="chapter" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp5551312"></a>Kodémus</h2></div></div></div><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="1"><li class="listitem"><p>I sjakkbrettbyen står husene på stylter av stål. Skrever
39 44
   høyt over tungtrafikken på flettverket av sorte og hvite
40 45
   gater. Husene er kuber koblet sammen med blanke navlestrenger -
41 46
   monorail og transportbånd. Byen er en maskin, glatt og
@@ -580,9 +585,9 @@
580 585
 kontoret - drøfter Lillebror og Kodémus dagens program. På kontoret
581 586
 arbeides det raskt og effektivt, ingen av funksjonærene er i tvil om
582 587
 hva som må gjøres og alle beslutninger er enstemmige. Alle
583  
-Lillebrødrene går synkront.</p></div><div class="colophon" title="Kolofon"><h2 class="title"><a name="idp3503928"></a>Kolofon</h2><p>Du finner Kodémus i ulike filformater her:
  588
+Lillebrødrene går synkront.</p></div><div class="colophon" title="Kolofon"><h2 class="title"><a name="idp6854424"></a>Kolofon</h2><p>Du finner Kodémus i ulike filformater her:
584 589
 <a class="ulink" href="http://efn.no/kodemus/" target="_top">http://efn.no/kodemus/</a></p><p>Tor Åge Bringsværds nettsted finner du her:
585  
-<a class="ulink" href="http://web2.gyldendal.no/toraage/" target="_top">http://web2.gyldendal.no/toraage/</a></p><p>Filformat: .... </p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-01-3 (text/plain)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-02-0 (application/pdf)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-03-7 (text/html)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-04-4 (application/epub+zip)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-05-1 (application/docbook+xml)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-06-8 (6)</p><p>EFN arbeider for dine borgerrettigheter i IT-samfunnet, for
  590
+<a class="ulink" href="http://web2.gyldendal.no/toraage/" target="_top">http://web2.gyldendal.no/toraage/</a></p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-01-3 (text/plain)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-02-0 (application/pdf)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-03-7 (text/html)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-04-4 (application/epub+zip)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-05-1 (application/docbook+xml)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-06-8 (6)</p><p>EFN arbeider for dine borgerrettigheter i IT-samfunnet, for
586 591
 nettverks- og delingskultur, personvern og frihet fra overvåkning,
587 592
 åpne standarder, brukerstyrt programvare, retten til å kopiere, og
588 593
 styrking av det digitale sivilsamfunnet m.m.
BIN  kodemus.pdf
Binary file not shown

0 notes on commit dcd5568

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.