Permalink
Browse files

Generated.

  • Loading branch information...
1 parent ae3d012 commit f4e84c5c030c64a503258ae2fdc7473cfa93f727 @petterreinholdtsen petterreinholdtsen committed Mar 23, 2013
Showing with 22 additions and 22 deletions.
  1. BIN kodemus.epub
  2. +22 −22 kodemus.html
  3. BIN kodemus.pdf
View
Binary file not shown.
View
@@ -1,14 +1,14 @@
-<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"><title>Kodémus</title><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.76.1"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><div lang="nb" class="book" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="index"></a>Kodémus</h1></div><div><h2 class="subtitle">eller: Datamaskinen som tenkte at hva faen..</h2></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Tor Åge</span> <span class="surname">Bringsværd</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Opphavsrett © 1968 Tor Åge Bringsværd</p></div><div><div class="legalnotice" title="Rettslig merknad"><a name="idp3263024"></a><p>Denne utgivelsen av Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus er
+<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"><title>Kodémus</title><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.76.1"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><div lang="nb" class="book" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="index"></a>Kodémus</h1></div><div><h2 class="subtitle">eller: Datamaskinen som tenkte at hva faen..</h2></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Tor Åge</span> <span class="surname">Bringsværd</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Opphavsrett © 1968 Tor Åge Bringsværd</p></div><div><div class="legalnotice" title="Rettslig merknad"><a name="idp1420320"></a><p>Denne utgivelsen av Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus er
utgitt under fribrukslisensen Creative Commons
Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse (by-nc-nd) 3.0:
- <a class="ulink" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/" target="_top">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/</a>.</p></div></div></div><hr></div><div class="preface" title="Forord"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp3028336"></a>Forord</h2></div></div></div><p>Elektronisk Forpost Norge (EFN) er veldig glad for anledningen
+ <a class="ulink" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/" target="_top">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/</a>.</p></div></div></div><hr></div><div class="preface" title="Forord"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp2928872"></a>Forord</h2></div></div></div><p>Elektronisk Forpost Norge (EFN) er veldig glad for anledningen
til å nyutgi Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus i digitalt format for
nye (og gamle) generasjoner. Novellen ble skrevet så tidlig som
vinteren 1968, og første gang trykt i novellesamlingen Probok på
Gyldendal samme år. Noen år senere ble den utgitt på nytt i Karavane,
en novellesamling i Gyldendals Lanterne-serie (1974).</p><p>Informasjonsteknologi spiller en sentral rolle i Kodémus, og det
er spennende å sammenligne beskrivelsen av IT fra 1968 med dagens IT i
-2013. Forskjellene er mange -- men det er jammen likhetene også. Ikke
+2013. Forskjellene er mange &#8211; men det er jammen likhetene også. Ikke
minst det at idag går jo nesten alle rundt med
<span class="quote">«<span class="quote">lillebrødre</span>»</span> på seg!</p><p>Riktignok er det ikke påbudt å ha mobil, men vi holder på å lage
et samfunn der det blir så upraktisk eller tungvint å ikke ha det, at
@@ -35,7 +35,7 @@
informasjonsteknologiens tidligste barndom. En novelle som fortsatt er
full av vitalitet og aktualitet, og som derfor kan bidra til, og gi
ettertanke i dagens debatter om IT, personvern, overvåkning og
-individets frihet og integritet.</p><p>Thomas Gramstad, thomas@efn.no <br> (leder for EFN)</p><p>Oslo, 22. mars 2013</p></div><div class="chapter" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp84392"></a>Kodémus</h2></div></div></div><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="1"><li class="listitem"><p>I sjakkbrettbyen står husene på stylter av stål. Skrever
+individets frihet og integritet.</p><p>Thomas Gramstad, thomas@efn.no <br> (leder for EFN)</p><p>Oslo, 22. mars 2013</p></div><div class="chapter" title="Kodémus"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="idp2666296"></a>Kodémus</h2></div></div></div><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="1"><li class="listitem"><p>I sjakkbrettbyen står husene på stylter av stål. Skrever
høyt over tungtrafikken på flettverket av sorte og hvite
gater. Husene er kuber koblet sammen med blanke navlestrenger -
monorail og transportbånd. Byen er en maskin, glatt og
@@ -287,20 +287,20 @@
grønt, blått, indigo og fiolett. -Det lukter søtt, og veggene svetter
i maskinsteken. Moxon XX er alene i pyramiden. Han snakker med seg
selv. Spør og svarer. For eksempel slik: EN MINI-SEKSJON L ER UTE AV
-DRIFT -- ÅRSAK? - - NEKTER Å SAMARBEIDE -- NEKTER? - - BRUTT ENHVER
-FORBINDELSE MED OSS - - KAN DEN LIKEVEL EKSISTERE? -- KAN LIKEVEL
-EKSISTERE -- UFORUTSETT? -- NEI -- -- FØRSTE GANG? -- MEN IKKE
-UFORUTSETT -- ? ? ? ? ? ? ? ? - - L ER BARE MOTTAKER KAN IKKE OPERERE
-PÅ EGEN HÅND? -- L ER IKKE BARE MOTTAKER KAN OPERERE PÅ EGEN HÅND --
-BEGRENSET -- HVILKE(N) FUNKSJON(ER) HAR L? -- MENNESKETS RETTLEDER I
-ALLE SPØRSMÅL PROGRAMMERT ETTER KODEX 70 -- AVGJØR RUTINESAKER ETTER
-EGET SEKSJONSHODE -- SPØR OSS DIREKTE I SAKER SOM FALLER UTENFOR KODEX
-70 -- KONKLUSJON I: BEGRENSET SELVSTENDIGHET -- KONKLUSJON II: GÅTT
-LENGER ENN INSTRUKS -- KONKLUSJON III: FALT UTENFOR KODEX 70 -- ÅRSAK?
--- ÅRSAK?-- ? ? ? ? ? ? ? ? -- TEKNISK ART? -- SKADE? -- FARE? --
-FARE I: EIERS BALANSE -- FARE II: KUBE-BALANSE -- FARE III:
-SAMFUNNS-BALANSE -- EIER? -- KODÉMUS -- KONKLUSJON: KODÉMUS FARE --
-TILTAK? -- TILTAK 120754::</p><p>*</p><p>Kodémus våknet av at noen trettet.
+DRIFT &#8211; ÅRSAK? &#8211; &#8211; NEKTER Å SAMARBEIDE &#8211; NEKTER? &#8211; &#8211; BRUTT ENHVER
+FORBINDELSE MED OSS &#8211; &#8211; KAN DEN LIKEVEL EKSISTERE? &#8211; KAN LIKEVEL
+EKSISTERE &#8211; UFORUTSETT? &#8211; NEI &#8211; &#8211; FØRSTE GANG? &#8211; MEN IKKE
+UFORUTSETT &#8211; ? ? ? ? ? ? ? ? &#8211; &#8211; L ER BARE MOTTAKER KAN IKKE OPERERE
+PÅ EGEN HÅND? &#8211; L ER IKKE BARE MOTTAKER KAN OPERERE PÅ EGEN HÅND &#8211;
+BEGRENSET &#8211; HVILKE(N) FUNKSJON(ER) HAR L? &#8211; MENNESKETS RETTLEDER I
+ALLE SPØRSMÅL PROGRAMMERT ETTER KODEX 70 &#8211; AVGJØR RUTINESAKER ETTER
+EGET SEKSJONSHODE &#8211; SPØR OSS DIREKTE I SAKER SOM FALLER UTENFOR KODEX
+70 &#8211; KONKLUSJON I: BEGRENSET SELVSTENDIGHET &#8211; KONKLUSJON II: GÅTT
+LENGER ENN INSTRUKS &#8211; KONKLUSJON III: FALT UTENFOR KODEX 70 &#8211; ÅRSAK?
+&#8211; ÅRSAK?&#8211; ? ? ? ? ? ? ? ? &#8211; TEKNISK ART? &#8211; SKADE? &#8211; FARE? &#8211;
+FARE I: EIERS BALANSE &#8211; FARE II: KUBE-BALANSE &#8211; FARE III:
+SAMFUNNS-BALANSE &#8211; EIER? &#8211; KODÉMUS &#8211; KONKLUSJON: KODÉMUS FARE &#8211;
+TILTAK? &#8211; TILTAK 120754::</p><p>*</p><p>Kodémus våknet av at noen trettet.
<br>
<span class="quote">«<span class="quote">I arbeidstiden!</span>»</span> sa en stemme. <span class="quote">«<span class="quote">Midt i kontortiden</span>»</span>
<br>
@@ -323,7 +323,7 @@
som hang som en veske overskulderen hennes.
<br>
<span class="quote">«<span class="quote">Ikke tale om,</span>»</span> sa Lillesøster bestemt. <span class="quote">«<span class="quote">Slike mennesker vil vi
-ikke ha. noe å gjøre med. Skulkere -- samfunns-sviktere &#8230;</span>»</span>
+ikke ha. noe å gjøre med. Skulkere &#8211; samfunns-sviktere &#8230;</span>»</span>
<br>
Parkdamen skjøv håret vekk fra pannen. <span class="quote">«<span class="quote">Dessverre</span>»</span> sa hun, <span class="quote">«<span class="quote">det
passer ikke akkurat nå.</span>»</span>
@@ -437,8 +437,8 @@
Utenfor sto det svart av folk. Nysgjerrige som ville se. Trengte
seg på, men ble holdt tilbake av en magnetsperring. Det var ikke hver
dag sherlockene var i aksjon. Ikke hvert år heller. De fleste hadde
-aldri sett dem. For i det effektive samfunn er politi -- så godt som
--- overflødig.</p><p>Men Lillebror og Kodémus var allerede på vei ned nødtrappen til
+aldri sett dem. For i det effektive samfunn er politi &#8211; så godt som
+&#8211; overflødig.</p><p>Men Lillebror og Kodémus var allerede på vei ned nødtrappen til
Kolonialetasjen.
<br>
<span class="quote">«<span class="quote">Hvorfor flykter vi?</span>»</span> spurte Kodémus.
@@ -580,7 +580,7 @@
kontoret - drøfter Lillebror og Kodémus dagens program. På kontoret
arbeides det raskt og effektivt, ingen av funksjonærene er i tvil om
hva som må gjøres og alle beslutninger er enstemmige. Alle
-Lillebrødrene går synkront.</p></div><div class="colophon" title="Kolofon"><h2 class="title"><a name="idp3526160"></a>Kolofon</h2><p>Du finner Kodémus i ulike filformater her:
+Lillebrødrene går synkront.</p></div><div class="colophon" title="Kolofon"><h2 class="title"><a name="idp3499088"></a>Kolofon</h2><p>Du finner Kodémus i ulike filformater her:
<a class="ulink" href="http://efn.no/kodemus/" target="_top">http://efn.no/kodemus/</a></p><p>Tor Åge Bringsværds nettsted finner du her:
<a class="ulink" href="http://web2.gyldendal.no/toraage/" target="_top">http://web2.gyldendal.no/toraage/</a></p><p>Filformat: .... </p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-01-3 (text/plain)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-02-0 (application/pdf)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-03-7 (text/html)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-04-4 (application/epub+zip)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-05-1 (application/docbook+xml)</p><p>ISBN-nummer: 978-82-92812-06-8 (6)</p><p>EFN arbeider for dine borgerrettigheter i IT-samfunnet, for
nettverks- og delingskultur, personvern og frihet fra overvåkning,
View
Binary file not shown.

0 comments on commit f4e84c5

Please sign in to comment.