Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Bruk <computeroutput> for maskinanalyse.

  • Loading branch information...
commit fc108a8fe28d667bcfe3a44817993836b023689a 1 parent 61964e0
@petterreinholdtsen petterreinholdtsen authored
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 kodemus.xml
View
4 kodemus.xml
@@ -420,7 +420,7 @@ sentrum - som et pulserende hjerte. Et fjell av dissende gelé:
Hjernen. Lyset skifter - langsomt, glidende: rødt, orange, gult,
grønt, blått, indigo og fiolett. -Det lukter søtt, og veggene svetter
i maskinsteken. Moxon XX er alene i pyramiden. Han snakker med seg
-selv. Spør og svarer. For eksempel slik: EN MINI-SEKSJON L ER UTE AV
+selv. Spør og svarer. For eksempel slik: <computeroutput>EN MINI-SEKSJON L ER UTE AV
DRIFT &ndash; ÅRSAK? &ndash; &ndash; NEKTER Å SAMARBEIDE &ndash; NEKTER? &ndash; &ndash; BRUTT ENHVER
FORBINDELSE MED OSS &ndash; &ndash; KAN DEN LIKEVEL EKSISTERE? &ndash; KAN LIKEVEL
EKSISTERE &ndash; UFORUTSETT? &ndash; NEI &ndash; &ndash; FØRSTE GANG? &ndash; MEN IKKE
@@ -434,7 +434,7 @@ LENGER ENN INSTRUKS &ndash; KONKLUSJON III: FALT UTENFOR KODEX 70 &ndash; ÅRSAK
&ndash; ÅRSAK?&ndash; ? ? ? ? ? ? ? ? &ndash; TEKNISK ART? &ndash; SKADE? &ndash; FARE? &ndash;
FARE I: EIERS BALANSE &ndash; FARE II: KUBE-BALANSE &ndash; FARE III:
SAMFUNNS-BALANSE &ndash; EIER? &ndash; KODÉMUS &ndash; KONKLUSJON: KODÉMUS FARE &ndash;
-TILTAK? &ndash; TILTAK 120754::</para>
+TILTAK? &ndash; TILTAK 120754::</computeroutput></para>
<para>*</para>

0 comments on commit fc108a8

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.