Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Mar 22, 2013
 1. Fjern innholdsfortegnelse for TXT, HTML og PDF (docbook-xsl). Usikker…

  petterreinholdtsen committed Mar 22, 2013
  … på hvordan den fjernes for epub og PDF (dblatex).
 2. Flytt kolofon-siden bakerst, og gjør novellen om til et kapittel (i

  petterreinholdtsen committed Mar 22, 2013
  stedet for tre), delt med en enkelt '*' satt for seg.
Commits on Mar 21, 2013
 1. Ekstra docbook-lenke.

  petterreinholdtsen committed Mar 21, 2013
 2. Add build rules.

  petterreinholdtsen committed Mar 21, 2013