Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Docbook-setting av Tor Åge Bringsværds novelle Kodemus
XML
Tree: 615e1218fc

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
LICENCE
Makefile
README-docbook.txt
README.md
kodemus.pdf
kodemus.xml
stylesheet-epub.xsl
stylesheet-fo.xsl
stylesheet-html.xsl
user_param.xsl

README.md

kodemus

Docbook-setting av Tor Åge Bringsværds novelle Kodemus.

Layoutmessig bør vel sluttproduktet likne på novellen slik den er trykket - se html-filen i første committ for noe som likner mye- bortsett fra manglende innrykk i alle avsnitt. Teksten er satt (I samlingen Karavane) med delvis avsnittsbrudd med blank linje mellom avsnittene (markert med p-tag i html) og delvis med avsnitt som løper i hverandre,markert med br-tag. Der det er dialoger er dette noe mer komplisert.

Dersom noen ønsker å bidra, men ikke er komfortable med git / github, last ned filer, editer og send til meg, så får jeg koreksjonene inn.

Morten

Something went wrong with that request. Please try again.