Fatih Zor edited this page Jul 10, 2018 · 25 revisions

Sikke Logo

Sikke API v1.0 Dokümantasyonu

Sikke API henüz V1.0 BETA aşamasında olup bazı endpointer için token almanız gerekmektedir. Sikke API'yi kullanarak Sikke veritabanına erişebilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. Sikke API JSONAPI (http://jsonapi.org/) standartlarına uygunluğa dikkat etmiştir.

Sikke.Network ağı MAINNET ve TESTNET sunucularından yayınlanır. Uygulama geliştirme ve testler için TESTNET endpoint'ini, Productionlarınız için MAINNET endpoint'ini kullanmalısınız. MAINNET ve TESTNET endpoint'leri arasında versiyon farklılıkları olabilir! Lütfen sürüm versiyonlarını kontrol etmeyi unutmayınız.

Sikke.Network Endpointler

  • MAINNET BASE_URL : https://api.sikke.network/
  • TESTNET BASE_URL : https://testnet.sikke.network/
  • v1.0 ENDPOINT : https://*.sikke.network/v1

Public Metodlar

Public Metodlar; erişim için Access Token gerektirmeyen ve herkesin GET ile sorgulamalar yapabileceği halka açık metodlardır.

Private Metodlar

Private Metodlar; erişim için Access Token gerektiren ve gelişmiş sorgulama ve işlemlerin yapılabileceği metodlardır.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.