Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

431 lines (425 sloc) 31.697 kb
<?php
/**
* Catalan (Andorra) language pack
* @package cms
* @subpackage i18n
*/
i18n::include_locale_file('cms', 'en_US');
global $lang;
if(array_key_exists('ca_AD', $lang) && is_array($lang['ca_AD'])) {
$lang['ca_AD'] = array_merge($lang['en_US'], $lang['ca_AD']);
} else {
$lang['ca_AD'] = $lang['en_US'];
}
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['CHOOSEFILE'] = 'Trieu un fitxer';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['CONTENTMODBY'] = 'Contingut modificable per';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['CONTENTUSABLEBY'] = 'Contingut usable per';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['DELETEDX'] = 'S\'han esborrat %s fitxers.%s';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['FILESREADY'] = 'Fitxers llestos per a carregar:';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['FOLDERDELETED'] = 'carpeta suprimida.';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['FOLDERSDELETED'] = 'carpetes suprimides.';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['MENUTITLE'] = 'Arxius & Imatges';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['MENUTITLE'] = 'Fitxers i imatges';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['MOVEDX'] = 'S\'han mogut %s fitxers';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['NEWFOLDER'] = 'NovaCarpeta';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['NOTEMP'] = 'No hi ha cap carpeta temporal per a càrregues. Si us plau, definiu upload_tmp_dir al php.ini.';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['NOTHINGTOUPLOAD'] = 'No hi havia res a carregar';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['NOWBROKEN'] = 'Les pàgines següents ara tenen enllaços trencats:';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['NOWBROKEN2'] = 'Els seus propietaris han rebut un correu i arreglaran aquestes pàgines.';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['OWNER'] = 'Propietari';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['SAVEDFILE'] = 'S\'ha desat el fitxer %s';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['SAVEFOLDERNAME'] = 'Nom de la carpeta per desar';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['THUMBSDELETED'] = 'Totes les miniatures no usades s\'han suprimit';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['UPLOAD'] = 'Carrega els fitxers llistats a sota';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin']['UPLOADEDX'] = 'S\'han carregat %s fitxers';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Crea';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin_left.ss']['DELETE'] = 'Suprimeix';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin_left.ss']['DELFOLDERS'] = 'Suprimeix les carpetes seleccionades';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Permet reordenar arrossegant i deixant anar';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin_left.ss']['FOLDERS'] = 'Carpetes';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin_left.ss']['GO'] = 'Vés';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin_left.ss']['SELECTTODEL'] = 'Seleccioneu les carpetes que voleu suprimir i després cliqueu el botó de sota';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'Per a reorganitzar les vostres carpetes, arrossegueu-les com desitgeu.';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Si us plau, trieu una pàgina de l\'esquerra.';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin_right.ss']['WELCOME'] = 'Benvingut a';
$lang['ca_AD']['AssetAdmin_uploadiframe.ss']['PERMFAILED'] = 'No teniu permís per a carregar fitxers a aquesta carpeta.';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['CAPTION'] = 'Títol';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['CREATED'] = 'Carregat per primer cop';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['DIM'] = 'Dimensions';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['DIMLIMT'] = 'Limita les dimensions de la finestra emergent';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['EDITIMAGE'] = 'Edita aquesta imatge';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['FILENAME'] = 'Nom del fitxer';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['GALLERYOPTIONS'] = 'Opcions de la galeria';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['IMAGE'] = 'Imatge';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['ISFLASH'] = 'És un document flash';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['LASTEDIT'] = 'Darrer canvi';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['MAIN'] = 'Principal';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['NOLINKS'] = 'Aquest fitxer no ha estat enllaçat des de cap pàgina.';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['OWNER'] = 'Propietari';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['PAGESLINKING'] = 'Les següents pàgines enllacen cap a aquest fitxer';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['POPUPHEIGHT'] = 'Alçada de la finestra';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['POPUPWIDTH'] = 'Amplada de la finestra';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['SIZE'] = 'Mida';
$lang['ca_AD']['AssetTableField.ss']['DELFILE'] = 'Suprimeix aquest fitxer';
$lang['ca_AD']['AssetTableField.ss']['DRAGTOFOLDER'] = 'Arrossegueu a una carpeta de l\'esquerra per a moure el fitxer';
$lang['ca_AD']['AssetTableField.ss']['EDIT'] = 'Edita el recurs';
$lang['ca_AD']['AssetTableField.ss']['SHOW'] = 'Mostra el recurs';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['SWFFILEOPTIONS'] = 'Opcions del fitxer SWF';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['TITLE'] = 'Títol';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['TYPE'] = 'Tipus';
$lang['ca_AD']['AssetTableField']['URL'] = 'URL';
$lang['ca_AD']['CMSLeft.ss']['DELPAGE'] = 'Suprimeix pàgines...';
$lang['ca_AD']['CMSLeft.ss']['DELPAGES'] = 'Suprimeix les pàgines seleccionades';
$lang['ca_AD']['CMSLeft.ss']['GO'] = 'Vés';
$lang['ca_AD']['CMSLeft.ss']['NEWPAGE'] = 'Nova pàgina...';
$lang['ca_AD']['CMSLeft.ss']['SELECTPAGESDEL'] = 'Seleccioneu les pàgines que voleu suprimir i després cliqueu el botó de sota';
$lang['ca_AD']['CMSLeft.ss']['SITECONT'] = 'Contingut del lloc';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Accés a %s al SGC';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['CANCEL'] = 'Cancel·la';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['CHOOSEREPORT'] = '(Trieu un informe)';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['COMPARINGV'] = 'Esteu comparant les versions #%d i #%d';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['COPYPUBTOSTAGE'] = 'Voleu realment copiar el contingut publicat al lloc esborrany?';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['DELETE'] = 'Suprimeix del lloc esborrany';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['DELETEFP'] = 'Eliminat del lloc publicat';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['DESCREMOVED'] = 'i %s descendents';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['EMAIL'] = 'Correu electrònic';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['GO'] = 'Vés';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['SITECONTENT'] = 'Contingut del lloc';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Contingut del web';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['METADESCOPT'] = 'Descripció';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['METAKEYWORDSOPT'] = 'Paraules clau';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['NEW'] = 'Nova';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['NOCONTENT'] = 'sense contingut';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['NOTHINGASSIGNED'] = 'No tens res assignat.';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['NOWAITINGON'] = 'No estàs esperant feina de ningú.';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['NOWBROKEN'] = 'Les següents pàgines ara tenen enllaços trencats:';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['NOWBROKEN2'] = 'Els seus propietaris han rebut un correu electrònic i arranjaran aquestes pàgines.';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['OK'] = 'D\'acord';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['PAGEDEL'] = '%d pàgina eliminada';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['PAGENOTEXISTS'] = 'Aquesta pàgina no existeix';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['PAGEPUB'] = '%d pàgina publicada';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['PAGESDEL'] = '%d pàgines eliminades';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['PAGESPUB'] = '%d pàgines publicades';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['PAGETYPEOPT'] = 'Tipus de pàgina';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['PRINT'] = 'Imprimeix';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['PUBALLCONFIRM'] = 'Publica cada pàgina del lloc web, copiant el contingut cap a la versió publicada';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['PUBALLFUN'] = 'Funcionalitat de "Publica-ho tot"';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['PUBALLFUN2'] = 'Prémer aquest botó farà l\'equivalent a anar a cada pàgina i prémer "Publica". És pràctic d\'usar quan hi ha hagut edicions massives del contingut, com ara quan el lloc web s\'ha fet per primer cop.';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['PUBPAGES'] = 'Fet: s\'han publicat %d pàgines';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['REMOVED'] = 'S\'ha suprimit \'%s\'%s del lloc publicat';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['REMOVEDFD'] = 'Eliminat del lloc esborrany';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['REMOVEDPAGE'] = 'S\'ha eliminat \'%s\' del lloc publicat';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['REMOVEDPAGEFROMDRAFT'] = 'S\'ha suprimit \'%s\' del lloc esborrany';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['REPORT'] = 'Informe';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['RESTORE'] = 'Restaura';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['RESTORED'] = 'S\'ha restaurat la pàgina \'%s\' amb èxit';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['ROLLBACK'] = 'Torna a aquesta versió';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['ROLLEDBACKPUB'] = 'S\'ha tornat a la versió publicada. El nou número de versió és #%d';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['ROLLEDBACKVERSION'] = 'S\'ha tornat a la versió #%d. El nou número de versió és #%d';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['SAVE'] = 'Desa';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['SENTTO'] = 'S\'ha enviat a %s %s per a l\'aprovació';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['STATUSOPT'] = 'Estat';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['TOTALPAGES'] = 'Pàgines en total:';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['VERSIONSNOPAGE'] = 'No es pot trobar la pàgina #%d';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['VIEWING'] = 'Esteu veient la versió #%d, creada el %s';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['VISITRESTORE'] = 'visiteu restorepage/(ID)';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['WAITINGON'] = 'Estàs esperant a que altra gent treballi en aquestes <b>%d</b> pàgines.';
$lang['ca_AD']['CMSMain']['WORKTODO'] = 'Tens feina a fer en aquestes <b>%d</b> pàgines.';
$lang['ca_AD']['CMSMain_dialog.ss']['BUTTONNOTFOUND'] = 'No s\'ha pogut trobar el nom del botó';
$lang['ca_AD']['CMSMain_dialog.ss']['NOLINKED'] = 'No s\'ha pogut trobar window.linkedObject per a enviar el clic al botó a la finestra principal';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['ADDEDNOTPUB'] = 'S\'ha afegit al lloc esborrany i encara no està publicat';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['ADDSEARCHCRITERIA'] = 'Afegeix un criteri...';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['BATCHACTIONS'] = 'Quantitat Accio';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['CHANGED'] = 'canviat';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['CLOSEBOX'] = 'premeu per tancar la caixa';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['COMMENTS'] = 'Comentaris';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['COMPAREMODE'] = 'Mode de comparació (trieu-ne 2 de sota)';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['CREATE'] = 'Crea...';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['DEL'] = 'eliminat';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['DELETECONFIRM'] = 'Suprimeix les pàgines seleccionades';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['DELETEDSTILLLIVE'] = 'S\'ha suprimit del lloc esborrany però encara està al lloc publicat';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['EDITEDNOTPUB'] = 'S\'ha editat al lloc esborrany i no està encara publicat';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['EDITEDSINCE'] = 'Editat des de';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Permete arrossegar; Baixa Reordenar';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['GO'] = 'Vés';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['KEY'] = 'Clau:';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['NEW'] = 'nou';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['OPENBOX'] = 'premeu per obrir aquesta caixa';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['PAGEVERSIONH'] = 'Historial de pàgina';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['PUBLISHCONFIRM'] = 'Publica les pàgines seleccionades';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['SEARCH'] = 'Cerca';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['SEARCHTITLE'] = 'Cerca a través de la URL, Títol, Títol de menú i Contingut';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESACTIONS'] = 'Seleccioneu les pàgines que voleu canviar i després cliqueu una acció:';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESDUP'] = 'Seleccioneu les pàgines que voleu duplicar, si els seus descendents s\'han d\'incloure, i on voleu posar els duplicats';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['SHOWONLYCHANGED'] = 'Mostra només pàgines canviades';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['SHOWUNPUB'] = 'Mostra versions no publicades';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['SITECONTENT TITLE'] = 'Contingut del lloc i estructura';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['SITEREPORTS'] = 'Informes del lloc';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['TASKLIST'] = 'Llista de tasques';
$lang['ca_AD']['CMSMain_left.ss']['WAITINGON'] = 'Esperant a';
$lang['ca_AD']['CMSMain_right.ss']['ANYMESSAGE'] = 'Teniu algun missatge per al vostre editor?';
$lang['ca_AD']['CMSMain_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Si us plau, trieu una pàgina de l\'esquerra.';
$lang['ca_AD']['CMSMain_right.ss']['LOADING'] = 's\'està carregant...';
$lang['ca_AD']['CMSMain_right.ss']['MESSAGE'] = 'Missatge';
$lang['ca_AD']['CMSMain_right.ss']['SENDTO'] = 'Envia a';
$lang['ca_AD']['CMSMain_right.ss']['STATUS'] = 'Estat';
$lang['ca_AD']['CMSMain_right.ss']['SUBMIT'] = 'Envia per a aprovació';
$lang['ca_AD']['CMSMain_right.ss']['WELCOMETO'] = 'Benvingut a';
$lang['ca_AD']['CMSMain_versions.ss']['AUTHOR'] = 'Autor';
$lang['ca_AD']['CMSMain_versions.ss']['NOTPUB'] = 'No publicat';
$lang['ca_AD']['CMSMain_versions.ss']['PUBR'] = 'Publicador';
$lang['ca_AD']['CMSMain_versions.ss']['UNKNOWN'] = 'Desconegut';
$lang['ca_AD']['CMSMain_versions.ss']['WHEN'] = 'Quan';
$lang['ca_AD']['CMSRight.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Si us plau, trieu una pàgina de l\'esquerra.';
$lang['ca_AD']['CMSRight.ss']['ECONTENT'] = 'Edita el contingut';
$lang['ca_AD']['CMSRight.ss']['WELCOMETO'] = 'Benvingut a ';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['ACCEPT'] = 'Accepta';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['APPROVED'] = 'S\'han acceptat %s comentaris.';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['APPROVEDCOMMENTS'] = 'Comentaris aprovats';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['AUTHOR'] = 'Autor';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['COMMENT'] = 'Comentari';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['COMMENTS'] = 'Comentaris';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['COMMENTSAWAITINGMODERATION'] = 'Comentaris esperant moderació';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['DATEPOSTED'] = 'Data d\'enviament';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['DELETE'] = 'Suprimeix';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['DELETEALL'] = 'Suprimeix-los tots';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['DELETED'] = 'S\'ha esborrat %s comentaris.';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['MARKASNOTSPAM'] = 'Marca com a no spam';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['MARKEDNOTSPAM'] = 'S\'han marcat %s comentaris com a no brossa.';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['MARKEDSPAM'] = 'S\'han marcat %s comentaris com a brossa.';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['MENUTITLE'] = 'Comentaris';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['MENUTITLE'] = 'Comentaris';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['NAME'] = 'Nom';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['PAGE'] = 'Pàgina';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['SPAM'] = 'Spam';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin']['SPAMMARKED'] = 'Marca com a spam';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin_left.ss']['COMMENTS'] = 'Comentaris';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Benvingut a la gestió de comentaris de';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = '. Si us plau, seleccioneu una carpeta de l\'esquerra.';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['APPROVED'] = 'Aprovat';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['AWAITMODERATION'] = 'Esperant moderació';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['COMMENTS'] = 'Comentaris';
$lang['ca_AD']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['SPAM'] = 'Spam';
$lang['ca_AD']['CommentList.ss']['CREATEDW'] = 'Els comentaris es creen quan es realitza una de les "accions de treball" - Publicar, Rebutjar, Enviar.';
$lang['ca_AD']['CommentList.ss']['NOCOM'] = 'No hi ha comentaris en aquesta pàgina.';
$lang['ca_AD']['CommentTableField']['FILTER'] = 'Filtre';
$lang['ca_AD']['CommentTableField']['SEARCH'] = 'Cerca';
$lang['ca_AD']['CommentTableField.ss']['APPROVE'] = 'aprova';
$lang['ca_AD']['CommentTableField.ss']['APPROVECOMMENT'] = 'Aprova aquest comentari';
$lang['ca_AD']['CommentTableField.ss']['DELETE'] = 'suprimeix';
$lang['ca_AD']['CommentTableField.ss']['DELETEROW'] = 'Suprimeix aquesta fila';
$lang['ca_AD']['CommentTableField.ss']['EDIT'] = 'edita';
$lang['ca_AD']['CommentTableField.ss']['HAM'] = 'ham';
$lang['ca_AD']['CommentTableField.ss']['MARKASSPAM'] = 'Marca aquest comentari com a brossa';
$lang['ca_AD']['CommentTableField.ss']['MARKNOSPAM'] = 'Marca aquest comentari com a no brossa';
$lang['ca_AD']['CommentTableField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'No s\'han trobat elements';
$lang['ca_AD']['CommentTableField.ss']['SPAM'] = 'spam';
$lang['ca_AD']['ComplexTableField']['CLOSEPOPUP'] = 'Tanca la finestra';
$lang['ca_AD']['ComplexTableField']['SUCCESSADD'] = 'Afegit %s %s %s';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['ACTIONS'] = 'accions';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['ADJUST'] = 'ajusta';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['APPLY'] = 'aplica';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['BLUR'] = 'difumina';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['BRIGHTNESS'] = 'brillantor';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['CANCEL'] = 'cancel·la';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['CONTRAST'] = 'contrast';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['CROP'] = 'retalla';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['CURRENTACTION'] = 'acció&nbsp;actual';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['EDITFUNCTIONS'] = 'edita&nbsp;funcions';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['EFFECTS'] = 'efectes';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['EXIT'] = 'surt';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['GAMMA'] = 'gamma';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['GREYSCALE'] = 'escala de grisos';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['HEIGHT'] = 'alçada';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['REDO'] = 'refés';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['ROT'] = 'rota';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['SAVE'] = 'desa&nbsp;la&nbsp;imatge';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['SEPIA'] = 'sèpia';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['UNDO'] = 'desfés';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['UNTITLED'] = 'Document sense títol';
$lang['ca_AD']['ImageEditor.ss']['WIDTH'] = 'amplada';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['CHANGEDURL'] = 'S\'ha canviat l\'URL a \'%s\'';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['HELP'] = 'Ajuda';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['PAGETYPE'] = 'Tipus de pàgina:';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['PERMAGAIN'] = 'Heu estat desconnectat del SGC. Si voleu entrar de nou, introduïu un nom d\'usuari i contrasenya a sota';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['PERMALREADY'] = 'Lamentant-ho molt, no podeu accedir a aquesta part del SGC. Si voleu entrar com a algú altre, feu-ho a sota';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['PERMDEFAULT'] = 'Introduïu la vostra adreça de correu electrònic i la contrasenya per a entrar al SGC.';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['PLEASESAVE'] = 'Si us plau, deseu la pàgina: aquesta pàgina no s\'ha pogut actualitzar perquè encara no s\'ha desat.';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['REQUESTERROR'] = 'Hi ha hagut un error a la petició';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['SAVED'] = 's\'ha desat';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['SAVEDUP'] = 'S\'ha desat';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['SITECONTENTLEFT'] = 'Contigut de Lloc';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['APPVERSIONTEXT1'] = 'Aquesta és la ';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['APPVERSIONTEXT2'] = 'versió que esteu executant, tècnicament és la branca CVS';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['ARCHS'] = 'Lloc arxivat';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['DRAFTS'] = 'Lloc esborrany';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['EDIT'] = 'Edita';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['EDITINCMS'] = 'Edita aquesta pàgina al SGC';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['EDITPROFILE'] = 'Perfil';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['LOADING'] = 'S\'està carregant...';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['LOGGEDINAS'] = 'Connectat com a';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['LOGOUT'] = 'desconnecta';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['PUBLIS'] = 'Lloc publicat';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['REQUIREJS'] = 'El gestor de continguts requereix que tingueu JavaScript habilitat.';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['SSWEB'] = 'Web de Silverstripe';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['VIEWINDRAFT'] = 'Veure aquesta pàgina al lloc esborrany';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['VIEWINPUBLISHED'] = 'Veure aquesta pàgina al lloc publicat';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain.ss']['VIEWPAGEIN'] = 'Vista de pàgina:';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['STATUSTO'] = 'S\'ha canviat l\'estat a \'%s\'';
$lang['ca_AD']['LeftAndMain']['TREESITECONTENT'] = 'Contigut de Lloc';
$lang['ca_AD']['MemberList']['ADD'] = 'Afegeix';
$lang['ca_AD']['MemberList']['ANYGROUP'] = 'Qualsevol grup';
$lang['ca_AD']['MemberList']['ASC'] = 'Ascendent';
$lang['ca_AD']['MemberList']['DESC'] = 'Descendent';
$lang['ca_AD']['MemberList']['EMAIL'] = 'Correu electrònic';
$lang['ca_AD']['MemberList']['FILTERBYG'] = 'Filtra per grup';
$lang['ca_AD']['MemberList']['FN'] = 'Nom';
$lang['ca_AD']['MemberList']['ORDERBY'] = 'Ordena per';
$lang['ca_AD']['MemberList']['PASSWD'] = 'Contrasenya';
$lang['ca_AD']['MemberList']['SEARCH'] = 'Cerca';
$lang['ca_AD']['MemberList']['SN'] = 'Cognom';
$lang['ca_AD']['MemberList.ss']['FILTER'] = 'Filtrar';
$lang['ca_AD']['MemberList_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'S\'està mostrant';
$lang['ca_AD']['MemberList_PageControls.ss']['FIRSTMEMBERS'] = 'membres';
$lang['ca_AD']['MemberList_PageControls.ss']['LASTMEMBERS'] = 'membres';
$lang['ca_AD']['MemberList_PageControls.ss']['NEXTMEMBERS'] = 'membres';
$lang['ca_AD']['MemberList_PageControls.ss']['OF'] = 'de';
$lang['ca_AD']['MemberList_PageControls.ss']['PREVIOUSMEMBERS'] = 'membres';
$lang['ca_AD']['MemberList_PageControls.ss']['TO'] = 'a';
$lang['ca_AD']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWFIRST'] = 'Veure els primers';
$lang['ca_AD']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWLAST'] = 'Veure els darrers';
$lang['ca_AD']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWNEXT'] = 'Veure els següents';
$lang['ca_AD']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWPREVIOUS'] = 'Veure els anteriors';
$lang['ca_AD']['MemberList_Table.ss']['EMAIL'] = 'Adreça de correu-e';
$lang['ca_AD']['MemberList_Table.ss']['FN'] = 'Nom';
$lang['ca_AD']['MemberList_Table.ss']['PASSWD'] = 'Contrasenya';
$lang['ca_AD']['MemberList_Table.ss']['SN'] = 'Cognom';
$lang['ca_AD']['MemberTableField']['ADD'] = 'Afegeix';
$lang['ca_AD']['MemberTableField']['ADDEDTOGROUP'] = 'S\'ha afegit el membre al grup';
$lang['ca_AD']['MemberTableField']['ADDINGFIELD'] = 'No s\'ha pogut afegir';
$lang['ca_AD']['MemberTableField']['ANYGROUP'] = 'Qualsevol grup';
$lang['ca_AD']['MemberTableField']['ASC'] = 'Ascendent';
$lang['ca_AD']['MemberTableField']['DESC'] = 'Descendent';
$lang['ca_AD']['MemberTableField']['EMAIL'] = 'Correu electrònic';
$lang['ca_AD']['MemberTableField']['FILTER'] = 'Filtra';
$lang['ca_AD']['MemberTableField']['FILTERBYGROUP'] = 'Filtra per grup';
$lang['ca_AD']['MemberTableField']['FIRSTNAME'] = 'Nom';
$lang['ca_AD']['MemberTableField']['ORDERBY'] = 'Ordena per';
$lang['ca_AD']['MemberTableField']['SEARCH'] = 'Cerca';
$lang['ca_AD']['MemberTableField.ss']['ADDNEW'] = 'Agrege Nova';
$lang['ca_AD']['MemberTableField.ss']['DELETEMEMBER'] = 'Suprimeix aquest membre';
$lang['ca_AD']['MemberTableField.ss']['EDITMEMBER'] = 'Edita aquest membre';
$lang['ca_AD']['MemberTableField.ss']['SHOWMEMBER'] = 'Mostra aquest membre';
$lang['ca_AD']['MemberTableField']['SURNAME'] = 'Cognom';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['ADDBUTTON'] = 'Afegeix';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['ADDFORM'] = 'Ompliu aquest formulari per a afegir un %s a la base de dades.';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['CHOOSE_COLUMNS'] = 'Selecciona les columnes de resultats..';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['CLASSTYPE'] = 'Tipus';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['CLEAR_SEARCH'] = 'Neteja la cerca';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['CREATEBUTTON'] = 'Crea un/a \'%s\'';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['DELETE'] = 'Suprimeix';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['DELETEDRECORDS'] = 'S\'ha suprimit %s registres.';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['FOUNDRESULTS'] = 'La vostra cerca ha trobat %s elements concordants';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['GOBACK'] = 'Torna';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['GOFORWARD'] = 'Endavant';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['IMPORT'] = 'Importa de CSV';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['IMPORTEDRECORDS'] = 'S\'han importat %s registres.';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['ITEMNOTFOUND'] = 'No es pot trobar aquest element';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['LOADEDFOREDITING'] = 'S\'ha carregat \'%s\' per a editar.';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['NOCSVFILE'] = 'Si us plau, cerqueu el fitxer CSV per a importar';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['NOIMPORT'] = 'No hi ha res a importar';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['NORESULTS'] = 'La vostra cerca no ha retornat cap element concordant';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['SAVE'] = 'Desa';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['SEARCHRESULTS'] = 'Resultats de la cerca';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['SELECTALL'] = 'selecciona-ho tot';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['SELECTNONE'] = 'no seleccionis res';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin']['UPDATEDRECORDS'] = 'S\'han actualitzat %s registres.';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECFIELDS'] = 'Columnes de la base de dades';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECLINK'] = 'Mostra l\'especificació per a %s';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECRELATIONS'] = 'Relacions';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECTITLE'] = 'Especificació per a %s';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin_left.ss']['ADDLISTING'] = 'Afegeix un llistat';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin_left.ss']['ADD_TAB_HEADER'] = 'Afegeix';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin_left.ss']['IMPORT_TAB_HEADER'] = 'Importa';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin_left.ss']['SEARCHLISTINGS'] = 'Llistats de cerca';
$lang['ca_AD']['ModelAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Benvingut a %s. Si us plau, trieu una de les entrades del panell esquerra.';
$lang['ca_AD']['PageComment']['Comment'] = 'Comentari';
$lang['ca_AD']['PageComment']['COMMENTBY'] = 'Comentari de \'%s\' a %s';
$lang['ca_AD']['PageComment']['IsSpam'] = 'Spam?';
$lang['ca_AD']['PageComment']['Name'] = 'Nom de l\'autor';
$lang['ca_AD']['PageComment']['NeedsModeration'] = 'Necessita moderació?';
$lang['ca_AD']['PageComment']['PLURALNAME'] = 'Comentaris de pàgina';
$lang['ca_AD']['PageComment']['SINGULARNAME'] = 'Comentari de pàgina';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface']['POST'] = 'Envia';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface']['SPAMQUESTION'] = 'Pregunta de protecció d\'spam: %s';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTS'] = 'Comentaris';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface.ss']['NEXT'] = 'següent';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface.ss']['NOCOMMENTSYET'] = 'Encara ningú ha fet un comentari en aquesta pàgina.';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface.ss']['POSTCOM'] = 'Envia el comentari';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface.ss']['PREV'] = 'anterior';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface.ss']['RSSFEEDCOMMENTS'] = 'Font RSS per a comentaris d\'aquesta pàgina';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface']['YOURCOMMENT'] = 'Comentaris';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface']['YOURNAME'] = 'El vostre nom';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface_Controller']['SPAMQUESTION'] = 'Pregunta de protecció d\'spam: %s';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface_Form']['AWAITINGMODERATION'] = 'El vostre comentari s\'ha enviat i ara està pendent de moderació.';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface_Form']['MSGYOUPOSTED'] = 'El missatge que heu enviat era:';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface_Form']['SPAMDETECTED'] = 'S\'ha detectat spam!!';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['APPROVE'] = 'aprova aquest comentari';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['ISNTSPAM'] = 'aquest comentari no és spam';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['ISSPAM'] = 'aquest comentari és spam';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['PBY'] = 'Enviar per';
$lang['ca_AD']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['REMCOM'] = 'suprimeix aquest comentari';
$lang['ca_AD']['ReportAdmin']['MENUTITLE'] = 'Informes';
$lang['ca_AD']['ReportAdmin_left.ss']['REPORTS'] = 'Informes';
$lang['ca_AD']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Benvingut a la secció d\'informes del';
$lang['ca_AD']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = '. Si us plau, trieu un informe específic de l\'esquerra.';
$lang['ca_AD']['ReportAdmin_SiteTree.ss']['REPORTS'] = 'Informes';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin']['ADDMEMBER'] = 'Afegeix un membre';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin']['EDITPERMISSIONS'] = 'Edita els permisos i les adreces IP de cada grup';
$lang['ca_AD'][''][''] = 'Seguretat';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Seguretat';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin']['NEWGROUP'] = 'Nou grup';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin']['SAVE'] = 'Desa';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin']['SGROUPS'] = 'Grups de seguretat';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Crea';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin_left.ss']['DEL'] = 'Suprimeix';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin_left.ss']['DELGROUPS'] = 'Suprimeix els grups seleccionats';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Permet reordenar arrossegant i deixant anar';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin_left.ss']['GO'] = 'Vés';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin_left.ss']['SECGROUPS'] = 'Grups de seguretat';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin_left.ss']['SELECT'] = 'Seleccioneu les pàgines que voleu suprimir i després feu clic al botó de sota';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'Per a reorganitzar el vostre lloc, arrossegueu les pàgines tal com desitgeu.';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Benvingut a la secció d\'administració de la seguretat del';
$lang['ca_AD']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = '. Si us plau, trieu un grup de l\'esquerra.';
$lang['ca_AD']['SideReport']['EMPTYPAGES'] = 'Pàgines buides';
$lang['ca_AD']['SideReport']['LAST2WEEKS'] = 'Pàgines editades les dues darreres setmanes';
$lang['ca_AD']['SideReport']['REPEMPTY'] = 'El informe de % es buit';
$lang['ca_AD']['SideReport']['TODO'] = 'Per fer';
$lang['ca_AD']['StaticExporter']['BASEURL'] = 'URL Base';
$lang['ca_AD']['StaticExporter']['EXPORTTO'] = 'Exporta a aquella carpeta';
$lang['ca_AD']['StaticExporter']['FOLDEREXPORT'] = 'Carpeta on exportar';
$lang['ca_AD']['StaticExporter']['NAME'] = 'Exportador estàtic';
$lang['ca_AD']['StaticExporter']['ONETHATEXISTS'] = 'Si us plau, especifiqueu una carpeta que existeixi';
$lang['ca_AD']['TableListField_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'S\'està mostrant';
$lang['ca_AD']['TableListField_PageControls.ss']['OF'] = 'de';
$lang['ca_AD']['TableListField_PageControls.ss']['TO'] = 'a';
$lang['ca_AD']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWFIRST'] = 'Veure el primer';
$lang['ca_AD']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWLAST'] = 'Veure el darrer';
$lang['ca_AD']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWNEXT'] = 'Veure el següent';
$lang['ca_AD']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWPREVIOUS'] = 'Veure l\'anterior';
$lang['ca_AD']['TaskList.ss']['BY'] = 'per';
$lang['ca_AD']['ThumbnailStripField']['NOFLASHFOUND'] = 'No s\'han trobat fitxers flash';
$lang['ca_AD']['ThumbnailStripField']['NOFOLDERFLASHFOUND'] = 'No s\'han trobat fitxers flash a';
$lang['ca_AD']['ThumbnailStripField']['NOFOLDERIMAGESFOUND'] = 'No s\'han trobat imatges a';
$lang['ca_AD']['ThumbnailStripField']['NOIMAGESFOUND'] = 'No s\'han trobat imatges a';
$lang['ca_AD']['ThumbnailStripField']['NOTAFOLDER'] = 'Això no és una carpeta';
$lang['ca_AD']['ThumbnailStripField.ss']['CHOOSEFOLDER'] = '(Trieu una carpeta a dalt)';
$lang['ca_AD']['ViewArchivedEmail.ss']['CANACCESS'] = 'Podeu accedir al lloc arxivat en aquesta adreça:';
$lang['ca_AD']['ViewArchivedEmail.ss']['HAVEASKED'] = 'Heu demanat de veure el contingut del nostre lloc el';
$lang['ca_AD']['WaitingOn.ss']['ATO'] = 'assignat a';
$lang['ca_AD']['WidgetAreaEditor.ss']['AVAILABLE'] = 'Ginys disponibles';
$lang['ca_AD']['WidgetAreaEditor.ss']['INUSE'] = 'Ginys usats actualment';
$lang['ca_AD']['WidgetAreaEditor.ss']['NOAVAIL'] = 'Actualment no hi ha ginys disponibles.';
$lang['ca_AD']['WidgetAreaEditor.ss']['TOADD'] = 'Per a afegir ginys, arrossegueu-los des de l\'esquerra a aquí.';
$lang['ca_AD']['WidgetEditor.ss']['DELETE'] = 'Suprimeix';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.