Skip to content
This repository
Browse code

Add some missing CZ translations in cms javascript

  • Loading branch information...
commit 1f0277b78166d0f4910ee1539d29f951740a641c 1 parent 5d3ddaf
Ladislav Kubes authored June 09, 2011

Showing 1 changed file with 10 additions and 1 deletion. Show diff stats Hide diff stats

  1. 11  javascript/lang/cs_CZ.js
11  javascript/lang/cs_CZ.js
@@ -26,6 +26,15 @@ if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
26 26
 		'ModelAdmin.REALLYDELETE': "Skutečně chcete smazat?",
27 27
 		'ModelAdmin.DELETED': "Smazáno",
28 28
 		'LeftAndMain.PAGEWASDELETED': "Tato stránka byla smazána. Pro editaci stránky, vyberte ji vlevo.",
29  
-		'LeftAndMain.CONFIRMUNSAVED': "Určitě chcete opustit navigaci z této stránky?\n\nUPOZORNĚNÍ: Vaše změny nebyly uloženy.\n\nStlačte OK pro pokračovat, nebo Cancel, zůstanete na této stránce."
  29
+		'LeftAndMain.CONFIRMUNSAVED': "Určitě chcete opustit navigaci z této stránky?\n\nUPOZORNĚNÍ: Vaše změny nebyly uloženy.\n\nStlačte OK pro pokračovat, nebo Cancel, zůstanete na této stránce.",
  30
+		'WidgetAreaEditor.TOOMANY': 'Dosažen limit doplňků pro tuto oblast',
  31
+		'CMSMAIN.RollbackConfirmation': 'Opravdu chcete vrátit stav této stránky na verzi #%s?',
  32
+		'CMSMAIN.CopyPublishedConfirmation': 'Opravdu chcete zkopírovat publikovaný obsah do konceptu stránky?',
  33
+		'CMSMAIN.PageTypeSaveAlert': 'Typ stránky bude změněn po jejím uložení.',
  34
+		'LOADING': 'načítání...',
  35
+		'TABLEFIELD.DELETECONFIRMMESSAGEV2': '\nExistuje %s stránek, které tento soubor používají, zkontrolujte jejich seznam na záložce odkazy, než budete pokračovat.',
  36
+		'TABLEFIELD.SELECTUPLOAD': 'Vyberte, prosím, alespoň jeden soubor k narhární.',
  37
+		'TABLEFIELD.SELECTDELETE': 'Vyberte soubory ke smazání!',
  38
+		'TABLEFIELD.CONFIRMDELETEV2': 'Opravdu chcete smazat označené soubory?'
30 39
 	});
31 40
 }

0 notes on commit 1f0277b

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.