Permalink
Browse files

Add some missing CZ translations in cms javascript

  • Loading branch information...
1 parent 5d3ddaf commit 1f0277b78166d0f4910ee1539d29f951740a641c @lku lku committed Jun 9, 2011
Showing with 10 additions and 1 deletion.
  1. +10 −1 javascript/lang/cs_CZ.js
@@ -26,6 +26,15 @@ if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
'ModelAdmin.REALLYDELETE': "Skutečně chcete smazat?",
'ModelAdmin.DELETED': "Smazáno",
'LeftAndMain.PAGEWASDELETED': "Tato stránka byla smazána. Pro editaci stránky, vyberte ji vlevo.",
- 'LeftAndMain.CONFIRMUNSAVED': "Určitě chcete opustit navigaci z této stránky?\n\nUPOZORNĚNÍ: Vaše změny nebyly uloženy.\n\nStlačte OK pro pokračovat, nebo Cancel, zůstanete na této stránce."
+ 'LeftAndMain.CONFIRMUNSAVED': "Určitě chcete opustit navigaci z této stránky?\n\nUPOZORNĚNÍ: Vaše změny nebyly uloženy.\n\nStlačte OK pro pokračovat, nebo Cancel, zůstanete na této stránce.",
+ 'WidgetAreaEditor.TOOMANY': 'Dosažen limit doplňků pro tuto oblast',
+ 'CMSMAIN.RollbackConfirmation': 'Opravdu chcete vrátit stav této stránky na verzi #%s?',
+ 'CMSMAIN.CopyPublishedConfirmation': 'Opravdu chcete zkopírovat publikovaný obsah do konceptu stránky?',
+ 'CMSMAIN.PageTypeSaveAlert': 'Typ stránky bude změněn po jejím uložení.',
+ 'LOADING': 'načítání...',
+ 'TABLEFIELD.DELETECONFIRMMESSAGEV2': '\nExistuje %s stránek, které tento soubor používají, zkontrolujte jejich seznam na záložce odkazy, než budete pokračovat.',
+ 'TABLEFIELD.SELECTUPLOAD': 'Vyberte, prosím, alespoň jeden soubor k narhární.',
+ 'TABLEFIELD.SELECTDELETE': 'Vyberte soubory ke smazání!',
+ 'TABLEFIELD.CONFIRMDELETEV2': 'Opravdu chcete smazat označené soubory?'
});
}

0 comments on commit 1f0277b

Please sign in to comment.