Permalink
Browse files

MINOR: Add translation correction for Czech and add Slovakian transla…

…tion in cms and sapphire (js). Thanks to @Pike

git-svn-id: svn://svn.silverstripe.com/silverstripe/open/modules/cms/branches/2.4@111262 467b73ca-7a2a-4603-9d3b-597d59a354a9
  • Loading branch information...
1 parent 798c1d1 commit 2ec69aa597c7b48b694aa047a4a9cbc1832ab015 @phalkunz phalkunz committed with sminnee Sep 27, 2010
Showing with 34 additions and 6 deletions.
  1. +6 −6 javascript/lang/cs_CZ.js
  2. +28 −0 javascript/lang/sk_SK.js
View
@@ -2,12 +2,12 @@ if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
if(typeof(console) != 'undefined') console.error('Class ss.i18n not defined');
} else {
ss.i18n.addDictionary('cs_CZ', {
- 'CMSMAIN.WARNINGSAVEPAGESBEFOREADDING' : "Musíte stránku uložit před přidáním další podstránky",
+ 'CMSMAIN.WARNINGSAVEPAGESBEFOREADDING' : "Před přidáním další podstránky, musíte stránku uložit",
'CMSMAIN.CANTADDCHILDREN' : "Nemůžete přidat potomky do vybraného uzlu",
'CMSMAIN.ERRORADDINGPAGE' : 'Chyba při přidání stránky',
- 'CMSMAIN.FILTEREDTREE' : 'Filtrovaná struktúra k zobrazení pouze zmeněných stránek',
- 'CMSMAIN.ERRORFILTERPAGES' : 'Nemožné filtrovat struktúru k zobrazení pouze zmeněných stránek<br />%s',
- 'CMSMAIN.ERRORUNFILTER' : 'Nemožné filtrovat struktúru webu<br />%s',
+ 'CMSMAIN.FILTEREDTREE' : 'Filtrovaná struktura k zobrazení pouze zmeněných stránek',
+ 'CMSMAIN.ERRORFILTERPAGES' : 'Není možno filtrovat strukturu k zobrazení pouze zmeněných stránek<br />%s',
+ 'CMSMAIN.ERRORUNFILTER' : 'Není možno filtrovat strukturu webu<br />%s',
'CMSMAIN.ERRORUNFILTER' : 'Nefiltrovaná struktura',
'CMSMAIN.PUBLISHINGPAGES' : 'Zveřejňování stránek...',
'CMSMAIN.SELECTONEPAGE' : "Prosím, vyberte nejméně 1 stránku.",
@@ -17,12 +17,12 @@ if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
'CMSMAIN.ERRORDELETINGPAGES': 'Chyba při mazání stránek',
'CMSMAIN.PUBLISHING' : 'Zveřejňování...',
'CMSMAIN.RESTORING': 'Obnovování...',
- 'CMSMAIN.ERRORREVERTING': 'Chybar převádění na živý obsah',
+ 'CMSMAIN.ERRORREVERTING': 'Chyba převádění na živý obsah',
'CMSMAIN.SAVING' : 'ukládání...',
'ModelAdmin.SAVED': "Uloženo",
'ModelAdmin.REALLYDELETE': "Skutečně chcete smazat?",
'ModelAdmin.DELETED': "Smazáno",
- 'LeftAndMain.PAGEWASDELETED': "Tato stránka byla smazána. K editaci stránky, ji vyberte vlevo.",
+ 'LeftAndMain.PAGEWASDELETED': "Tato stránka byla smazána. Pro editaci stránky, vyberte ji vlevo.",
'LeftAndMain.CONFIRMUNSAVED': "Určitě chcete opustit navigaci z této stránky?\n\nUPOZORNĚNÍ: Vaše změny nebyly uloženy.\n\nStlačte OK pro pokračovat, nebo Cancel, zůstanete na této stránce."
});
}
View
@@ -0,0 +1,28 @@
+if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
+ if(typeof(console) != 'undefined') console.error('Class ss.i18n not defined');
+} else {
+ ss.i18n.addDictionary('sk_SK', {
+ 'CMSMAIN.WARNINGSAVEPAGESBEFOREADDING' : "Pred pridaním ďalšej podstránky, musíte stránku uložiť",
+ 'CMSMAIN.CANTADDCHILDREN' : "Nemôžete pridať potomkov do vybratého uzla",
+ 'CMSMAIN.ERRORADDINGPAGE' : 'Chyba pri pridaní stránky',
+ 'CMSMAIN.FILTEREDTREE' : 'Filtrovaná štruktúra k zobrazeniu iba zmenených stránok',
+ 'CMSMAIN.ERRORFILTERPAGES' : 'Nie je možné filtrovať štruktúru k zobrazeniu iba zmenených stránok<br />%s',
+ 'CMSMAIN.ERRORUNFILTER' : 'Nie je možné filtrovať štruktúru webu<br />%s',
+ 'CMSMAIN.ERRORUNFILTER' : 'Nefiltrovaná štruktúra',
+ 'CMSMAIN.PUBLISHINGPAGES' : 'Zverejňovanie stránok...',
+ 'CMSMAIN.SELECTONEPAGE' : "Prosím, vyberte najmenej 1 stránku.",
+ 'CMSMAIN.ERRORPUBLISHING' : 'Chyba pri zverejňovaní stránok',
+ 'CMSMAIN.REALLYDELETEPAGES' : "Skutočne chcete zmazať %s označené stránky?",
+ 'CMSMAIN.DELETINGPAGES' : 'Mazanie stránok...',
+ 'CMSMAIN.ERRORDELETINGPAGES': 'Chyba pri mazaní stránok',
+ 'CMSMAIN.PUBLISHING' : 'Zverejňovanie...',
+ 'CMSMAIN.RESTORING': 'Obnovovanie...',
+ 'CMSMAIN.ERRORREVERTING': 'Chyba prevádzania na živý obsah',
+ 'CMSMAIN.SAVING' : 'ukladanie...',
+ 'ModelAdmin.SAVED': "Uložené",
+ 'ModelAdmin.REALLYDELETE': "Skutočně chcete zmazať?",
+ 'ModelAdmin.DELETED': "Zmazané",
+ 'LeftAndMain.PAGEWASDELETED': "Táto stránka bola zmazaná. Pre editáciu stránky, vyberte ju vľavo.",
+ 'LeftAndMain.CONFIRMUNSAVED': "Určite chcete opustiť navigáciu z tejto stránky?\n\nUPOZORNENIE: Vaše zmeny neboli uložené.\n\nStlačte OK pre pokračovať, alebo Cancel, ostanete na teto stránke."
+ });
+}

0 comments on commit 2ec69aa

Please sign in to comment.