Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0  lang/pl_PL.php
View
1  lang/pl_PL.php
@@ -185,6 +185,7 @@
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['SHOWUNPUB'] = 'pokaż nieopublikowane wersje';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['SITECONTENT TITLE'] = 'Zawartość i struktura strony';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['SITEREPORTS'] = 'Raporty strony';
+$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['SHOW_DELETED_PAGES'] = 'Pokaż usunięte strony';
$lang['pl_PL']['CMSMain_right.ss']['ANYMESSAGE'] = 'Czy masz jakieś wiadomości do edytowania? ';
$lang['pl_PL']['CMSMain_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Proszę wybrać stronę po lewej';
$lang['pl_PL']['CMSMain_right.ss']['LOADING'] = 'wczytuję...';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.