Permalink
Browse files

Add some translation in cms core

  • Loading branch information...
lku committed Jun 9, 2011
1 parent 27aad3d commit 5d3ddafbd8cb69cbfd4ee846a413a6ab79948b9a
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 code/CMSMain.php
  2. +1 −0 lang/cs_CZ.php
  3. +1 −0 lang/en_US.php
View
@@ -377,7 +377,7 @@ function save_siteconfig($data, $form) {
$siteConfig = SiteConfig::current_site_config();
$form->saveInto($siteConfig);
$siteConfig->write();
- FormResponse::status_message('Saved site configuration', "good");
+ FormResponse::status_message(_t('CMSMain.SAVEDSITECONFIGURATION', 'Saved site configuration'), "good");
FormResponse::add("$('Form_EditForm').resetElements();");
$title = Convert::raw2js($siteConfig->Title);
View
@@ -155,6 +155,7 @@
$lang['cs_CZ']['CMSMain']['VISITRESTORE'] = 'navštívit restorepage/(ID)';
$lang['cs_CZ']['CMSMain']['WAITINGON'] = 'Čekáte na jiné lidi, než dokončí práci na těchto <b>%d</b> stránkách.';
$lang['cs_CZ']['CMSMain']['WORKTODO'] = 'Máte na těchto <b>%d</b> stránkách práci k udělání.';
+$lang['cs_CZ']['CMSMain']['SAVEDSITECONFIGURATION'] = 'Nastavení stránky uloženo';
$lang['cs_CZ']['CMSMain_dialog.ss']['BUTTONNOTFOUND'] = 'Systém nemůže nelézt jméno tlačítka';
$lang['cs_CZ']['CMSMain_dialog.ss']['NOLINKED'] = 'Nemůžete najít objekt window.linkedObject pro zaslání kliknutí na tlačítko zpět do hlavního okna.';
$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['ADDEDNOTPUB'] = 'Přidáno do konceptů, ale ještě nezveřejněno';
View
@@ -154,6 +154,7 @@
PR_MEDIUM,
'Version number is a linked string, created is a relative time (e.g. 2 days ago), by a specific author'
);
+$lang['en_US']['CMSMain']['SAVEDSITECONFIGURATION'] = 'Saved site configuration';
$lang['en_US']['CMSMain_dialog.ss']['BUTTONNOTFOUND'] = 'Couldn\'t find the button name';
$lang['en_US']['CMSMain_dialog.ss']['NOLINKED'] = 'Can\'t find window.linkedObject to send the button click back to the main window';
$lang['en_US']['CMSMain_left.ss']['ADDEDNOTPUB'] = 'Added to the draft site and not published yet';

0 comments on commit 5d3ddaf

Please sign in to comment.