Permalink
Browse files

Added Swedish javascript translations

  • Loading branch information...
1 parent 7959642 commit 61862e38345ea2fb80c9d8101d3d0fd9e45d9b31 @forsdahl forsdahl committed Jul 31, 2012
Showing with 36 additions and 0 deletions.
  1. +36 −0 javascript/lang/sv_SE.js
@@ -0,0 +1,36 @@
+if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
+ if(typeof(console) != 'undefined') console.error('Class ss.i18n not defined');
+} else {
+ ss.i18n.addDictionary('sv_SE', {
+ 'CMSMAIN.WARNINGSAVEPAGESBEFOREADDING' : "Du måste spara en sida innan du kan lägga till undersidor.",
+ 'CMSMAIN.CANTADDCHILDREN' : "Du kan inte lägga till undersidor till den valda sidan.",
+ 'CMSMAIN.ERRORADDINGPAGE' : 'Ett fel uppstod när sidan skulle läggas till',
+ 'CMSMAIN.FILTEREDTREE' : 'Filtrerat träd för att visa enbart ändrade sidor',
+ 'CMSMAIN.ERRORFILTERPAGES' : 'Kunde inte filtrera trädet för att visa enbart ändrade sidor<br />%s',
+ 'CMSMAIN.ERRORUNFILTER' : 'Ofiltrerat träd',
+ 'CMSMAIN.PUBLISHINGPAGES' : 'Publicerar sidor...',
+ 'CMSMAIN.SELECTONEPAGE' : "Vänligen välj åtminståne 1 sida.",
+ 'CMSMAIN.ERRORPUBLISHING' : 'Ett fel uppstod när sidorna skulle publiceras',
+ 'CMSMAIN.REALLYDELETEPAGES' : "Vill du verkligen radera de %s markerade sidorna?",
+ 'CMSMAIN.DELETINGPAGES' : 'Raderar sidor...',
+ 'CMSMAIN.ERRORDELETINGPAGES': 'Ett fel uppstod när sidorna skulle raderas',
+ 'CMSMAIN.PUBLISHING' : 'Publicerar...',
+ 'CMSMAIN.RESTORING': 'Återställer...',
+ 'CMSMAIN.ERRORREVERTING': 'Ett fel uppstod vid återgång till publicerat innehåll',
+ 'CMSMAIN.SAVING' : 'sparar...',
+ 'CMSMAIN.SELECTMOREPAGES' : "Du har valt %s sidor.\n\nVill du verkligen utföra denna åtgärd?",
+ 'CMSMAIN.ALERTCLASSNAME': 'Sidtypen kommer att uppdateras efter att sidan sparats',
+ 'CMSMAIN.URLSEGMENTVALIDATION': 'URLar kan endast innehålla bokstäver, siffror och bindesträck.',
+ 'AssetAdmin.BATCHACTIONSDELETECONFIRM': "Vill du verkligen radera %s mappar?",
+ 'AssetTableField.REALLYDELETE': 'Vill du verkligen radera de markerade filerna?',
+ 'AssetTableField.MOVING': 'Flyttar %s fil(er)',
+ 'CMSMAIN.AddSearchCriteria': 'Lägg till kriterie',
+ 'WidgetAreaEditor.TOOMANY': 'Du har tyvärr nått max antal widgetar i detta område.',
+ 'AssetAdmin.ConfirmDelete': 'Vill du verkligen radera denna mapp och alla filer i den?',
+ 'Folder.Name': 'Mappnamn',
+ 'Tree.AddSubPage': 'Lägg till ny sida här',
+ 'Tree.EditPage': 'Editera',
+ 'CMSMain.ConfirmRestoreFromLive': "Vill du verkligen kopiera det publicerade innehållet till utkastsajten?",
+ 'CMSMain.RollbackToVersion': "Vill du verkligen gå tillbaka till version %s av denna sida?"
+ });
+}

0 comments on commit 61862e3

Please sign in to comment.