Skip to content
This repository
Browse code

Added Swedish javascript translations

  • Loading branch information...
commit 61862e38345ea2fb80c9d8101d3d0fd9e45d9b31 1 parent 7959642
Niklas Forsdahl authored July 31, 2012

Showing 1 changed file with 36 additions and 0 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 36  javascript/lang/sv_SE.js
36  javascript/lang/sv_SE.js
... ...
@@ -0,0 +1,36 @@
  1
+if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
  2
+	if(typeof(console) != 'undefined') console.error('Class ss.i18n not defined');
  3
+} else {
  4
+	ss.i18n.addDictionary('sv_SE', {
  5
+		'CMSMAIN.WARNINGSAVEPAGESBEFOREADDING' : "Du måste spara en sida innan du kan lägga till undersidor.",
  6
+		'CMSMAIN.CANTADDCHILDREN' : "Du kan inte lägga till undersidor till den valda sidan.",
  7
+		'CMSMAIN.ERRORADDINGPAGE' : 'Ett fel uppstod när sidan skulle läggas till',
  8
+		'CMSMAIN.FILTEREDTREE' : 'Filtrerat träd för att visa enbart ändrade sidor',
  9
+		'CMSMAIN.ERRORFILTERPAGES' : 'Kunde inte filtrera trädet för att visa enbart ändrade sidor<br />%s',
  10
+		'CMSMAIN.ERRORUNFILTER' : 'Ofiltrerat träd',
  11
+		'CMSMAIN.PUBLISHINGPAGES' : 'Publicerar sidor...',
  12
+		'CMSMAIN.SELECTONEPAGE' : "Vänligen välj åtminståne 1 sida.",
  13
+		'CMSMAIN.ERRORPUBLISHING' : 'Ett fel uppstod när sidorna skulle publiceras',
  14
+		'CMSMAIN.REALLYDELETEPAGES' : "Vill du verkligen radera de %s markerade sidorna?",
  15
+		'CMSMAIN.DELETINGPAGES' : 'Raderar sidor...',
  16
+		'CMSMAIN.ERRORDELETINGPAGES': 'Ett fel uppstod när sidorna skulle raderas',
  17
+		'CMSMAIN.PUBLISHING' : 'Publicerar...',
  18
+		'CMSMAIN.RESTORING': 'Återställer...',
  19
+		'CMSMAIN.ERRORREVERTING': 'Ett fel uppstod vid återgång till publicerat innehåll',
  20
+		'CMSMAIN.SAVING' : 'sparar...',
  21
+		'CMSMAIN.SELECTMOREPAGES' : "Du har valt %s sidor.\n\nVill du verkligen utföra denna åtgärd?",
  22
+		'CMSMAIN.ALERTCLASSNAME': 'Sidtypen kommer att uppdateras efter att sidan sparats',
  23
+		'CMSMAIN.URLSEGMENTVALIDATION': 'URLar kan endast innehålla bokstäver, siffror och bindesträck.',
  24
+		'AssetAdmin.BATCHACTIONSDELETECONFIRM': "Vill du verkligen radera %s mappar?",
  25
+		'AssetTableField.REALLYDELETE': 'Vill du verkligen radera de markerade filerna?',
  26
+		'AssetTableField.MOVING': 'Flyttar %s fil(er)',
  27
+		'CMSMAIN.AddSearchCriteria': 'Lägg till kriterie',
  28
+		'WidgetAreaEditor.TOOMANY': 'Du har tyvärr nått max antal widgetar i detta område.',
  29
+		'AssetAdmin.ConfirmDelete': 'Vill du verkligen radera denna mapp och alla filer i den?',
  30
+		'Folder.Name': 'Mappnamn',
  31
+		'Tree.AddSubPage': 'Lägg till ny sida här',
  32
+		'Tree.EditPage': 'Editera',
  33
+		'CMSMain.ConfirmRestoreFromLive': "Vill du verkligen kopiera det publicerade innehållet till utkastsajten?",
  34
+		'CMSMain.RollbackToVersion': "Vill du verkligen gå tillbaka till version %s av denna sida?"
  35
+	});
  36
+}

0 notes on commit 61862e3

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.