Skip to content
This repository
Browse code

FIX Remove invalid single quote

  • Loading branch information...
commit 69ae8a8fed6a3a947c8241fec8130d4fb22a6ca9 1 parent aae6b2b
authored October 16, 2013

Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion. Show diff stats Hide diff stats

  1. 2  javascript/lang/pl_PL.js
2  javascript/lang/pl_PL.js
@@ -19,7 +19,7 @@ if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
19 19
 		'CMSMAIN.ERRORREVERTING': 'Błąd podczas powrotu do opublikowanej strony',
20 20
 		'CMSMAIN.SAVING' : 'Zapisywanie...',
21 21
 		'CMSMAIN.SELECTMOREPAGES' : "Zaznaczono %s stron.\n\nCzy na pewno chcesz wykonać tę akcje?",
22  
-		'CMSMAIN.ALERTCLASSNAME': 'Ta strona zostanie zaktualizowana po jej zapisani\'ur',
  22
+		'CMSMAIN.ALERTCLASSNAME': 'Ta strona zostanie zaktualizowana po jej zapisaniu',
23 23
 		'CMSMAIN.URLSEGMENTVALIDATION': 'Adres URL może składać się tylko z liter, cyfr i łączników.',
24 24
 		'AssetAdmin.BATCHACTIONSDELETECONFIRM': "Czy na pewno usunąć %s folderów?",
25 25
 		'AssetTableField.REALLYDELETE': 'Czy na pewno usunąć zaznaczone pliki??',

0 notes on commit 69ae8a8

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.